04:37:35 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-03-04 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-05 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-13 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-15 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2024-05-14 Årsstämma 2024
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-05 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-15 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-17 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2023-05-16 Årsstämma 2023
2023-03-07 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-22 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-05-03 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-08 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-02 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-25 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2021-05-24 Årsstämma 2021
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-08 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-18 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-20 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2020-05-19 Årsstämma 2020
2020-05-13 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-12 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-12 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-09 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-08 Årsstämma 2019
2019-03-19 Extra Bolagsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-15 Extra Bolagsstämma 2018
2018-03-01 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2018-02-28 Årsstämma 2018
2018-01-30 Bokslutskommuniké 2017
2017-05-31 Extra Bolagsstämma 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Scandinavian ChemoTech är ett forsknings- och utvecklingsbolag som har tagit fram teknologin Tumörspecifik Elektroporation – TSE™ för behandling av olika cancerformer. Teknologin innebär att man skickar elektroniska pulser till det behandlade området och öppnar tumörcellernas membran för att nå deras DNA. Utöver sin verksamhet i Sverige är bolaget även aktivt i Sydostasien och Indien. Scandinavian ChemoTech grundades 2015 och har sitt huvudkontor i Lund.
2022-11-22 08:30:00
Tredje kvartalet
 • Nettoomsättningen uppgick till 119 KSEK (9)
 • Resultat före skatt uppgick till -5 573 KSEK (- 5 732)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,58 SEK (-0,65)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5 286 KSEK KSEK (-7 014)
Perioden 1 januari - 30 september
 • Nettoomsättningen uppgick till 246 KSEK (39)
 • Resultat före skatt uppgick till -16 249 KSEK (-12 313)
 • Resultat per aktie uppgick till -1,69 SEK (-1,48)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -14 421 KSEK (-13 428)
 • Orderboken uppgick till 750 KSEK (1 100) vid kvartalets slut
Viktiga händelser under kvartalet
 • ChemoTechs nystartade Centre of Excellence (CoE) på India Sweden Healthcare Innovation Centre vid AIIMS (All India Institute of Medical Sciences) i Jodhpur, Indien, får godkännande från den lokala etiska kommittén för sin kliniska studie av huvud- och halscancer.
 • ChemoTech säkrade lån om 2,5 MSEK från fyra av Bolagets styrelseledamöter inklusive VD.
 • Vetiqure signerar exklusivt distributörsavtal med Hasvet Medical AS som är marknadsledande inom veterinärmedicin i Turkiet samt erhåller en första order värd 11 200 EUR. 
 • Onkologiska sjukhuset Ulis i Ukraina rapporterar stora framgångar vid behandling av cancerpatienter, skivepitel- samt pankreascancer, med IQwave och TumörSpecifik Elektroporation. 
 • Styrelsen beslutar, med stöd från bemyndigande vid årsstämman den 24 maj, om en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO3 om ca 20 MSEK.
Viktiga händelser efter kvartalets utgång
 • Vetiqure AB inleder ett strategiskt samarbete med Gamma Gurus PTY Ltd genom att teckna ett exklusivt distributörsavtal för den australiensiska och nyzeeländska veterinärmarknaden.
 • Vetiqure AB tecknar Letter of Intent avseende distributörsavtal med Avante Animal Health i USA.
 • ChemoTech slutför den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner serie TO3, som beslutades av styrelsen den 21 september. Företrädesemissionen har tecknats till 74,3% vilket gör att Bolaget tillförs 14,9 MSEK innan emissionskostnader.
 • Sjukhuset Ulis i Ukraina rapporterar att de två bukspottskörtelcancerpatienterna har visat nästan 50 % minskning av tumörmassan och ingen av patienterna är i behov av smärtlindring. Patienten med hudcancer har svarat nästan totalt på TSE och operation har helt undvikts.

VD har ordet

Under det tredje kvartalet 2022 har Scandinavian ChemoTech nått viktiga kliniska resultat inom såväl human- som djurmedicin. Dessa resultat styrker oss i vår uppfattning om TSE-teknologin som effektiv behandlingsmetod för ytliga och djupt sittande tumörer och indikerar även immunologiska effekter. Dessa effekter kan innebära mycket stora möjligheter för teknologins applikationsområden framgent och potentiellt medföra att bolagets förutsättningar förändras i grunden. Under perioden har även strategiska distributörsavtal inom affärsområdet animal care slutits för att säkra effektivitet i försäljningsarbetet och i förlängningen nå våra uppsatta kommersiella mål. Under kvartalet har bolaget beslutat att genomföra en företrädesemission i syfte att stärka den finansiella ställningen och understödja den pågående kommersialiseringsfasen samt de kliniska studier som för närvarande görs och som fortskrider enligt plan. Företrädesemissionen slutfördes efter kvartalets utgång och tecknades till 75%, vilket vi i dagens finansiella marknad är mycket nöjda med.

