03:53:34 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2023-02-09 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-17 Årsstämma 2021
2021-05-27 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2021-05-07 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-10 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-27 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2020-05-26 Årsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-19 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-31 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2019-05-29 Årsstämma 2019
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-30 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-14 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2018-06-13 Årsstämma 2018
2018-05-31 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-28 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-11-15 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-09 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2017-06-08 Årsstämma 2017
2017-05-31 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-20 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-30 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-01 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2016-05-31 Årsstämma 2016
2016-05-31 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2016-01-21 Extra Bolagsstämma 2016
2015-11-30 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-12 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2015-06-11 Årsstämma 2015
2015-05-28 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-09-12 Extra Bolagsstämma 2014
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-10 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2014-06-09 Årsstämma 2014
2014-05-23 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-05 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-29 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-09-04 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-31 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-05-08 Split RLS 10:1
2013-04-11 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2013-04-10 Årsstämma 2013
2013-03-05 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-26 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-31 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-12 Ordinarie utdelning RLS 0.00 SEK
2012-06-11 Årsstämma 2012

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
RLS Global är verksamma inom bioteknik. Bolaget utvecklar biokemiska produkter och metoder för behandling av förekommande sår hos patienter. Bolagets produkter angriper skadad vävnad via den egenutvecklade teknologin som baseras på hypoklorit. Idag bedrivs forskning och utveckling inom vävnadsbaserad teknik. Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg.
2022-04-19 08:00:00

Aktieägarna i RLS Global AB (publ), org. nr 556726-3495, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2022.

Styrelsen i RLS Global har beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom poströstning, med stöd av lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor som trädde i kraft den 1 mars 2022. Detta innebär att årsstämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman kan därför endast ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs torsdagen den 19 maj 2022 när utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Rätt att delta i årsstämman

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning skall dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 11 maj 2022,

dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i årsstämman genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken "Poströstning", senast onsdagen den 18 maj 2022.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn och måste därför i god tid före avstämningsdagen den 11 maj 2022 begära sådan omregistrering hos förvaltaren. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 11 maj 2022 beaktas vid framställningen av stämmoaktieboken.

Anmälan om deltagande i årsstämman skall ske enligt något av följande alternativ:

förhandsröstformuläret, tillgängligt på https://rls.global/financial-information/invitations/, fylls i och skickas sedan till RLS Global AB på adress: c/o Kristina Runge, Neongatan 5, 431 53 Mölndal

eller

förhandsröstformuläret, tillgängligt på https://rls.global/financial-information/invitations/, fylls i och skickas sedan till RLS Global AB per e-post till kristina.runge@rlsglobal.se

.

Poströstning

Styrelsen för RLS Global har beslutat att genomföra årsstämman endast genom att aktieägarna utövar sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s k poströstning enl. 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas, vilket finns tillgängligt på Bolagets hemsida från dagen för kallelsens publicering https://rls.global/financial-information/invitations/. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara RLS Global tillhanda senast den 18 maj 2022.

Ifyllt formulär får skickas elektroniskt till kristina.runge@rlsglobal.seeller till bolaget via post, RLS Global AB, att: Kristina Runge, Neongatan 5, 431 53 Mölndal. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på https://rls.global/financial-information/invitations/. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas såväl poströstningsformuläret som fullmakten.

I poströstsedeln skall uppges namn och personnummer/ organisationsnummer, aktieinnehav, adress och telefonnummer.

Poströsten får inte förses med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Dock finns möjlighet att begära att beslutspunkt anstår till fortsatt bolagsstämma. Ytterligare anvisningar framgår av formuläret.

För frågor, vänligen kontakta Kristina Runge på telefon 031-760 68 20 (måndag-fredag, 09:00 - 17:00).

