01:54:58 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2023-02-09 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-17 Årsstämma 2021
2021-05-27 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-10 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-27 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2020-05-26 Årsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-19 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-31 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2019-05-29 Årsstämma 2019
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-30 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-14 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2018-06-13 Årsstämma 2018
2018-05-31 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-28 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-11-15 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-09 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2017-06-08 Årsstämma 2017
2017-05-31 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-20 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-30 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-01 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2016-05-31 Årsstämma 2016
2016-05-31 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2016-01-21 Extra Bolagsstämma 2016
2015-11-30 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-12 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2015-06-11 Årsstämma 2015
2015-05-28 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-09-12 Extra Bolagsstämma 2014
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-10 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2014-06-09 Årsstämma 2014
2014-05-23 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-05 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-29 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-09-04 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-31 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-05-08 Split RLS 10:1
2013-04-11 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2013-04-10 Årsstämma 2013
2013-03-05 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-26 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-31 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-12 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2012-06-11 Årsstämma 2012

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
RLS Global är verksamma inom bioteknik. Bolaget utvecklar biokemiska produkter och metoder för behandling av förekommande sår hos patienter. Bolagets produkter angriper skadad vävnad via den egenutvecklade teknologin som baseras på hypoklorit. Idag bedrivs forskning och utveckling inom vävnadsbaserad teknik. Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg.
2022-05-19 13:00:00

RLS Global AB (publ) höll under torsdagen den 19 maj 2022 sin årsstämma för verksamhetsåret 2021. Bolagstämman genomfördes genom ett poströstningsförfarande och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. På stämman fattades följande huvudsakliga beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till pressmeddelande som offentliggjordes den 19 april 2022 och den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämma samt fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt nedan finns tillgängliga på bolagets hemsida:

Kallelse till årsstämma (https://rls.global/wp-content/uploads/2022/05/RLS_Global_kallelse_årsstämma_2022-1.pdf)

Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman beslutade fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen.

Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den framlagda årsredovisningen
Stämman beslutade att årets resultat skulle disponeras i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning ska ske samt att resultatet balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
Stämman beslutade att för räkenskapsåret 2021 bevilja ansvarsfrihet för var och en av styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.

Styrelsearvoden
Stämman beslutade i enlighet med bolagets huvudägares förslag att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 100 000 kronor och att arvode till övriga ledamöter ska utgå med 50 000 kronor.

Stämman beslutade att utge arvode till revisorn enligt godkänd räkning.

Val av styrelse
Stämman fastställde att bolagets styrelse ska bestå av fem ledamöter samt beslutade om omval av nuvarande styrelseledamöterna Karin Eliasson, Christer Hägglund, Steve Krognes. Roland Frösing och Mathias Leijon. Som ordförande valdes Steve Krognes.

Stämman beslutade om omval av nuvarande revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, att och för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma utse Ulrika Ramsvik som huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission om aktier

Beslutades i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen i bolaget, att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier.

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får ske med högst så många aktier som sammanlagt motsvarar en ökning av aktiekapitalet med högst tjugo (20) procent, baserat på det totala aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2022. Syftet med bemyndigandet är att genom nyemission driva den regulatoriska processen för den amerikanska marknaden samt investera i nya indikationsområden baserat på RLS tekniska plattform.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska kunna ske, förutom genom kontant betalning, med apportegendom eller genom kvittning eller eljest genom villkor som framgår av 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.