17:16:41 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
SciBase Holding är verksamma inom medicinteknik. Koncernen är specialiserade inom hantering av cancerdiagnostik, främst inriktat mot behandling och upptäckandet av diverse melanom. Bolaget har utvecklat elektrisk handhållen sond som analyserar mätsignalen för att upptäcka specifika förändringar i kroppens hudvävnad. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Kalender

2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Ordinarie utdelning SCIB 0.00 SEK
2022-05-18 Årsstämma 2022
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-07 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-19 Ordinarie utdelning SCIB 0.00 SEK
2021-05-18 Årsstämma 2021
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-17 Årsstämma 2020
2020-05-15 Ordinarie utdelning SCIB 0.00 SEK
2020-05-05 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-29 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-13 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Ordinarie utdelning SCIB 0.00 SEK
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-05-10 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-13 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-20 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning SCIB 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Extra Bolagsstämma 2017
2017-11-10 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-17 Ordinarie utdelning SCIB 0.00 SEK
2017-05-16 Årsstämma 2017
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-14 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-19 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-17 Ordinarie utdelning SCIB 0.00 SEK
2016-05-16 Årsstämma 2016
2016-05-13 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-12 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-06 Kvartalsrapport 2015-Q1
2022-02-23 08:00:00

1 januari - 31 december 2021

Oktober-december i siffror
 • Nettoomsättningen uppgick till 3 925 (3 055) tkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -13 852 (-9 839) tkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,20 (-0,20) kr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11 709 (-10 290) tkr.
 • Bruttomarginalen uppgick till 52,8 (49,4)%.
 • Den totala elektrodförsäljnigen i volym ökade med 7% och nådde 8 024 (7 492) stycken. Försäljningen till återkommande kunder ökade med 12%.
Januari - december i siffror
 • Nettoomsättningen uppgick till 11 727 (9 521) tkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -41 778 (-34 989) tkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,67 (-1,12) kr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -39 501 (-33 861) tkr.
 • Bruttomarginalen uppgick till 56,1 (52,5)%.
 • Den totala elektrodförsäljnigen i volym ökade med 16% och nådde 29 792 (25 686) stycken. Försäljningen till återkommande kunder ökade med 12%.
Viktiga händelser under kvartalet
 • Den totala försäljningen ökade med 28% (+34% rensat för valutaeffekter). Covid-19 fortsätter påverka försäljningen och marknadssituationen är fortsatt svår att förutspå på grund av nedstängningar och minskade marknadsaktiviteter. Försäljningen på den viktiga USA-marknaden ökade inom området hudcancer i kvartalet med 395% (+415% i lokal valuta). Försäljningen i Tyskland minskade i kvartalet med 18% (-14% i lokal valuta).
 • En begäran om kostnadsersättning skickades in till den Medicare Administrative Contractor (MAC) - National Government Services (NGS) - som har ansvar för New York och ytterligare ett antal stater.
 • SciBase erhöll en order om tio nya Nevisense system och elektroder motsvarande ett ordervärde på cirka 100 KUSD från Advanced Dermatology, P.C. (AdvDermPC) i New York.
 • En valberedning inför årsstämma 2022 utsågs.
Viktiga händelser efter kvartalet
 • Ny studie utförd i USA som stödjer användandet av Nevisense vid diagnos av malignt melanom har publicerats i "SKIN - The journal of cutaneous medicine". Studien visar att Nevisense tillför värdefull diagnostisk vägledning i samband med utvärdering av atypiska hudlesioner.
 • SciBase meddelade om förändring i ledningsgruppen och ny chef för kvalitets- och regulatoriska frågor.

Finansiell översikt

Okt-dec Jan-Dec
KONCERNEN 2021 2020 2021 2020
Nettoomsättning, tkr 3 925 3 055 11 727 9 521
Bruttomarginal, % 52,8% 49,4% 56,1% 52,5%
Soliditet, % 82,8% 79,1% 82,8% 79,1%
Skuldsättningsgrad, ggr 0,21 0,26 0,21 0,26
Likvida medel, tkr 65 607 41 427 65 607 41 427
Kassaflöde från den -11 709 -10 290 -39 501 -33 861
löpande verksamheten, tkr
Resultat per aktie (före -0,20 -0,20 -0,67 -1,12
och efter utspädning) ,
kr
Eget kapital per aktie, 1,03 0,96 1,16 1,50
kr
Genomsnittligt antal 68 475 48 707 60 827 31 287
aktier, tusental
Antal utestående aktier, 68 475 54 780 68 475 54 780
tusental
Aktiekurs vid periodens 5,52 4,62 5,52 4,62
utgång, SEK
Antal sålda elektroder, 8 024 7 492 29 792 25 686
styck
Genomsnittligt antal 18 17 17 16
anställda

Denna information är sådan information som SciBase Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2022 kl. 08.00 CET.

Kontaktperson: Michael Colérus, CFO. Tel +46 70 341 34 72

För mer information, vänligen kontakta: 

Simon Grant, vd SciBase 
Tel: +46 72 887 43 99 
Email: simon.grant@scibase.com 

Certified Advisor (CA):

Vator Securities

Tel: +46 8 580 065 99

Email: ca@vatorsec.se

Om SciBase och Nevisense
SciBase är ett globalt medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklat ett unikt "point-of-care" instrument för icke-invasiv detektion av hudcancer och andra hudsjukdomar. SciBase är en pionjär inom AI-baserade lösningar som kombinerar artificiell intelligens med elektrisk impedansspektroskopi (EIS) för att ge objektiv information som hjälper hudläkare och andra vid kliniskt beslutsfattande. SciBase produkter inkluderar Nevisense och Nevisense Go och för närvarande adresserar plattformen detektion av malign melanom, icke-melanom hudcancer och bedömning av hudens barriärfunktion. Nevisense är den enda produkt som är godkänd av FDA för detektion av malignt melanom och det enda instrumentet i Europa med ett MDR-godkännande för detektion av hudcancer. SciBase teknologi är baserad på mer än 20 år av akademisk forskning vid Karolinska Intitutet i Stockholm. För mer information besök www.scibase.com.