12:14:38 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorFastigheter
IndustriFörvaltning
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden äger och förvaltar bostads- och samhällsfastigheter. Visionen är att långsiktigt äga fastigheterna med fokus på förvaltning och vidareutveckling, där renovering och ombyggnation står för större delen av verksamheten. Störst andel av fastighetsinvesteringarna återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2016 och har tidigare rötter inom Effnet-koncernen.

Kalender

2022-03-30 Kvartalsutdelning SBB B 0.25
2022-03-30 Kvartalsutdelning SBB D 0.5
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-29 Kvartalsutdelning SBB B 0.25
2021-12-29 Kvartalsutdelning SBB D 0.5
2021-11-04 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-29 Kvartalsutdelning SBB B 0.25
2021-09-29 Kvartalsutdelning SBB D 0.5
2021-07-15 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-29 Kvartalsutdelning SBB D 0.5
2021-06-29 Kvartalsutdelning SBB B 0.25
2021-05-05 Årsstämma 2021
2021-05-05 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-05 Kvartalsutdelning SBB PREF 8.75
2021-03-30 Kvartalsutdelning SBB D 0.5
2021-03-30 Kvartalsutdelning SBB B 0.15
2021-02-23 Bokslutskommuniké 2020
2021-02-23 Extra Bolagsstämma 2021
2020-12-30 Kvartalsutdelning SBB PREF 8.75
2020-12-29 Kvartalsutdelning SBB B 0.15
2020-12-29 Kvartalsutdelning SBB D 0.5
2020-11-03 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-05 Kvartalsutdelning SBB PREF 8.75
2020-09-29 Kvartalsutdelning SBB B 0.15
2020-09-29 Kvartalsutdelning SBB D 0.5
2020-07-14 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-07-06 Kvartalsutdelning SBB PREF 8.75
2020-06-29 Kvartalsutdelning SBB D 0.5
2020-06-29 Kvartalsutdelning SBB B 0.15
2020-04-27 Årsstämma 2020
2020-04-27 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-03 Kvartalsutdelning SBB PREF 8.75
2020-03-30 Kvartalsutdelning SBB D 0.5
2020-02-19 Bokslutskommuniké 2019
2020-01-03 Kvartalsutdelning SBB PREF 8.75
2019-12-27 Kvartalsutdelning SBB D 0.5
2019-10-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-10-04 Kvartalsutdelning SBB PREF 8.75
2019-09-27 Kvartalsutdelning SBB D 0.5
2019-07-10 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-07-04 Kvartalsutdelning SBB PREF 8.75
2019-06-27 Kvartalsutdelning SBB D 0.5
2019-04-30 Ordinarie utdelning SBB B 0.25 SEK
2019-04-29 Årsstämma 2019
2019-04-29 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-04 Kvartalsutdelning SBB PREF 8.75
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2019-01-04 Kvartalsutdelning SBB PREF 8.75
2018-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-10-04 Kvartalsutdelning SBB PREF 8.75
2018-07-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-07-04 Kvartalsutdelning SBB PREF 8.75
2018-04-30 Ordinarie utdelning SBB B 0.10 SEK
2018-04-27 Årsstämma 2018
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-04 Kvartalsutdelning SBB PREF 8.75
2018-02-27 Bokslutskommuniké 2017
2018-01-04 Kvartalsutdelning SBB PREF 8.75
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-29 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-30 Extra Bolagsstämma 2017
2017-04-28 Ordinarie utdelning SBB B 0.00 SEK
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-27 Årsstämma 2017
2017-02-09 Bokslutskommuniké 2016
2016-12-23 Extra Bolagsstämma 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-20 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-20 Årsstämma 2016
2016-03-06 Ordinarie utdelning SBB B 0.00 SEK
2016-02-05 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-22 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-25 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-21 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-06 Ordinarie utdelning SBB B 0.00 SEK
2015-03-05 Årsstämma 2015
2015-01-30 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-24 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-21 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-13 Kvartalsrapport 2014-Q1
2021-09-09 18:57:13

Styrelsen i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden ABs (publ) ("SBB") har beslutat om uppdaterade mål. Målet om storleken på SBB:s fastighetsbestånd har justerats till att uppgå till 300 mdkr år 2026. Målet avseende intjäning från fastighetsutveckling har vidare höjts till i genomsnitt 2,0-2,5 mdkr per år över en femårsperiod. Styrelsen har också som ambition att föreslå en utdelning om 1,32 kronor per stamaktie A och B, fördelat på tolv månadsvisa utdelningar, till årsstämman 2022. I samband med kapitalmarknadsdagen den 10 september 2021 kommer SBB också att presentera en uppdaterad Vision 2030 där hela verksamheten ska vara klimatpositiv till 2030.