Periodens resultat
Resultatet blev under kvartalet -5 573 KSEK vilket ligger på samma nivå med samma period föregående år som var -5732 KSEK. Periodens kassaflöde var -654 KSEK beroende på upptagna lån under kvartalet om 5 000 KSEK.

Human Care
De TSE-behandlingar som under perioden genomförts på två patienter med pankreascancer på sjukhuset Ulis i Ukraina har visat på enastående resultat. Patienterna kunde redan efter kort tid på sjukhuset återvända hem för eftervård. 

Ulis har efter kvartalets utgång rapporterat att pankreascancerpatienterna har visat nästan 50% minskning av
tumörmassan och ingen av patienterna är i behov av smärtlindring. 

Trots att det är för tidigt att sia om de långsiktiga implikationerna av dessa två patienter så finns nu potentialen att kunna behandla lokalt och skapa ett immunsvar i hela kroppen. Detta innebär att TSE mycket väl kan utgöra en del av lösningen på att öka framgångarna med immunoterapier som hittills varit så begränsade. Potentialen att ta oss till en position med helt nya förutsättningar kommer att kräva en helt ny klinisk strategi och en ny profil av Bolaget. Strategin kommer tillsammans med styrelsen att sättas under det fjärde kvartalet. 

Vad gäller AIIMS-studien i Jodhpur, Indien, har denna hittills inkluderat 7 patienter. Studien är utformad för att samla in data från 30 patienter med huvud- och halscancer (HNC). Studiens primära mål är att dokumentera övergripande lokal och generell tumörkontroll, även inkluderat ej direkt behandlade metastaser efter TSE-behandling, hos svårbehandlade avancerade HNC-cancerpatienter. En ännu viktigare slutpunkt för försöket är att utforska immunsystemets svar på TSE. Studien inkluderar omfattande biomarkörstudier för att hjälpa till att utforma ytterligare studier på användandet av TSE i kombination med andra terapier, särskilt immunterapi. 

Animal Care - Vetiqure AB
Vetiqure AB startade i oktober 2022 ett dotterbolag i USA för att understödja framtida distributörer och för att växa in i resterande Nord- och Sydamerika. 

Animal Care har gjort stora framsteg under perioden. Inte minst har mycket goda behandlingsresultat uppnåtts vid TSE-behandling på hundar vid kliniken FloridaWild i USA som ingår in MVP  gruppen. Bolaget har idag ett mycket nära samarbete med FloridaWild och ansvarig veterinär Dr. Schrager. Ambitionen är fortsatt att göra kliniken till ett Centre of Excellence som ansvarar för utbildningen av andra aktörer på den amerikanska marknaden framåt. Efter periodens utgång har FloridaWild lagt order på en vetIQure-enhet, vilket indikerar att de är mycket nöjda med det resultat man sett under utvärderingsperioden. Det innebär ett fördjupat samarbete som även inkluderar utvärdering av vissa R&D projekt som nu pågår inom båda affärsområden. 

Under perioden har även ett exklusivt distributionsavtal skrivits mellan Vetiqure och Hasvet Medikal i Turkiet. Hasvet har även lagt en första order på en vetIQure-enhet. Turkiet med sina 84 miljoner invånare är en av Europas absolut största marknader och har därmed en mycket stor potential trots den ansträngda ekonomiska situation som landet befinner sig i. I landet finns ca 4 miljoner katter och 2,5 miljoner hundar. Hasvet, som i grunden är ett bolag som startades och fortfarande drivs av veterinärer, har växt i snabb takt och är idag marknadsledaren av medicinteknik inom veterinärmedicin i landet.

R&D
Efter de kliniska framsteg vi nått inom såväl Animal- och Human- Care fortsätter våra R&D projekt som framför allt rör nya elektroder för djup sittande tumörer samt patent till
nya AI funktioner som skall göra TSE ännu bättre och kunna användas för alt mer komplexa behandlingar. 

Fortsatt fokus på omsättning 
Det är av stor vikt att bolaget utnyttjar de kliniska framgångarna och fortsätter att fokusera på den kommersiella affärsutvecklingen. Vi kommer därför att prioritera rekrytering inom detta område för att stärka vår kapacitet och vår marknadsbearbetningstakt.

-Mohan Frick, VD
Scandinavian ChemoTech (publ)

Kvartalsrapporten publiceras på Bolagets hemsida: chemotech.se/investor-relations/financial-reports/ (https://www.chemotech.se/investor-relations/financial-reports/)

Denna information är sådan som ChemoTech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-22 08:30 CET.