23:44:32 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-03-04 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-05 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-13 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-14 Årsstämma 2024
2024-05-07 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-05 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-15 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-17 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2023-05-16 Årsstämma 2023
2023-03-07 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-22 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-05-03 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-08 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-02 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-25 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2021-05-24 Årsstämma 2021
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-08 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-18 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-20 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2020-05-19 Årsstämma 2020
2020-05-13 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-12 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-12 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-09 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2019-05-08 Årsstämma 2019
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-19 Extra Bolagsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-15 Extra Bolagsstämma 2018
2018-03-01 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2018-02-28 Årsstämma 2018
2018-01-30 Bokslutskommuniké 2017
2017-05-31 Extra Bolagsstämma 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Scandinavian ChemoTech är ett forsknings- och utvecklingsbolag som har tagit fram teknologin Tumörspecifik Elektroporation – TSE™ för behandling av olika cancerformer. Teknologin innebär att man skickar elektroniska pulser till det behandlade området och öppnar tumörcellernas membran för att nå deras DNA. Utöver sin verksamhet i Sverige är bolaget även aktivt i Sydostasien och Indien. Scandinavian ChemoTech grundades 2015 och har sitt huvudkontor i Lund.
2023-10-17 08:30:00

Scandinavian ChemoTech AB (publ) publicerar härmed delårsrapporten för det tredje kvartalet 2023. Rapporten finns bifogad till detta pressmeddelande och kan även hämtas från Bolagets hemsida (https://www.chemotech.se/investor-relations/financial-reports/)

Tredje kvartalet
  • Nettoomsättningen uppgick till 1080 (119)
  • Resultat före skatt uppgick till -4 526 (-5573)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,33 (-0,58)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4 649 (-5286)
Viktiga händelser under kvartalet
  • ChemoTech väljer att lämna distributörsstrategin i USA och avser att driva affärsutveckling och klinisk support i egen regi.
  • ChemoTechs dotterbolag inom Animal Care erhåller order från Royal Veterinary College (RVC) som förvärvar ett vetIQure TM system och gör TSE till en av standardterapierna som erbjuds av RVC Equine.
  • ChemoTech tecknar distributörsavtal med Lambertis Corporation SA i Chile.
  • ChemoTechs dotterbolag inom Human Care erhåller order i Madurai i Indien. De beräknade intäkterna för avtalet, som är ett hyresavtal, beräknas till 50 - 100 kEUR per år.
Viktiga händelser efter periodens utgång
  • ChemoTechs dotterbolag för Animal Care i USA erhåller order om 17000 EUR
  • ChemoTechs styrelse beslutar om nyemission som vid full teckning skulle tillföra bolaget ca 14,85 MSEK före emissionskostnader.

VD har ordet

Fortsatta framgångar visar att ny strategi fått fäste

Under det tredje kvartalet nådde ChemoTech nya framgångar inom såväl Animal- som Human Care. Det är tydligt att åren av klinikutveckling och vårt försäljningsfokus börjar ge resultat. Affärsområdet Animal Care har fått den utveckling som vi under förra året förutsåg. Kliniska framgångar och etableringen av viktiga samarbeten inom båda affärsområdena har givit tydliga ringar på vattnet och skapat en större legitimitet för TSE som en effektiv behandling, utan allvarliga biverkningar, av solida tumörer. Vårt fokus är fortsatt att skapa intäkter och lönsamhet men vi kommer också, med externa partners i den mån det går, fortsatt etablera TSE teknologin för djupt sittande tumörer.  

Vi annonserade efter periodens utgång en företrädesemission som syftar till att säkra upp rörelsekapitalet för vår fortsatta resa mot högre intäkter. Målsättningen med detta kapital samt med existerande och nya krediter är att vi ska ta oss till ett betydligt större kassaflöde där det blir tydligt att dagens burn-rate inom 18 månader skall kunna täckas. Givet försäljningsframgångarna vi haft samt antalet förhandlingar vi har med potentiella kunder, känns detta mål realistiskt.

Jag vill, trots pandemin, inte förminska missnöjet vi och många aktieägare känner med den svaga försäljningsutveckling vi haft sedan CE-märkningen. Med den nya säljorganisationen i Indien, intresset vi ser bland veterinärkliniker och koncerner i USA, samt de lovande kliniska projekt vi bedriver, förväntar jag mig att vi kommer att leverera större intäkter.

