04:27:11 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-03-05 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-15 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-17 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2023-05-16 Årsstämma 2023
2023-03-07 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-22 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-05-03 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-08 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-02 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-17 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-25 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2021-05-24 Årsstämma 2021
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-08 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-18 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-20 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2020-05-19 Årsstämma 2020
2020-05-13 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-12 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-12 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-09 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2019-05-08 Årsstämma 2019
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-19 Extra Bolagsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-15 Extra Bolagsstämma 2018
2018-03-01 Ordinarie utdelning CMOTEC B 0.00 SEK
2018-02-28 Årsstämma 2018
2018-01-30 Bokslutskommuniké 2017
2017-05-31 Extra Bolagsstämma 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Scandinavian ChemoTech är ett forsknings- och utvecklingsbolag som har tagit fram teknologin Tumörspecifik Elektroporation – TSE™ för behandling av olika cancerformer. Teknologin innebär att man skickar elektroniska pulser till det behandlade området och öppnar tumörcellernas membran för att nå deras DNA. Utöver sin verksamhet i Sverige är bolaget även aktivt i Sydostasien och Indien. Scandinavian ChemoTech grundades 2015 och har sitt huvudkontor i Lund.
2023-10-09 08:30:00

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, JAPAN, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER LIKNANDE ÅTGÄRDER.

Styrelsen i Scandinavian ChemoTech AB (publ) ("ChemoTech" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 16 maj 2023, beslutat om en företrädesemission av B-aktier om cirka 14,85 MSEK före avdrag för emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Teckningskursen har fastställts till 2,50 SEK per B-aktie. De som är aktieägare i ChemoTech på avstämningsdagen den 16 oktober 2023 erhåller tre (3) teckningsrätter för varje innehavd aktie, oavsett aktieslag. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie. Sammantaget uppgår teckningsförbindelserna till cirka 6 MSEK, motsvarande cirka 40 procent av Företrädesemissionen.

Sammanfattning
 • Styrelsen i ChemoTech har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 16 maj 2023, beslutat om Företrädesemissionen.
 • Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas till följande ändamål angivna i prioritetsordning: (i) återbetalning av kreditfacilitet, (ii) marknadsföringsinsatser, (iii) utvecklingsprojekt.
 • Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs ChemoTech cirka 14,85 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
 • Teckningskursen är 2,50 SEK per B-aktie.
 • Teckningskursen om 2,50 SEK per B-aktie motsvarar en rabatt om cirka 8,42 procent, baserat på stängningskursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq First North Growth Market den 6 oktober 2023.
 • Samtliga befintliga aktieägare erhåller tre (3) teckningsrätter för varje innehavd aktie, oavsett aktieslag, som ägs på avstämningsdagen den 16 oktober 2023. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.
 • Aktieägare som inte väljer att delta i Företrädesemissionen kan komma att, beroende på teckningsgraden, få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 30,00 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter.
 • Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 18 oktober 2023 till och med den 8 november 2023.
 • Ett antal befintliga aktieägare i Bolaget och Bolagets styrelseledamöter har ingått teckningsåtaganden uppgående till totalt cirka 6 MSEK, motsvarande cirka 40 procent av Företrädesemissionen.
 • Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av ett informationsmemorandum som beräknas offentliggöras omkring den 16 oktober 2023.

Bakgrund och motiv

ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, Tumörspecifik Elektroporation™ (TSE), som kan användas för behandling av både människor och djur.

Genomförandet av Företrädesemissionen bidrar till att stärka Bolagets balansräkning och rörelsekapital, samt minska skuldsättningen. Kapitalet från denna emission kommer att möjliggöra Bolagets kommersiella aktiviteter i linje med strategin att fortsätta kommersialisera Bolagets produkter IQwave™ samt vetIQure™ inom affärsområdena Human Care samt Animal Care. Som ett led av den finansiella konjunkturen kommer kapitalet från denna emission inte ge utrymme till nya studier som är finansierade av ChemoTech. Vi vill poängtera att den pågående studien på AIIMS i Jodphur är finansierad av extern part och fortskrider oförändrat. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses jämte kassaflöden disponeras till följande användningsområden:
 • Återbetalning av kreditfacilitet, cirka 40 procent.
 • Fortsatta marknadsföringsinsatser inom Animal Care i Europa och USA. Marknadsföringsinsatserna kommer att öka ytterligare i takt med ökade kassaflöden från försäljning. Därtill intensifierade marknadsföringsinsatser inom Human Care för att möta de möjligheter som följer på den pågående statliga studien, cirka 40 procent.
 • I begränsad fart fortsätta våra utvecklingsprojekt för att finna ett minimalinvasivt alternativ för TSE behandlingar med mer avancerade tumörspecifika egenskaper. Syftet är att komma närmare Bolagets mål att TSE skall uppnå en validerad funktion med Artificiell Intelligens, cirka 20 procent.

