14:27:16 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Scandinavian Chemotech är ett forskningsbolag. Idag specialiserar sig bolaget inom kemoterapi (ECT) vid behandling utav olika cancerformer. Bolagets produkt baseras på elektrokemoterapi som skickar elektroniska impulser under behandlingen för att lättare kunna nå cellernas DNA och därmed öka möjligheten till en bättre behandling. Behandlingen kan användas för såväl hudcancer som tumörer. Huvudkontoret ligger i Lund.

Kalender

2022-03-08 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-02 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-25 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2021-05-24 Årsstämma 2021
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-08 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-18 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-20 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2020-05-19 Årsstämma 2020
2020-05-13 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-12 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-12 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-09 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-08 Årsstämma 2019
2019-03-19 Extra Bolagsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-15 Extra Bolagsstämma 2018
2018-03-01 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2018-02-28 Årsstämma 2018
2018-01-30 Bokslutskommuniké 2017
2017-05-31 Extra Bolagsstämma 2017
2021-09-03 08:50:34

Scandinavian ChemoTech AB (publ) ("ChemoTech" eller "Bolaget") offentliggör härmed att Bolaget har genomfört en riktad nyemission som tillför Bolaget ca 18 miljoner före transaktionskostnader. Kapitaltillskottet möjliggör en uppväxling av Bolagets långsiktiga strategi.

Styrelsen för ChemoTech har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 24 maj 2021, beslutat om en riktad nyemission av 874 211 aktier av serie B till en teckningskurs om 20,59 kronor per aktie. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 15 procent i förhållande till den genomsnittliga volymvägda kursen (VWAP) för aktien på Nasdaq First North Growth Market de senaste 3 handelsdagarna.

Det är styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig och återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan. Anledningen till att den riktade emissionen har genomförts, och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att den ger möjlighet för bolaget att på ett tillräckligt tids- och kostnadseffektivt sätt tillföra bolaget rörelsekapital och ta till vara på framtida möjligheter att få in långsiktiga starka ägare och vidare finansiera Bolagets tillväxtstrategi.

Investerare i den riktade emissionen utgörs av tre investerare enligt nedan:

Investerare Antal Aktier Belopp i SEK
Kattson i Sverige AB 24 284 500 007,56
Nyenburgh Holding B.V 728 509 15 000 000,31
Mangold Fondkommisison AB 121 418 2 499 996,62

Den största tecknaren i denna emission är det holländska investmentbolaget Nyenburgh Holding B.V, som vi sedan i maj har haft en aktiv dialog med. I ChemoTechs finansiella strategi har Bolaget eftersökt och nu attraherat nytt kapital från både nya och internationella aktörer, som är långsiktiga och delar ChemoTechs engagemang och vision. För mer information vänligen besök Nyenburgh Holding B.V's hemsida: https://www.nyenburgh.com

"Efter en intensiv vår med bland annat en framgångsrik CE-märkning har vi nu även kunnat slutföra en riktad nyemission. Denna emission skapar förutsättningar till ökat fokus på kommersialisering samt klinisk validering av så väl existerande som nya indikationer så som bland annat bukspottkörtelcancer."  - säger Mohan Frick CEO

Den riktade emissionen medför en utspädning om cirka 9,19 procent av antalet aktier och röster i Bolaget beräknat efter den Riktade Emissionen. Efter registreringen av den riktade emissionen hos Bolagsverket kommer det totala antalet utestående aktier att öka med 874 211, från 8 633 427 till 9 507 638. Aktiekapitalet kommer att öka med 437 105,50 kronor, från cirka 4 316 713,50 kronor till cirka 4 753 819,00.

Denna information är sådan som ChemoTech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-03 08:50 CET.