11:14:00 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-19 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-27 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-05 Ordinarie utdelning S2M 0.00 SEK
2024-06-04 Årsstämma 2024
2024-05-17 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-20 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-09 Ordinarie utdelning S2M 0.00 SEK
2023-06-08 Årsstämma 2023
2023-05-31 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-02 Ordinarie utdelning S2M 0.00 SEK
2022-06-01 Årsstämma 2022
2022-05-17 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-14 Extra Bolagsstämma 2022
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-30 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-23 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-23 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-02 Ordinarie utdelning S2M 0.00 SEK
2021-06-01 Årsstämma 2021
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-05 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-12 Ordinarie utdelning S2M 0.00 SEK
2020-06-11 Årsstämma 2020
2020-05-22 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-06 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-17 Ordinarie utdelning S2M 0.00 SEK
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-03-06 Bokslutskommuniké 2018

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
S2Medical är verksamt inom medicinteknik. Bolaget är inriktade mot forskning och utveckling av diverse sårläkningsprodukter. Olika produkter som erbjuds inkluderar cellulosabaserat material och förband för läkning av brännskador, samt kroniska sår. Produkterna säljs under olika varumärken, främst på europeisk nivå. S2Medical grundades under 2013 och har sitt huvudkontor i Linköping.
2023-08-25 15:30:00

SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT

Koncernens nettoomsättning under kvartalet uppgick till 2,7 (0,9) MSEK.Omsättningsökningen är delvis hänförlig till en ökad säljaktivitet i Bolagets fokusområden vilket resulterat i ordrar vars leveranser omfördelats från föregående kvartal.

Rörelsens kostnader har minskat kraftigt jämfört med samma period föregående år. Rörelsens kostnadsminskning är hänförlig till effektiviseringar inom både personal samt övriga externa kostnader. Dock har dröjsmålsräntan för lånefinansieringen, som skulle ha återbetalats i december, resulterat i markant ökade kostnader under detta kvartal vilket påverkar det totala resultatet negativt.

Resultatet för kvartal 2 uppgick till -8,3 (-6,8) MSEK och påverkas utöver rörelsens minskade kostnader även negativt av ovan nämnda högre finansiella kostnader jämfört med samma period föregående år.

UTVECKLING INOM KONCERNEN, APRIL - JUNI 2023
  • Total nettoomsättning uppgick till 2,7(0,9) MSEK

  • Rörelseresultatet uppgick till -5,1 (-6,2) MSEK

  • Periodens resultat uppgick till -8,3 (-6,8) MSEK

  • Vinst per aktie uppgick till-0,26(-0.33) SEK*

* I dessa siffror ingår inte den beslutade men ej ännu registrerade partiellt garanterade företrädesemission som Bolaget pressmeddelade om den 5 maj 2023.

FINANSIELL ÖVERSIKT

Nedan siffror i parentes anger uppgifter för motsvarande period under föregående räkenskapsår.  

OMSÄTTNING OCH RESULTAT FÖR KONCERNEN

Nettoomsättningen för kvartal 2 uppgick till 2,7 (0,9) MSEK. Omsättningsökningen är delvis hänförlig till en ökad säljaktivitet i Bolagets fokusområden vilket resulterat i ordrar vars leveranser omfördelats från föregående kvartal.

Rörelsens kostnader har minskat kraftigt jämfört med samma period föregående år. Rörelsens kostnadsminskning är hänförlig till effektiviseringar inom både personal samt övriga externa kostnader. Dock har dröjsmålsräntan för lånefinansieringen, som skulle ha återbetalats i december, resulterat i markant ökade kostnader under detta kvartal vilket påverkar det totala resultatet negativt.

Resultatet för kvartal 2 uppgick till -8,3 (-6,8) MSEK och påverkas utöver rörelsens minskade kostnader även negativt av ovan nämnda högre finansiella kostnader jämfört med samma period föregående år.

FINANSIELL STÄLLNING

Likvida medel uppgick per balansdagen till 1,7 MSEK jämfört med 1,3 MSEK vid periodens ingång. Kassaflödet för kvartalet uppgick till 0,4 (8,6) MSEK.  

Soliditeten uppgick vid periodens slut till 35%.   

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 APRIL - 33 JUNI 2023

S2Medical AB (publ) tecknar distributörsavtal i Förenade Arabemiraten och levererar rekordorder av hudsubstitutet Epiprotect värda ca 2 miljoner SEK

S2Medical AB har avslutat exklusiviteten i avtalet med sin tidigare distributör i Förenade Arabemiraten och har istället tecknat ett nytt distributionsavtal med Protech EMT ("Protech"). I samband med detta nya avtal har S2Medical mottagit den största ordern hittills av hudsubstitutet Epiprotect i Förenade Arabemiraten, värd ca 2 miljoner SEK. Avtalet med Protech inkluderar också förpliktelser för ytterligare beställningar om minst 25,3 miljoner SEK under de kommande tre åren för att upprätthålla avtalets giltighet.

S2Medical tecknar tillverkningsavtal med distributör i Saudiarabien

S2Medical har tecknat ett tillverkningsavtal för Epiprotect med sin distributionspartner i Saudiarabien, Arabian Trade House (ATH). Avtalet ger en upfront-summa om ca 2,2 miljoner SEK. Tillverkningen kommer att ske genom ATHs tillverkningsarm Arabian House for Industries (AHI). Avtalet ger AHI en exklusiv rätt att tillverka produkter för den Saudiska marknaden.

S2Medical vinner positioner i upphandling för sårbehandlingsartiklar i Region Kalmar Län

S2Medical har vunnit positioner i upphandlingen för Region Kalmar sårbehandling genom den icke exklusiva distributören MEDIQ. Upphandlingen kommer att gälla från 2023-10-01 till 2025-09-01.

S2Medical har vunnit en upphandling för sårbehandlingsartiklar i Förenade Arabemiraten, värd cirka 3,4 MSEK.

Upphandlingen beräknas vara värd cirka 1,7 MSEK per år under minst 2 år. Mubadala Health, en av Förenade Arabemiratens största vårdgivare, kommer att beställa från upphandlingen kvartalsvis med beställningar motsvarande cirka 400 000 - 500 000 SEK.

Styrelsen för S2Medical AB har beslutat om en företrädesemission av units om cirka 26 MSEK.

Emissionen omfattas till cirka 85% av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Företrädesemissionen har som huvudsakligt syfte att möjliggöra en strategi genom utökade insatser inom marknadsföring och försäljning, främst inom bolagets fokusregioner.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

S2Medical AB har säkrat ett nytt låneavtal som ersätter det tidigare avtalet som utgick i december 2022

Med den nya finansieringsstrukturen planerar bolaget att, efter en första amortering, behålla en återstående låneskuld om cirka 8,1 miljoner SEK. En del av det ursprungliga lånet kommer att betalas av med medel från likviden från företrädesemissionen som företaget genomfört. Den återstående delen av lånet kommer att betalas av genom likvid från de teckningsoptioner som löper under 6, 12 och 18 månader. Bolaget förväntas vara skuldfritt senast i slutet av juli 2024.

Rapporten i sin helhet finns på bolagets hemsida: https://www.s2m.se/sv/finansiella-rapporter

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-08-25 15:30 CET.