Användning av emissionslikvid

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 14,85 MSEK före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,45 MSEK. Givet Bolagets nuvarande affärsplan och mot ovan bakgrund kommer Bolaget att distribuera den förväntade nettolikviden om cirka 14,4MSEK enligt nedanstående prioritetsordning:
 • Cirka 6,2 MSEK ska användas för återbetalning av kreditfacilitet.
 • Cirka 6,2 MSEK ska användas för marknadsföringsinsatser.
 • Cirka 2 MSEK ska användas för utvecklingsprojekt.

Även om ovannämnda prioriteringsordning är den Bolaget bedömer som den mest korrekta, kan det hända att viss omprioritering mellan de listade punkterna blir aktuell i framtiden. Sådan omprioritering skulle exempelvis kunna bli aktuell om något affärsområde skulle uppvisa särskild god utveckling och därmed erfordrar extra resurser.

Villkor för Företrädesemissionen

Den som på avstämningsdagen den 16 oktober 2023 är införd i aktieboken som aktieägare i Bolaget erhåller tre (3) teckningsrätter för varje innehavd aktie i Bolaget, oavsett aktieslag. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie. Teckningskursen om 2,50 SEK per B-aktie motsvarar en rabatt om cirka 8,42 procent, baserat på stängningskursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq First North Growth Market den 6 oktober 2023.

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer antalet aktier i ChemoTech att öka med 5 938 614, till 19795328 (varav 1651666 A-aktier och 18143716 B-aktier), och aktiekapitalet med 2 969 307 kronor, till 9 897 691 kronor. För befintliga aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen innebär detta vid full teckning en utspädningseffekt om cirka  30,00 procent av aktierna (beräknat som antalet nya B-aktier till följd av Företrädesemissionen dividerat med det totala antalet aktier i Bolaget efter fulltecknad Företrädesemission) och cirka 25,71 procent av rösterna (beräknat som antalet nya röster till följd av Företrädesemissionen dividerat med det totala antalet röster i Bolaget efter fulltecknad Företrädesemission). Dessa aktieägare har dock möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för denna utspädningseffekt genom att sälja sina erhållna teckningsrätter.

Om inte samtliga nya aktier som emitteras i Företrädesemissionen tecknas med stöd av teckningsrätter, ska styrelsen besluta om tilldelning av nya B-aktier tecknade utan teckningsrätter. Tilldelning ska då ske i följande ordning: i första hand ska tilldelning ske till de som har tecknat B-aktier med stöd av teckningsrätter och som önskar teckna ytterligare B-aktier, oavsett om dessa var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till övriga som har anmält intresse av att teckna B-aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Sista dagen för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 12 oktober 2023. Aktierna handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen från och med den 13 oktober 2023. Teckningsperioden, med eller utan stöd av teckningsrätter, löper från och med den 18 oktober 2023 till och med den 8 november 2023. Handel i teckningsrätter kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 18 oktober 2023 till och med den 3 november 2023 och handel i BTA (betald tecknad aktie) kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 18 oktober 2023 till dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket.

Teckningsförbindelser

Ett antal befintliga aktieägare i Bolaget och Bolagets styrelseledamöter har ingått teckningsåtaganden uppgående till totalt cirka 6 MSEK, motsvarande cirka 40 procent av Företrädesemissionen. 

Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsåtaganden. Teckningsåtaganden har inte säkerställts genom bankgarantier, spärrade medel, pant eller liknande arrangemang.

Informationsmemorandum

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av ett informationsmemorandum som beräknas offentliggöras omkring den 16oktober 2023.

Preliminär tidsplan för Företrädesemissionen

12 oktober 2023 Sista handelsdag i aktien inklusive
rätt att delta i Företrädesemissionen
13 oktober 2023 Första handelsdag i aktien exklusive
rätt att delta i Företrädesemissionen
16 oktober 2023 Avstämningsdag för
Företrädesemissionen
16 oktober 2023 Beräknat datum för offentliggörande
av informationsmemorandum
18 oktober - 3 november 2023 Handel med teckningsrätter
18 oktober - 8 november 2023 Teckningsperiod
18 oktober - till dess Handel med betald tecknad aktie (BTA)
aktierna registreras hos
Bolagsverket
10 november 2023 Beräknad dag för offentliggörande av
utfallet i Företrädesemissionen

Rådgivare

Moll Wendén Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen och Eminova Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts eller granskats av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA, och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Kanada, Australien, Hongkong, NyaZeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Japan, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Företrädesemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör", "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growt Markets regelverk.

Denna information är sådan information som Scandinavian ChemoTech AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-10-09 kl. 08.30.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mohan Frick, VD

Tel: +46 (0)10-218 93 00

E-mail: ir@chemotech.se

Scandinavian ChemoTech AB

ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, Tumörspecifik Elektroporation™ (TSE), som kan användas för behandling av både människor och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där TSE kan vara en lösning. Därför utvärderar bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm och Redeye AB är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.