23:59:44 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-11-10 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-19 Ordinarie utdelning SCIB 0.00 SEK
2023-05-17 Årsstämma 2023
2023-05-10 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-13 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Ordinarie utdelning SCIB 0.00 SEK
2022-05-18 Årsstämma 2022
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-07 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-19 Ordinarie utdelning SCIB 0.00 SEK
2021-05-18 Årsstämma 2021
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-17 Årsstämma 2020
2020-05-15 Ordinarie utdelning SCIB 0.00 SEK
2020-05-05 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-29 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-13 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Ordinarie utdelning SCIB 0.00 SEK
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-05-10 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-13 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-20 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning SCIB 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Extra Bolagsstämma 2017
2017-11-10 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-17 Ordinarie utdelning SCIB 0.00 SEK
2017-05-16 Årsstämma 2017
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-14 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-19 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-17 Ordinarie utdelning SCIB 0.00 SEK
2016-05-16 Årsstämma 2016
2016-05-13 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-12 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-06 Kvartalsrapport 2015-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
SciBase Holding är verksamt inom medicinteknik. Koncernen är specialiserad inom hantering av cancerdiagnostik, främst inriktat mot behandling och upptäckandet av diverse melanom. Bolaget har utvecklat en elektrisk handhållen sond som analyserar mätsignalen för att upptäcka specifika förändringar i kroppens hudvävnad. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
2022-05-18 14:15:00

Idag har årsstämman 2022 hållits i SciBase Holding AB (publ) ("Bolaget" eller "SciBase"). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman.

Årsstämman beslutade:
  • att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021;

  • att Bolagets resultat behandlas så att 202 229 730 kronor överförs i ny räkning och att det inte ska ske någon utdelning;

  • att bevilja ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2021;

  • att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter samt att ett registrerat revisionsbolag ska utses till revisor;

  • att arvode till styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och med 150 000 kronor till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda av större aktieägare i Bolaget samt att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd löpande räkning;

  • att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Jvalini Dwarkasing, Diana Ferro, Matt Leavitt, Thomas Taapken och Tord Lendau, att som styrelsens ordförande omvälja Tord Lendau samt att som Bolagets revisor omvälja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC) med huvudansvarig revisor Magnus Lagerberg;

  • att anta principer för utseende av valberedning (samma principer som föregående år); och

  • att bemyndiga styrelsen att öka aktiekapitalet genom emission av nya aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.  Nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler får ske med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och betalning ska kunna ske antingen kontant och/eller genom apport, kvittning eller eljest förenas med villkor. Genom beslut om emission fattade med stöd av bemyndigandet - med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt - ska det antal aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet, eller de aktier som kan tillkomma vid nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner, alternativt tillkommer vid utbyte av konvertibler, motsvara högst 20 procents utspädning av aktiekapitalet och antalet aktier och röster efter sådan(a) emission(er).

För mer information, vänligen kontakta:
Simon Grant, vd SciBase
Tel: +46 72 887 43 99
Email: simon.grant@scibase.com

Certified Advisor:

Vator Securities

Tel: +46 8 580 065 99

Email: ca@vatorsec.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av SciBase nyhetsdistributör Cision vid publicering av detta pressmeddelande.

Om SciBase och Nevisense
SciBase är ett globalt medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklat ett unikt "point-of-care" instrument för icke-invasiv detektion av hudcancer och andra hudsjukdomar. SciBase är en pionjär inom AI-baserade lösningar som kombinerar artificiell intelligens med elektrisk impedansspektroskopi (EIS) för att ge objektiv information som hjälper hudläkare och andra vid kliniskt beslutsfattande. SciBase produkter inkluderar Nevisense och Nevisense Go och för närvarande adresserar plattformen detektion av malignt melanom, icke-melanom hudcancer och bedömning av hudens barriärfunktion. Nevisense är den enda produkt som är godkänd av FDA för detektion av malignt melanom och det enda instrumentet i Europa med ett MDR-godkännande för detektion av hudcancer. SciBase teknologi är baserad på mer än 20 år av akademisk forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm. För mer information besök www.scibase.com.