08:56:26 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-21 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-15 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-05 X-dag ordinarie utdelning S2M 0.00 SEK
2024-06-04 Årsstämma 2024
2024-05-17 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-20 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-09 X-dag ordinarie utdelning S2M 0.00 SEK
2023-06-08 Årsstämma 2023
2023-05-31 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-02 X-dag ordinarie utdelning S2M 0.00 SEK
2022-06-01 Årsstämma 2022
2022-05-17 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-14 Extra Bolagsstämma 2022
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-30 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-23 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-23 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-02 X-dag ordinarie utdelning S2M 0.00 SEK
2021-06-01 Årsstämma 2021
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-05 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-12 X-dag ordinarie utdelning S2M 0.00 SEK
2020-06-11 Årsstämma 2020
2020-05-22 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-06 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-17 X-dag ordinarie utdelning S2M 0.00 SEK
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-03-06 Bokslutskommuniké 2018

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
S2Medical är verksamt inom medicinteknik. Bolaget är inriktade mot forskning och utveckling av diverse sårläkningsprodukter. Olika produkter som erbjuds inkluderar cellulosabaserat material och förband för läkning av brännskador, samt kroniska sår. Produkterna säljs under olika varumärken, främst på europeisk nivå. S2Medical grundades under 2013 och har sitt huvudkontor i Linköping.
2024-05-17 11:20:00

SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT

Koncernens nettoomsättning under kvartalet uppgick till 4,1 (0,7) MSEK. Omsättningsökningen är framför allt hänförlig till en ökad omsättning från samarbetet med Abena.

Kostnaderna har minskat kraftigt jämfört med samma period föregående år. Kostnadsminskningen är hänförlig till effektiviseringar inom både personal samt övriga externa kostnader.

Resultatet för kvartal 1 uppgick till 0,8 (-4,8) MSEK och påverkas framför allt av de ökade intäkterna jämfört med samma period föregående år

UTVECKLING INOM KONCERNEN, JANUARI - MARS 2024
  • Total nettoomsättning uppgick till 4,1 (0,7) MSEK

  • Rörelseresultatet uppgick till 0,8 (-4,6) MSEK

  • Periodens resultat uppgick till 0,8 (-4,8) MSEK

  • Vinst per aktie uppgick till 0,00 (-0.15) SEK

FINANSIELL ÖVERSIKT

Nedan siffror i parentes anger uppgifter för motsvarande period under föregående räkenskapsår.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT FÖR KONCERNEN

Nettoomsättningen för kvartal 1 uppgick till 4,1 (0,7) MSEK. Den ökade nettoomsättningen är hänförlig till att Bolaget under kvartalet påbörjat samarbetet med Abena vilket har resulterat i intäkter för att täcka kostnader från Epiprotect-verksamheten.

Kostnaderna har minskat kraftigt jämfört med samma period föregående år. Kostnadsminskningen är hänförlig till effektiviseringar inom både personal samt övriga externa kostnader.

Resultatet för kvartal 1 uppgick till 0,8 (-4,8) MSEK och påverkas utöver de minskade kostnaderna enligt ovan även av en ökad omsättning.

FINANSIELL STÄLLNING FÖR KONCERNEN

Likvida medel uppgick per balansdagen till 1,4 MSEK jämfört med 1,5 MSEK vid periodens ingång. Kassaflödet för kvartalet uppgick till -0,1 (-2,5) MSEK.   

Soliditeten uppgick vid periodens slut till 11%.    

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2024

Under perioden ingick Bolaget ett avtal med den danska hälso- och sjukvårdskoncernen ABENA. Avtalet innebär att Epiprotect-teknologin avyttras genom en affär som inbringar en köpeskilling tillsammans med en royaltyavkastning samtidigt som ABENA tar över alla kostnader associerade med teknologin. Avtalet innebär att Bolaget kan få ett framgångsrikt avslut på rekonstruktionsprocessen.

I januari meddelade Bolaget att produkterna i Epiprotectserien fått marknadsgodkännande i Malaysia. Under samma månad erhöll Bolaget ett positivt slutgiltigt utfall i NUPCO-upphandlingen i Saudiarabien för produkter i Epiprotect-serien.

I mitten av perioden ingick Bolaget två exklusiva distributionsavtal för den Georgiska samt Filipinska marknaden
Planförhandlingen som genomfördes under perioden gav ett godkännande från borgenärerna vilket tillsammans med avtalet om teknologiavyttring möjliggjorde en positiv avslutning av rekonstruktionen.

I slutet av perioden vann Bolaget positioner i upphandling för sårläkningsprodukter i Region Stockholm.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Efter periodens utgång vann rekonstruktionsplanen laga kraft varefter Tingsrätten i Linköping beslutade att avsluta rekonstruktionen. Styrelsen beslutade efter periodens utgång även att årsredovisningen skall utgöra kontrollbalansräkning.

Rapporten i sin helhet finns på bolagets hemsida: https://www.s2m.se/sv/finansiella-rapporter

Denna information är sådan som S2Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-17 11:20 CET.