03:37:09 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-12 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-21 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-14 X-dag ordinarie utdelning SCIB 0.00 SEK
2024-06-13 Årsstämma 2024
2024-05-31 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-13 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-10 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-19 X-dag ordinarie utdelning SCIB 0.00 SEK
2023-05-17 Årsstämma 2023
2023-05-10 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-13 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 X-dag ordinarie utdelning SCIB 0.00 SEK
2022-05-18 Årsstämma 2022
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-07 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-19 X-dag ordinarie utdelning SCIB 0.00 SEK
2021-05-18 Årsstämma 2021
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-17 Årsstämma 2020
2020-05-15 X-dag ordinarie utdelning SCIB 0.00 SEK
2020-05-05 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-29 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-13 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 X-dag ordinarie utdelning SCIB 0.00 SEK
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-05-10 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-13 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-20 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 X-dag ordinarie utdelning SCIB 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Extra Bolagsstämma 2017
2017-11-10 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-17 X-dag ordinarie utdelning SCIB 0.00 SEK
2017-05-16 Årsstämma 2017
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-14 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-19 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-17 X-dag ordinarie utdelning SCIB 0.00 SEK
2016-05-16 Årsstämma 2016
2016-05-13 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-12 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-06 Kvartalsrapport 2015-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
SciBase Holding är verksamt inom medicinteknik. Koncernen är specialiserad inom hantering av cancerdiagnostik, främst inriktat mot behandling och upptäckandet av diverse melanom. Bolaget har utvecklat en elektrisk handhållen sond som analyserar mätsignalen för att upptäcka specifika förändringar i kroppens hudvävnad. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
2024-04-05 14:20:00

Styrelsen i SciBase Holding AB (publ) ("SciBase" eller "Bolaget") har idag beslutat att genomföra en kapitalanskaffning om totalt cirka 48 MSEK ("Kapitalanskaffningen"). Kapitalanskaffningen består dels av en nyemission av så kallade units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO 2, med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt, om cirka 33 MSEK till Ribbskottet AB, Per Olof Ejendal AB, Kåre Gilstring, Robert Molander, MLJK Konsult AB, Klintemar Konsult AB, Jesper Hoiland, Fredrik Mattsson, Stefan Hansson, Ulti AB, Van Herk Investments B.V., Morningside Group AB, Matt Leavitt, Viktor Drvota, Theodor Invest AB och Eric Terhaerdt (den "Riktade Emissionen"), dels en nyemission av så kallade units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO 2, med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 15 MSEK ("Företrädesemissionen"). En unit i den Riktade Emissionen respektive Företrädesemissionen består av en (1) aktie och fem (5) teckningsoptioner av serie TO 2 i Bolaget. Den Riktade Emissionen är villkorad av godkännande av en extra bolagsstämma som avses hållas den 13 maj 2024. Bolaget har inom ramen för Företrädesemissionen erhållit teckningsåtaganden om totalt cirka 2,5 MSEK, vilket motsvarar cirka 16 procent av Företrädesemissionen.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I SCIBASE HOLDING AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN. 

Därutöver har styrelsen i SciBase, med anledning av förestående Kapitalanskaffning, beslutat att senarelägga årsstämman, från 17 maj 2024 till 13 juni 2024, och ändra datum för offentliggörande av kvartalsrapporten för första kvartalet 2024, från 9 maj 2024 till 31 maj 2024.

