11:51:13 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Scandinavian Chemotech är ett forskningsbolag. Idag specialiserar sig bolaget inom kemoterapi (ECT) vid behandling utav olika cancerformer. Bolagets produkt baseras på elektrokemoterapi som skickar elektroniska impulser under behandlingen för att lättare kunna nå cellernas DNA och därmed öka möjligheten till en bättre behandling. Behandlingen kan användas för såväl hudcancer som tumörer. Huvudkontoret ligger i Lund.

Kalender

2022-03-08 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-02 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-25 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2021-05-24 Årsstämma 2021
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-08 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-18 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-20 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2020-05-19 Årsstämma 2020
2020-05-13 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-12 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-12 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-09 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-08 Årsstämma 2019
2019-03-19 Extra Bolagsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-15 Extra Bolagsstämma 2018
2018-03-01 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2018-02-28 Årsstämma 2018
2018-01-30 Bokslutskommuniké 2017
2017-05-31 Extra Bolagsstämma 2017
2021-08-17 08:30:00

" Våra framgångar med certifieringen har tagit ChemoTech in i en ny värld med nya kommersiella möjligheter och ökat intresset från internationella aktörer sin intresseras av  bolagets immateriella tillgångar." - Mohan Frick, VD

 

Andra kvartalet
 • Nettoomsättningen uppgick till 5 KSEK (0)
 • Resultat före skatt uppgick till -3 796 KSEK (-2 557)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,44 SEK (-0,61)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -850 KSEK (-1 745)
 • Orderboken uppgick till 1 122 KSEK (596) vid kvartalets slut
Perioden 1 januari - 30 juni
 • Nettoomsättningen uppgick till 30 KSEK (90)
 • Resultat före skatt uppgick till -6 581 KSEK (-6 021)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,81 SEK (-1,59)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6 414 KSEK (-5 865)
 • Orderboken uppgick till 1 122 KSEK (596) vid kvartalets slut
Viktiga händelser under kvartalet
 • Eva Ståhl Wernersson axlar rollen som QM/ RA Direktör
 • Vetiqure AB rekryterar produktspecialist Elin Wallin och ChemoTech rekryterar COO Urban Widén 
 • ChemoTech tecknade i april ett lån om 2 000 KSEK med lånelöfte om 10 000 KSEK 
 • ChemoTech erhåller CE-märkning för sin produkt IQwave 
 • ChemoTech undersöker möjligheten att genomföra studier i USA för behandling av pankreascancer
Viktiga händelser efter periodens utgång
 • Vetiqure AB tecknar avtal med Diversified Consultant Group LLC i USA för att genomföra en förstudie för sin Go-To-Market-strategi när vetIQure lanseras i USA

VD har ordet

Andra kvartalets viktigaste händelse är det slutgiltiga erhållandet av CE-certifikatet för vår innovation IQwave 3.0 CE, för behandling av olika cancerindikationer inom humanmedicin. Även om CE-märkningen i första hand ger oss tillstånd att börja marknadsföra och sälja inom Europa så öppnar den även marknader utanför EU, där CE-märkning ger ett direkt eller indirekt tillträde.

Inom Animal Care finns produkten vetIQure redan på marknaden i Sverige. I takt med att vi når nya framgångar på hemmaplan kommer vi att påbörja en lansering i övriga Europa. I de initiala marknadsanalyser som genomfördes, innan etableringen av dotterbolaget, kan vi se att det finns mycket stor potential för Animal Care i USA. Vi har nu startat en förstudie för en Go-To-Market modell i USA för att säkerställa att vår strategi är optimerad för världens största marknad för sällskapsdjur.

Resultat och kassaflöde 
Omsättningen blev 5 KSEK under perioden och resultatet blev -3 796 KSEK jämfört med -2 557 för samma period föregående år. Vi har flera maskiner i vår orderbok men återinförandet av strikta restriktioner i pandemins spår har gjort att leveranser har fått skjutas på framtiden. Kassaflödet för perioden blev -2 298 KSEK jämfört med 5 864 för samma period föregående år.