Omsättningen under kvartalet uppgick till 1080 KSEK och gav ett resultat om -4 526 KSEK. Omsättningen är den bästa bolaget haft hittills under ett enskilt kvartal.

Styrelse och ledning samt externa investerare har genom teckningsförbindelser tecknat 6 MSEK vilket motsvarar ca 40% av emissionsbeloppet i den pågående emissionen. 

Del av likviden kommer att användas för att amortera befintliga krediter för att minska skuldbördan och kostnaderna för räntor. Befintliga kreditgivare kommer dock fortsatt stå kvar med en kreditlina om totalt 6 MSEK. 

Animal Care

ChemoTech erhöll under perioden en första order från det högt ansedda veterinäruniversitetet RVC i London. Därtill har RVC meddelat att de vill etablera ett Centre of Excellence för TSE och att de redan nu erbjuder teknologin som en standardterapi för behandling av cancer och sarkoider på hästar, vilket de även startat akademiska utbildningar för. Samarbetet bådar mycket gott för det framtida försäljningsarbetet inom affärsområdet och har redan skapat en mängd nya kunddialoger.

Vi kommunicerade även en ny försäljningsstrategi för USA där vi i dagsläget överger tanken om att använda oss av distributörer. Detta sker mot bakgrund av att vi tror oss kunna nå samma framgångar genom att vi i egen regi kan anlita provisionsbaserade säljare som kan utveckla de kundrelationer vi redan har. Detta ger Bolaget en betydligt bättre marginal per såld enhet och bättre insyn i processen.

Human Care

Inom Human Care har det varit fullt fokus på Indien där vi nyligen tecknade ett tredje kommersiellt avtal med Asirvatham Speciality Hospital i Madurai. Som ett resultat av den utfästa volym av behandlingar som läkarna säger sig kunna genomföra har vi fått anledning att skruva upp våra prognoser för framtida intäkter i Indien. Det stärker oss ytterligare att sjukhusen i Indien är mindre priskänsliga än vad vi tidigare räknat med.

Även om det enbart är två och en halv månad kvar på året är vi inställda på att nå det mål som tidigare kommunicerats om femton kommersiella installationer i Indien innan årets slut, varav fem enheter redan står klara att skickas till vårt indiska dotterbolag.

Vad gäller den kliniska agendan går det fortsatt framåt med den studie som pågår på AIIMS och som förväntas slutföras under Q2 2024. Trots förseningar i patientrekryteringen har resultaten varit bra. Prövningsledarna har ansökt om att göra ett tillägg i protokollet för att även inkludera TSE som första behandlingsalternativ vid ett lokalt recidiv (när en tumör kommit tillbaka). TSE kommer då att ges som första alternativ i kombination med ny omgång av strålning, kemoterapi eller immunterapi för huvud- och halscancer patienter. Detta medför att TSE behandlingar för första gången kommer utföras i kurativt syfte i en klinisk studie vilket är ett välkommet steg och en spännande möjlighet att validera TSE:s immuneffekt i tidigare behandlingslinjer. Protokollet kommer att överlämnas till etikkommittén vid nästa planerade möte. Inkludering förväntas gå mycket snabbare än tidigare.

De många positiva tecken vi ser inom försäljning och klinisk utveckling gör att jag, tillsammans med Bolagets styrelse, ser mycket positivt på ChemoTechs framtid. Denna tilltro manifesteras ytterligare i det stora deltagandet från ledande befattningshavare som vi sett i den emission som Bolaget nyligen utlyst. Samtliga i styrelsen, mig själv inkluderat, och stora delar av ledningen har valt att ingå teckningsåtagande över sin pro-rata. Vi hoppas att även du som aktieägare delar denna syn och väljer att teckna, vi välkomnar självklart även nya ägare som delar vår tro på att ChemoTech och TSE-teknologin står inför ett genombrott och har en framtid som en del av den globala standarden för cancervård..

Mohan Frick - VD Scandinavian ChemoTech (publ)

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, VD

Tel: +46 (0)10-218 93 00

E-mail: ir@chemotech.se

Certified Adviser: Redeye AB, Tel: +46 (0)8 - 121 576 90

E-mail: certifiedadviser@redeye.se

Denna information är sådan som ChemoTech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-17 08:30 CET.

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, Tumörspecifik Elektroporation™ (TSE), som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där TSE kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Redeye AB är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.