Sammanfattning av Företrädesemissionen
 • Styrelsen har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 17 maj 2023, beslutat att genomföra Företrädesemissionen. SciBase kommer vid full teckning i Företrädesemissionen erhålla en initial emissionslikvid om cirka 15 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
 • Teckningskursen är fastställd till 0,42 SEK per unit, motsvarande 0,42 SEK per aktie. Teckningsoptionerna av serie TO 2 emitteras vederlagsfritt.
 • Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje aktie som ägs på avstämningsdagen den 19 april 2024. Tio (10) uniträtter ger rätt att teckna tre (3) units. En (1) unit består av en (1) nyemitterad aktie och fem (5) teckningsoptioner av serie TO 2.
 • För det fall Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 utnyttjas för teckning av aktier tillförs SciBase en ytterligare emissionslikvid om cirka 75 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
 • Aktieägaren Morningside Group AB och medlemmar av Bolagets styrelse och ledning, har åtagit sig att teckna units motsvarande cirka 16 procent av Företrädesemissionen.
 • Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 19 april 2024 och teckningsperioden förväntas löpa från och med 23 april 2024 till och med den 7 maj 2024.
 • Teckningsoptioner av serie TO 2 kan utnyttjas för teckning av aktier till en teckningskurs om 0,42 SEK från och med den 3 april 2029 till och med den 17 april 2029.
Sammanfattning av den Riktade Emissionen
 • Den Riktade Emissionen omfattar totalt 77 891 769 units till en teckningskurs om 0,42 SEK per unit, motsvarande 0,42 SEK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO 2 utges vederlagsfritt.
 • Genom den Riktade Emissionen kommer SciBase att erhålla en emissionslikvid om cirka 33 MSEK före emissionskostnader.
 • Ribbskottet AB, Per Olof Ejendal AB, Kåre Gilstring, Robert Molander, MLJK Konsult AB, Klintemar Konsult AB, Jesper Hoiland, Fredrik Mattsson, Stefan Hansson, Theodor Invest AB och Ulti AB kommer teckna units i den Riktade Emissionen till ett belopp om cirka 24 MSEK.
 • Befintliga aktieägare Van Herk Investments B.V., Morningside Group AB, Matt Leavitt, Viktor Drvota och Eric Terhaerdt kommer teckna units i den Riktade Emissionen motsvarande ett belopp om cirka 9 MSEK.

 • För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 2, som emitteras i den Riktade Emissionen, utnyttjas för teckning av aktier tillförs SciBase en ytterligare emissionslikvid om cirka 164 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

 • Den Riktade Emissionen är villkorad av att extra bolagsstämman den 13 maj 2024 godkänner styrelsens beslut om att genomföra den Riktade Emissionen. Kallelse till extra bolagsstämman kommer att offentliggöras i separat pressmeddelande.

"Jag är nöjd med att vi har lyckats trygga vår långsiktiga finansiering och stärkt vår ägarbas, vilket gynnar samtliga ägare. Jag är tacksam för det stöd vi har från våra befintliga ägare och välkomnar även våra nya ägare till SciBase. Jag ser med tillförsikt på vår fortsatta utveckling", säger Tord Lendau, styrelseordförande SciBase.

"SciBase är i ett mycket intressant läge när vi nu, med stöd från både våra befintliga och nya ägare, kommer fortsätta leverera på vår strategi. Med vår lönsamma tillväxt i Tyskland som bas och våra betydande framsteg i USA är vi nu väl positionerade för att etablera Nevisense som ny vårdstandard och därmed bidra till att rädda liv. USA utvecklas enligt våra planer och vi har de senaste kvartalen fått flera nya kunder som redan börjat använda Nevisense. Vi har ett starkt stöd bland så kallade key opinion leaders och vi har nu möjlighet att fortsätta stärka vår närvaro på den amerikanske marknaden för att bredda användningen av Nevisense och ge fler patienter access till bättre diagnostik och bättre vård. Jag tackar våra ägare för deras fortsatta stöd och tro på SciBase", säger Pia Renaudin, CEO SciBase

Bakgrund och motiv

SciBase är ett globalt medicintekniskt bolag specialiserat på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar och kommersialiserar Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI (artificiell intelligens) och avancerad EIS-teknik för att öka den diagnostiska noggrannheten och säkerställa förebyggandet av hudsjukdomar. SciBase åtagande är att minimera patienternas lidande, göra det möjligt för läkare att förbättra och rädda liv genom snabb upptäckt och intervention och minska sjukvårdskostnaderna.

SciBase kommersialiseringsstrategi är inriktad på hudcancer där Bolaget uppskattar att de kan nå lönsamhet med en installerad bas om cirka 800-1 000 system som vardera använder 6-7 elektroder i veckan. I dagsläget har SciBase en installerad bas om cirka 400 kunder i Tyskland varav cirka 200 kliniker använder Nevisense rutinmässigt med strax under 6 elektroder per vecka. Med framgångarna i Tyskland har SciBase visat att Nevisense är en attraktiv och kommersiellt bärkraftig produkt, som idag genererar ett positivt kassaflöde för SciBase i Tyskland.

