09:22:12 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-21 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-15 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-05 X-dag ordinarie utdelning S2M 0.00 SEK
2024-06-04 Årsstämma 2024
2024-05-17 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-20 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-09 X-dag ordinarie utdelning S2M 0.00 SEK
2023-06-08 Årsstämma 2023
2023-05-31 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-02 X-dag ordinarie utdelning S2M 0.00 SEK
2022-06-01 Årsstämma 2022
2022-05-17 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-14 Extra Bolagsstämma 2022
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-30 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-23 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-23 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-02 X-dag ordinarie utdelning S2M 0.00 SEK
2021-06-01 Årsstämma 2021
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-05 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-12 X-dag ordinarie utdelning S2M 0.00 SEK
2020-06-11 Årsstämma 2020
2020-05-22 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-06 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-17 X-dag ordinarie utdelning S2M 0.00 SEK
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-03-06 Bokslutskommuniké 2018

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
S2Medical är verksamt inom medicinteknik. Bolaget är inriktade mot forskning och utveckling av diverse sårläkningsprodukter. Olika produkter som erbjuds inkluderar cellulosabaserat material och förband för läkning av brännskador, samt kroniska sår. Produkterna säljs under olika varumärken, främst på europeisk nivå. S2Medical grundades under 2013 och har sitt huvudkontor i Linköping.
2024-06-07 10:58:44

Vid årsstämman i S2Medical AB (publ) ("Bolaget") idag den 7 juni 2024 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman och fullständiga förslag till beslut samt Bolagets pressmeddelande från den 3 maj 2024, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.s2m.se.

Beslut om fortsatt drift genom minskning av aktiekapital

Årsstämman beslutade om fortsatt drift genom minskning av aktiekapital. Årsstämman beslutade därmed att inte likvidera Bolaget.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för Bolaget för räkenskapsåret 2023.

Utdelning

Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2023.

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman beslutade om ett oförändrat styrelsearvode, varav 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 91 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter.

Stämman beslutade i enlighet med större aktieägares förslag att för tiden intill nästa årsstämma omvälja de nuvarande styrelseledamöterna Mårten Skog, Fredrik, Skog, Sadi Asaad, Miles Wright och Patrick Sheehan.

Fredrik Skog omvaldes till styrelsens ordförande.

Som revisor omvalde stämman auktoriserade revisorn Carl-Johan Sandberg vid M. Sandbergs Redovisning & Revision AB som bolagets revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Bemyndigande för beslut om nyemission

Årsstämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ge styrelsen bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp som ryms inom ramen för Bolagets högsta aktiekapital enligt vid var tid gällande bolagsordning. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske för att vid behov stärka Bolagets finansiella ställning. Nyemission och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ske på marknadsmässiga villkor.

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om följande ändringar av bolagsordningen.
  • Lydelsen av § 4 ändras från "Aktiekapitalet skall utgöra lägst 14 000 000 kronor och högst 56 000 000 kronor" till "Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor"

Beslut om minskning av aktiekapital

Årsstämman beslutade i enlighet med styreslens förslag (i) om fortsatt drift genom minskning av aktiekapitalet från drygt 16 miljoner SEK till 500 000 SEK.

Beslut om förvärv av aktier i Eyracure AB

Årsstämman beslutade att i enlighet med  styrelsens förslag godkänna förvärv av aktier i Eyracure AB enligt de preciserade villkoren.

Linköping den 7 juni 2024

Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-06-07 10:58 CET.