SBB:s finansiella mål:
 • Generera tillväxt i förvaltningsresultat per stamaktie A och B som över en femårsperiod i genomsnitt uppgår till minst 15 procent per år (oförändrat)
 • Generera en intjäning från fastighetsutveckling om i genomsnitt 2 000 till 2 500 mkr per år över en femårsperiod (tidigare mål: generera en intjäning från fastighetsutveckling om i genomsnitt 1 000 till 1 400 mkr per år)
 • Belåningsgrad lägre än 50 procent, definierat som justerad skuld i relation till skuld plus eget kapital (oförändrat)
 • Säkerställd belåningsgrad lägre än 30 procent (oförändrat)
 • Räntetäckningsgrad om lägst 3,0 ggr (oförändrat)
 • Uppnå en BBB+ rating på kort sikt, och A- på lång sikt (oförändrat)
SBB:s operationella mål:
 • Ett fastighetsbestånd om 300 mdkr till år 2026, med bibehållen BBB+ rating (tidigare mål: Ett fastighetsbestånd om 125 mdkr till år 2025)
 • Klimatpositiva 2030 (tidigare mål: 100 % klimatneutrala 2030)
 • Renovering av minst 600 lägenheter per år (oförändrat)
SBB:s utdelningspolicy:
 • Generera en stabilt ökande årlig utdelning per stamaktie A och B (oförändrad)
 • Baserat på nuvarande ställning och utsikter är styrelsens ambition att föreslå en utdelning om 1,32 kronor per stamaktie A och B, fördelad på tolv månadsvisa utdelningar, till årsstämman 2022.

Ilija Batljan, grundare och VD Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, kommenterar de nya målen och ambitionerna inför morgondagens kapitalmarknadsdag:

"Sedan vår kapitalmarknadsdag i juni 2020 har vi fortsatt att växa vår portfölj, och vi är redan nu nära att nå det tidigare målet om 125 mdkr i fastighetsbestånd till år 2025. För att understryka vår ambition att på sikt bli Europas största fastighetsbolag inom social infrastruktur höjer vi därför målbilden kraftigt till att nå 300 mdkr i bestånd till år 2026. Vi ser stor potential att skala upp vår plattform även utanför Norden." 

"SBB:s affärsmodell bygger på förvaltning av social infrastruktur som kompletteras med tre intäktsgenererande value-add-strategier i form av byggrättsutveckling och nyproduktion, investeringar i befintligt bestånd och värdeskapande transaktioner. Med affärsmodellen skapar SBB långsiktiga och hållbara aktieägarvärden genom en hög riskjusterad årlig avkastning. Vårt arbete inom byggrättsutveckling och nyproduktion har utvecklats starkt och hade per halvårsskiftet 2021 genererat intjäning om 1 452 mkr. Vi ser fortsatt potential till ökad återkommande intjäning baserat på efterfrågan i kombination med vår organisation och byggrättsportfölj."

"Vi har under hösten genomfört en utredning om möjligheten att från och med nästa årsstämma betala månadsutdelning till våra aktieägare. Utredningen pekar på flera positiva aspekter och styrelsen har därför som ambition att till årsstämman 2022 föreslå en utdelning om 1,32 kronor per stamaktier A och B fördelat på tolv månadsvisa utdelningar."

"I samband med kapitalmarknadsdagen kommer vi att presentera en uppdaterad Vision 2030 där vi ställer betydligt högre krav på SBB:s egen omställning med målet att vara klimatpositiva i hela värdekedjan till år 2030."

SBB håller kapitalmarknadsdag i Skellefteå den 10 september 2021 med start kl 09:30. Kapitalmarknadsdagen går att följa live via webbsändning som finns tillgänglig på https://corporate.sbbnorden.se/sv/kapitalmarknadsdag-2021/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, ilija@sbbnorden.se

Denna information är sådan som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-09 18:57 CET.