16:55:43 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-03-04 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-05 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-13 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-14 Årsstämma 2024
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-05 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-15 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-17 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2023-05-16 Årsstämma 2023
2023-03-07 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-22 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-05-03 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-08 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-02 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-25 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2021-05-24 Årsstämma 2021
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-08 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-18 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-20 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2020-05-19 Årsstämma 2020
2020-05-13 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-12 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-12 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-09 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2019-05-08 Årsstämma 2019
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-19 Extra Bolagsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-15 Extra Bolagsstämma 2018
2018-03-01 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2018-02-28 Årsstämma 2018
2018-01-30 Bokslutskommuniké 2017
2017-05-31 Extra Bolagsstämma 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Scandinavian ChemoTech är ett forsknings- och utvecklingsbolag som har tagit fram teknologin Tumörspecifik Elektroporation – TSE™ för behandling av olika cancerformer. Teknologin innebär att man skickar elektroniska pulser till det behandlade området och öppnar tumörcellernas membran för att nå deras DNA. Utöver sin verksamhet i Sverige är bolaget även aktivt i Sydostasien och Indien. Scandinavian ChemoTech grundades 2015 och har sitt huvudkontor i Lund.
2023-08-15 08:30:00

Scandinavian ChemoTech AB (publ) publicerar härmed delårsrapporten för det andra kvartalet 2023. Rapporten finns bifogad till detta pressmeddelande och kan även hämtas från Bolagets hemsida (https://www.chemotech.se/investor-relations/financial-reports/).

Andra kvartalet (perioden 1 januari - 30 juni 2023)
 • Nettoomsättningen uppgick till 1 181 (72)
 • Resultat före skatt uppgick till -6 383 (-5 962)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,48 (-0,62)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5 477 (-4 340)
Viktiga händelser under kvartalet
 • ChemoTechs produkt IQwave 3.0 CE-system kan fortsätta säljas i EU utan att bli certifierad för MDR fram till 2028
 • ChemoTech uppdaterade säljprognoser för 2023 till att omfatta 15 nya kommersiella installationer.
 • ChemoTech tillfördes ca 7,4 MSEK genom nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3.
 • Vetiqure erhöll order från Kalifornien i USA till ett värde av 28 kUSD.
 • Vetiqure erhöll order från en stor veterinärkedja i USA uppgående till 120 kUSD
 • Vetiqure erhöll order från ett specialisthästsjukhus i Strömsholm med ett hyresavtal som kan generera intäkter på ca 15 kEUR per år.
Viktiga händelser efter kvartalets utgång
 • ChemoTech erhåller godkännande av patentansökan i Japan.  

VD har ordet

Ett kvartal som visar färdriktningen

Trots att vi inte nådde våra egna förväntningar under kvartalet, kan vi med glädje konstatera att det andra kvartalet 2023 på många plan var Bolagets bästa med en stark utveckling för våra två affärsområden - Animal Care och Human Care. Det är roligt att se att vårt hårda arbete inom försäljningen äntligen börjar ge resultat inom Animal Care och att vår prisstrategi för vetIQure™ accepteras av kunder såväl i Skandinavien som i USA. Vi hade dock räknat med att nå ytterligare ett antal installationer även inom Human Care där antalet aktiva förhandlingar fortsätter att öka varje vecka.

Fortsätter vi i denna riktning kommer det framtida kapitalbehovet att minska betydligt, samtidigt som vi ökar vår möjlighet till långsiktig finansiering. Trots att vi med existerande krediter och förväntade intäkter beräknar klara oss året ut så ligger den långsiktiga finansieringen tillsammans med försäljning högst upp på tredje kvartalets agenda.

Omsättningen under kvartalet uppgick till 1 181 KSEK och gav ett resultat om -6 383 KSEK.

Kassaflödet följde dessvärre inte med i samma takt på grund av förseningar i etablering av bank- och skattekonton i ChemoTechs dotterbolag i USA.

Animal Care

Under perioden erhölls två betydande order från USA där man, efter lyckade utvärderingar, beslutade sig för att köpa in totalt fem vetIQure enheter. Dessa kunder äger och driver tusentals veterinärkliniker på den amerikanska och europeiska marknaden vilket skapar en mycket stor tillväxtpotential. 

Vi rapporterade även om en efterlängtad installation av en vetIQure-enhet på ett specialisthästsjukhus i Strömsholm - en order som följer en utvärdering om drygt sex månader där hästar med melanom och sarkoider (ytliga tumörer) med framgång behandlats med TSE.

Efter periodens utgång erhölls även en order från ett veterinäruniversitet i London. Även i detta fall har sarkoider framgångsrikt behandlats med TSE-teknologin. Dessa behandlingar har kunnat utföras utan att djuren har behövt sövas vilket innebär en stor kostnads- och tidsbesparing för kliniken, samtidigt som behandlingen blir skonsammare och mer lättadministrerad.

Dessa utvärderingar ser vi som ett viktigt erkännande av vår teknologi och gör oss än mer övertygade om att TSE kommer tjäna som en viktig komponent i framtidens cancerbehandlingar av djur.

Human Care

Inom Human Care har intresset för IQwave™ och TSE-teknologin vaknat och vår indiska organisation fortsätter att öka antalet aktiva förhandlingar gällande nya installationer.

Vi kommunicerade under kvartalet en prognos om 15 kommersiella installationer i landet innan årets utgång, vilken vi inte ser någon anledning att revidera utifrån pågående dialoger med potentiella kunder.

Den studie som pågår på AIIMS i Jodhpur, vilken har potential att göra TSE till en standardbehandling (Standard of Care) för huvud-, hals- och bröstcancer i Indien, fortlöper och vi hoppas kunna återkomma med en uppdatering avseende delresultat under det tredje eller fjärde kvartalet.

Finansiell ställning

Under perioden tecknades en förlängning av befintliga kreditramar från externa finansiärer, större aktieägare och ledning, vilket ger bolaget 2 miljoner kronor i outnyttjade medel utöver befintlig likviditet på cirka 4 miljoner kronor. Denna finansiering ska ses som kortsiktig och vi ser löpande över den finansiella ställningen för att säkerställa en kapitalstruktur som gynnar Bolagets långsiktiga utveckling och tar till vara aktieägarnas intressen.

I takt med att vi säkerställer ytterligare order är vi optimistiska över att likviditeten ska kunna stärkas betydligt under årets andra hälft.

Även om kommersialiseringsfasen dragit ut på tiden, ser vi positivt på hur Bolaget har utvecklats under året. Vi kommer fortsatt att fokusera på försäljning och installationer av TSE-system för att nå större återkommande kassaflöde från försäljning av behandlings-kits, samt hyresintäkter från TSE system.

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, VD

Tele: +46 (0)10-218 93 00

Mail: ir@chemotech.se

Denna information är sådan som ChemoTech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-08-15 08:30 CET.

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, Tumörspecifik Elektroporation™ (TSE), som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där TSE kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Redeye AB är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.