Bolagets prioritet är nu att etablera Nevisense som standard i USA. Denna marknad står för tre fjärdedelar av Bolagets adresserbara marknad, vilket innebär att det är där de största möjligheterna finns. Inför en expansiv fas av att skala upp försäljningen i USA arbetar Bolaget intensivt med att få fler försäkringsgivare att rutinmässigt ersätta Nevisense proceduren.

Parallellt med arbetet i USA siktar SciBase på att fortsätta växa i Europa. Till den fortsatta tillväxten i Tyskland avser Bolaget addera Österrike och Schweiz, båda marknader som kan bearbetas med befintliga resurser. 

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolvmånadersperioden. I syfte att säkerställa att Bolaget har tillräckligt med rörelse- och utvecklingskapital för den kommande tolvmånadersperioden har styrelsen den 5 april 2024 beslutat att genomföra Kapitalanskaffningen om totalt cirka 48 MSEK. Kapitalanskaffningen genomförs i två steg, dels genom den Riktade emissionen om 33 MSEK, villkorad av bolagsstämmans efterföljande godkännande, dels genom förestående Företrädesemission som uppgår till totalt cirka 15 MSEK före emissionskostnader. Styrelsen i Bolaget avser kalla till extra bolagsstämma den 13 maj 2024 och föreslå stämman att godkänna den Riktade Emissionen. Kapitalanskaffningen om cirka 48 MSEK, före avdrag för emissionskostnader, ämnar i huvudsak att finansiera kommersialiserings- och kostnadsersättningstillväxt i USA, investeringar i produktion och löpande verksamhet.

Vid fullteckning i Företrädesemissionen tillförs SciBase cirka 48 MSEK, före avdrag för emissionskostnader, i Kapitalanskaffningen. Emissionskostnaderna förväntas uppgå till cirka 4 MSEK. Nettoemissionslikviden från Kapitalanskaffningen förväntas uppgå till cirka 44 MSEK. Nettolikviden från Kapitalanskaffningen avses att användas till följande användningsområden i prioritetsordning:
 • Finansiera kommersialiserings- och kostnadsersättningstillväxt i USA, cirka 40 procent.
 • Finansiera investeringar i produktion och produktutveckling, cirka 20 procent.
 • Finansiera rörelsekapital för övrig löpande verksamhet, såsom försäljning, marknadsföring, produktion och kapitalbindning, cirka 40 procent.
För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolaget tillföras ytterligare cirka 239 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 6 MSEK. Den ytterligare nettolikviden, vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2, avses att användas till följande användningsområden i prioritetsordning:
 • Finansiera accelererad kommersialisering globalt genom att öppna nya marknader inom EU och potentiellt Asien, cirka 40 procent.
 • Finansiera användning av Bolagets teknologi för nya indikationer, såsom olika applikationer inom området hudens barriär och eventuellt för konsumentmarknaden, cirka 40 procent.
 • Finansiera potentiella förvärv, cirka 20 procent.

Företrädesemissionen

Den som på avstämningsdagen den 19 april 2024 är införd i aktieboken som aktieägare i SciBase erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie i Bolaget. Uniträtter berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna units. Tio (10) uniträtter berättigar till teckning av tre (3) units. En (1) unit består av en (1) nyemitterad aktie och fem (5) teckningsoptioner av serie TO 2. Teckningskursen är fastställd till 0,42 SEK per unit, motsvarande 0,42 SEK per aktie (teckningsoptioner av serie TO 2 emitteras vederlagsfritt), vilket innebär att SciBase kommer att tillföras en bruttolikvid om cirka 15 MSEK före avdrag för emissionskostnader, förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att anmäla sig för teckning av units utan stöd av uniträtter.

Varje teckningsoption av serie TO 2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 3 april 2029 till och med den 17 april 2029. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 2 är fastställd till 0,42 SEK per aktie.

Under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas kommer antalet aktier i SciBase att öka med 35 949 429, från 119 831 437 till 155 780 866 och aktiekapitalet kommer att öka med högst 1 797 471,45 SEK, från 5 991 571,85 SEK till 7 789 043,30 SEK.

Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer, vid full teckning i Företrädesemissionen, att få sin ägarandel utspädd med upp till cirka 23 procent (beräknat på det totala antalet utestående aktier i Bolaget efter genomförande av Företrädesemissionen). Dessa aktieägare har dock möjlighet att kompensera sig ekonomiskt för denna utspädningseffekt genom att sälja sina erhållna uniträtter.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 2 kommer antalet aktier öka med ytterligare 179 747 145 och aktiekapitalet kommer att öka 8 987 357,25 SEK under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas, motsvarande en ytterligare utspädningseffekt om cirka 54 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Sista dagen för handel i SciBase aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen är den 17 april 2024. Aktierna handlas exklusive rätt att erhålla uniträtter i Företrädesemissionen från och med den 18 april 2024. Teckningsperioden, med eller utan stöd av uniträtter, löper från och med den 23 april 2024 till och med den 7 maj 2024. Handel i uniträtter kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 23 april 2024 till och med den 2 maj 2024 och handel i BTU (betald tecknad unit) kommer att äga rum på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 23 april 2024 till dess att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket.

För det fall inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska tilldelning av resterande units inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp ske: i första hand till de som tecknat units med stöd av uniträtter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av units utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal uniträtter som var och en av de som anmält intresse att teckna units utan stöd av uniträtter utnyttjat för teckning av units; och i andra hand till annan som tecknat units i Företrädesemissionen utan stöd av uniträtter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal units som tecknaren totalt anmält sig för teckning av. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som kommer offentliggöras i samband med Företrädesemissionen.

Preliminär tidplan i Företrädesemissionen:

17 april 2024 Sista dagen för handel med SciBase
-aktien inklusive rätt att erhålla
uniträtter
18 april 2024  Första dagen för handel med SciBase
-aktien exklusive rätt att erhålla
uniträtter
19 april 2024        Avstämningsdag för rätt att erhålla
uniträtter
23 april 2024 - 2 maj 2024 Handel med uniträtter
23 april 2024 - 7 maj 2024  Teckningsperiod
23 april 2024 - till dess att Handel med BTU
Företrädesemissionen registrerats vid
Bolagsverket
Omkring 10 maj 2024 Offentliggörande av utfall i
Företrädesemissionen
3 april 2029 - 17 april 2029 Utnyttjandeperiod för teckningsoptioner
av serie TO 2

Den Riktade Emissionen

Styrelsen har, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslut om en nyemission av 77 891 769 units med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt. Samtliga units i den Riktade Emissionen utges till en teckningskurs om 0,42 SEK per unit, motsvarande 0,42 SEK per aktie (motsvarande teckningskurs som i Företrädesemissionen). Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Ribbskottet AB, Per Olof Ejendal AB, Kåre Gilstring, Robert Molander, MLJK Konsult AB, Klintemar Konsult AB, Jesper Hoiland, Fredrik Mattsson, Stefan Hansson och Ulti AB kommer teckna units i den Riktade Emissionen till ett belopp om cirka 24 MSEK. Befintliga aktieägare Van Herk Investments B.V., Morningside Group AB, Matt Leavitt, Viktor Drvota, Theodor Invest AB och Eric Terhaerdt kommer teckna units i den Riktade Emissionen till ett belopp om cirka 9 MSEK.  Skälet till att befintliga aktieägare inkluderats bland de teckningsberättigade i den Riktade Emissionen är att dessa ägare uttryckt och visat ett långsiktigt intresse för Bolaget, vilket enligt styrelsen skapar trygghet och stabilitet för både Bolaget och dess aktieägare. Genom den Riktade Emissionen tillförs SciBase en emissionslikvid om cirka 33 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Genom den Riktade Emissionen kommer antalet aktier i SciBase att öka med 77 891 769 aktier, från totalt 155 780 866 aktier (räknat på totalt antal aktier i Bolaget efter fulltecknad Företrädesemission) till totalt 233 672 635. Genom den Riktade Emissionen kommer aktiekapitalet i Bolaget att öka med 3 894 588,45 SEK, från 7 789 043,30 SEK (räknat på Bolagets aktiekapital efter fulltecknad Företrädesemission) till 11 683 631,75 SEK. Den Riktade Emissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 33 procent av antalet aktier i Bolaget.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 2 som utges i den Riktade Emissionen kommer antalet aktier öka med ytterligare 389 458 845 och aktiekapitalet kommer att öka 19 472 942,25 SEK under, motsvarande en ytterligare utspädningseffekt om cirka 63 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget (räknat på antalet aktier i Bolaget efter fulltecknad Företrädesemission och genomförd Riktad Emission).

Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noga övervägt att anskaffa det nödvändiga kapitalet enbart genom en företrädesemission men har gjort bedömningen att det, av flera skäl, är fördelaktigt för Bolaget och aktieägarna att delvis anskaffa kapital i Kapitalanskaffningen genom den Riktade Emissionen. Bland annat minskar den Riktade Emissionen behovet av garantiåtaganden i Företrädesemissionen och således även garantiersättningen. Den Riktade Emissionen stärker även aktieägarbasen i Bolaget med institutionella internationella investerare, vilket bedöms positivt ur ett långsiktigt perspektiv. Eftersom teckningskursen i den Riktade Emissionen fastställdes av styrelsen baserat på diskussioner med investerare på armslängds avstånd till ett pris som motsvarar stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 4 april 2024, är det styrelsens bedömning att teckningskursen i den Riktade Emissionen återspeglar aktuella marknadsförutsättningar och efterfrågan. Sammantaget bedöms den Riktade Emissionen vara i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.

De nyemitterade aktierna och teckningsoptionerna av serie TO 2 i den Riktade Emissionen förväntas tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market den 30 maj 2024.

Kallelse till extra bolagsstämma

Styrelsens beslut avseende den Riktade Emissionen är villkorat av godkännande från en extra bolagsstämma och att extra bolagsstämman beslutar att ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i Bolagets bolagsordning. Extra bolagsstämman avses hållas den 13 maj 2024 och kallelsen till stämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Teckningsåtaganden

Den befintliga aktieägaren Morningside Group AB samt medlemmar av Bolagets styrelse och ledning har åtagit sig att teckna units i Företrädesemissionen uppgående till cirka 2,5 MSEK, motsvarande cirka 16 procent av Företrädesemissionen.

Ingen ersättning kommer utgå för teckningsåtaganden. Teckningsåtaganden är säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsatta tillgångar eller liknande.

Ytterligare information om teckningsåtagandena kommer att offentliggöras i det prospekt som kommer offentliggöras i samband med Företrädesemissionen.

Lock-up

Inför genomförandet av Kapitalanskaffningen har styrelsen och ledningen i Bolaget ingått lock up-åtaganden som bland annat innebär att de har, med vissa sedvanliga undantag, åtagit sig att inte avyttra finansiella instrument i Bolaget som ägdes innan Kapitalanskaffningen under en period om 180 dagar från likviddagen i den Riktade Emissionen.

Prospekt

Fullständig information avseende Företrädesemissionen och information om Bolaget kommer att lämnas i det prospekt som förväntas offentliggöras omkring den 19 april 2024.

Rådgivare

Vator Securities är finansiell rådgivare och Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till SciBase i samband med Kapitalanskaffningen.

För mer information, vänligen kontakta:
Pia Renaudin, VD, tel. +46732069802, e-mail: pia.renaudin@scibase.com

Denna information är sådan information som SciBase Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 april 2024 klockan 14.30 CEST genom kontaktpersonen ovan.

Certified Advisor (CA):

Vator Securities

Tel: +46 8 580 065 99

Email: ca@vatorsec.se

Om SciBase
SciBase är ett globalt medicintekniskt bolag specialiserat på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar och säljer Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI (artificiell intelligens) och avancerad EIS-teknik för att förbättra den diagnostiska noggrannheten och därmed säkerställa förebyggandet av hudsjukdomar.

Vårt åtagande är att minimera patienters lidande, göra det möjligt för läkare att förbättra och rädda liv genom snabb upptäckt och minska sjukvårdskostnaderna.  

Baserat på mer än 20 års forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm, är SciBase ledande inom dermatologisk utveckling.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2 juni 2015. För mer information besök www.scibase.com. Alla pressmeddelanden och finansiella rapporter kan hittas här: http://investors.scibase.se/sv/pressmeddelanden.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper SciBase i någon jurisdiktion, varken från SciBase eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.  Ett prospekt kommer att upprättas av Bolaget och publiceras på Bolagets webbplats efter att prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.