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer RLS Global behandla de personuppgifter om aktieägare som efterfrågas enligt ovan och av poströstningsformuläret. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för den aktuella årsstämman. För ytterligare information om RLS Globals behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se RLS Globals hemsida https://rls.global/privacy-policy/.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägarna erinras om rätten att erhålla upplysningar från styrelsen och verkställande direktören. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen bedömer att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, eller som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Begäran om sådana upplysningar ska

lämnas skriftligen via post till RLS Global AB (publ), att: Årsstämman, Neongatan 5, 431 53 Mölndal, eller via e-post till kristina.runge@rlsglobal.se,senast den 9 maj 2022. Upplysningarna lämnas för det fall det kan ske genom att de hålls tillgängliga hos bolaget, och på www.rls.global, senast den 14 maj 2022. Upplysningarna skickas också per post inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av protokollförare

4. Val av justeringsperson

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordning

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

8. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen och

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör

9.   Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

10. Val av styrelse och revisor

a) fastställande av antal ledamöter

b)  val av ledamöter och styrelsens ordförande

c) val av revisor

11.   Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande för stämman (punkt 1)

Advokat Jakob Nortoft föreslås av styrelsen att som stämmans ordförande leda årsstämman eller, vid förhinder av denne, den som styrelsen i stället anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkten 2)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som på uppdrag av bolaget upprättas av Euroclear Sweden AB baserat på bolagsstämmoaktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad och tillstyrkt av justeringspersonen.

Val av protokollförare för stämman (punkt 3)

Advokat Jakob Nortoft föreslås av styrelsen att föra protokoll.

Val av en justeringsperson (punkt 4)

Till person att justera protokollet föreslås Charles Lidén, eller, vid förhinder för angiven föreslagen person, den som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska ske samt att resultatet balanseras i ny räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 11)

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen i bolaget, att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. 

Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får ske med högst så många aktier som sammanlagt motsvarar en ökning av aktiekapitalet med högst tjugo (20) procent, baserat på det totala aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2022. Syftet med bemyndigandet är att genom nyemission driva den regulatoriska processen för den amerikanska marknaden samt investera i nya indikationsområden baserat på RLS tekniska plattform.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska kunna ske, förutom genom kontant betalning, med apportegendom eller genom kvittning eller eljest genom villkor som framgår av 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

För giltigt beslut om bemyndigande enligt punkten 12 krävs att beslutet har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Förslag från aktieägare

Arvoden till styrelse och revisorer (punkt 9)

Bolagets huvudägare, som företräder cirka 50 procent av samtliga röster i bolaget, föreslår att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 100.000 (100.000) kronor och med 50.000 (50.000) kronor till övriga ledamöter.

Ersättning till styrelsens ordförande och dess ledamöter har tidigare omfattat arvode för styrelsearbete och ersättning för vissa övriga konsulttjänster. Denna princip föreslås även fortsatt gälla för styrelseledamöterna i bolaget. Ledamöterna kommer att operativt bistå VD och ledningsgrupp med insatser som ligger utanför ordinarie styrelseuppdrag.  Detta betyder att styrelsens ledamöter ska äga rätt att på löpande räkning fakturera konsulttjänster som ligger utanför ramen för styrelsearbetet.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor (punkt 10a-c)

Bolagets huvudägare föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter. 

Bolagets huvudägare föreslår omval av Steve Krognes, Christer Hägglund, Karin Eliasson, Roland Frösing och Mathias Leijon.  

Steve Krognes föreslås för omval till ordförande i styrelsen. 

Bolagets huvudägare föreslår omval av nuvarande revisor Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB, varvid Ulrika Ramsvik fortsätter som huvudansvarig revisor, för tiden till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

Övrigt

I bolaget finns per dagen för denna kallelse 66,717,695 aktier och röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägare informeras om sin rätt att begära upplysningar inför stämman på sätt som framgår ovan av kallelsen.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget. Handlingarna tillhandahålls även på bolagets hemsida www.rlsglobal.se och kopior på handlingarna kan, utan kostnad för mottagaren, översändas till de aktieägare som begär det.

Göteborg i april 2022

Styrelsen i RLS Global AB (publ)