För att stärka kassan fick bolaget under kvartalet en ny kredit från externa finansiärer. Lånelöftet är på 10 000 KSEK och under kvartalet har bolaget lyft 2 000 KSEK av dessa. ChemoTech har med detta nya lån skaffat sig en flexibel finansiering som bidrar till att ta bolaget in i en ny fas men vi tittar även på olika alternativ till finansieringsmodeller för den framtida verksamheten. 

Human Care
Bolaget har under pandemin jobbat hårt med kostnadskontroll och med fokus på att bygga långsiktiga värden för bolaget. Det känns positivt att vi med CE-märkningen nu kan öppna upp marknader där vi redan har etablerade distributörsavtal med erfarna affärsutvecklare inom onkologi. Under det kommande året kommer vi att investera i de marknader som vi nu har fått access till i och med CE märkningen. Vi kommer samtidigt att etablera kontakter för att generera mer kliniska data för länder med nationella behandlingsregimer som kräver detta.

Det är nu dags för ett nytt kapitel där vi skall ta ChemoTech till en helt ny nivå. Detta innebär i första hand att utöka klinisk användning för TSE till fler cancer-patienter på våra kärnmarknader samt successivt öka den kliniska dokumentationen för så väl ytliga som för djupt sittande tumörer. 

Vi hoppas att det stora intresset för vår TSE teknologi, bland ledande akademiska institut i både Europa och Nordamerika, underlättar processen för oss att genomföra kliniska studier på både etablerade och nya indikationer under 2022 och 2023.

COVID-19 situationen har svängt mycket under första halvan av året. Sjukhusen i såväl Indien, Filippinerna och i de afrikanska länder där vi är verksamma har, efter att successivt öppnat upp, tvingats återinföra restriktionerna och stänga gränserna. I många fall har även sjukhus omvandlats till rena COVID-19 sjukhus.

Inom produktutvecklingen har vi fortsatt att arbeta med utvecklingen av nya elektroder för att behandla djupt sittande tumörer som exempelvis i bukspottkörteln (pankreas). Detta projekt är av mycket stor betydelse för den nya kliniska strategi som bolaget är på väg att etablera och där Europa och USA är bolagets primära marknader och vi är fortsatt positiva att kunna erhålla ett CE-märkt behandlings-kit under 2021.

En viktig del av bolagets produktutveckling är att fortsatt stärka patentportföljen. Vi fick förhandsbesked om ett beviljat EU patent för behandling av skelett-cancer och cancer i ryggraden, något som drabbar nästan 1 miljon européer årligen. Framgångarna i vårt patentarbete kan även ha en positiv inverkan på vår Horizon SME ansökan, även om konkurrensen där är fortsatt mycket hög.

Som en del i det strategiska arbetet kommer vi fortsätta med utvecklingen av vår internationella organisation. Detta för att främja såväl försäljning som kapa-citeten att starta och driva kliniska studier. Denna utveckling kommer att bli helt avgörande när vi nu breddar oss till nya indikationer samt inkluderar Europa och USA till våra huvudmarknader.

Vi har under våren genomfört en djupanalys samt förhandlingar med marknadsaktörer och potentiella distributörer i flertalet länder och regioner där 
CE-märkningen skapat ökade förutsättningar till intäkter. Vi har gjort stora framsteg i dessa processer och hoppas kunna nå nya distributörsavtal under hösten och vintern. 

Animal Care
Det ser nu ut att lossna för dotterbolaget Vetiqure som har haft lite utmaningar med att komma in på veterinärklinikerna under pandemin. Perioden har präglats av planering inför hösten vilket nu innebär att vi står redo att påbörja en aktiv marknadsbearbetning och därmed få igång försäljningen.

Samarbetet med Anicura och andra stora aktörer som har täckning i Europa fortsätter och en kartläggning av de större kedjor av veterinärkliniker som finns i USA har redan genomförts. 

Vetiqure AB tecknade avtal med Diversified Consultant Group LLC i USA för att genomföra en förstudie för att identifiera hur bolaget ska agera i sin Go-To-Market strategi när vetIQure lanseras i USA.

Våra framgångar med certifieringen har tagit ChemoTech in i en ny värld med nya kommersiella möjligheter och ökat intresset från internationella aktörer sin intresseras av bolagets immateriella tillgångar.

- Mohan Frick, VD
Scandinavian ChemoTech  AB (publ)

Denna information är sådan som ChemoTech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-17 08:30 CET.