14:47:13 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-12 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-21 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-14 X-dag ordinarie utdelning SCIB 0.00 SEK
2024-06-13 Årsstämma 2024
2024-05-31 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-13 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-10 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-19 X-dag ordinarie utdelning SCIB 0.00 SEK
2023-05-17 Årsstämma 2023
2023-05-10 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-13 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 X-dag ordinarie utdelning SCIB 0.00 SEK
2022-05-18 Årsstämma 2022
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-07 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-19 X-dag ordinarie utdelning SCIB 0.00 SEK
2021-05-18 Årsstämma 2021
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-17 Årsstämma 2020
2020-05-15 X-dag ordinarie utdelning SCIB 0.00 SEK
2020-05-05 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-29 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-13 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 X-dag ordinarie utdelning SCIB 0.00 SEK
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-05-10 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-13 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-20 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 X-dag ordinarie utdelning SCIB 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Extra Bolagsstämma 2017
2017-11-10 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-17 X-dag ordinarie utdelning SCIB 0.00 SEK
2017-05-16 Årsstämma 2017
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-14 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-19 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-17 X-dag ordinarie utdelning SCIB 0.00 SEK
2016-05-16 Årsstämma 2016
2016-05-13 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-12 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-06 Kvartalsrapport 2015-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
SciBase Holding är verksamt inom medicinteknik. Koncernen är specialiserad inom hantering av cancerdiagnostik, främst inriktat mot behandling och upptäckandet av diverse melanom. Bolaget har utvecklat en elektrisk handhållen sond som analyserar mätsignalen för att upptäcka specifika förändringar i kroppens hudvävnad. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
2024-05-31 08:00:00

1 januari - 31 mars 2024

Jan-mars i siffror
 • Nettoomsättningen uppgick till 6 057 (5 149) tkr, +18%.
 • Resultat efter skatt uppgick till -10 861 (-10 906) tkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,09 (-0,15) kr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13 182 (-3 751) tkr.
 • Bruttomarginalen uppgick till 69,9 (68,7)%.
 • Den totala elektrodförsäljnigen i volym ökade med 18% och nådde 13 724 (11 614) stycken. Försäljningen till återkommande kunder ökade med 19%.
Viktiga händelser under kvartalet
 • Den totala försäljningen ökade med 18% (+17% rensat för valutaeffekter). Försäljningen i Tyskland inom hudcancersegmentet ökade i kvartalet med 15% (15% i lokal valuta). Försäljningen i USA inom hudcancersegmentet ökade med 67% medan försäljningen inom segmentet hudens barriär minskade med 15%.
 • En första studie som direkt jämför elektrisk impedansspektroskopi (EIS) med Nevisense och transepidermal water loss (TEWL) publicerades i den vetenskapliga tidskriften Annals of Dermatology . Studien visar att Nevisense är en mer robust och pålitlig teknik för att bedöma hudens barriärfunktion än den allmänt accepterade TEWL-mättekniken. Författarna drar slutsatsen att EIS (Nevisense) kan bedöma hudens barriärfunktion med mindre känslighet för livsstilspåverkande faktorer än TEWL.

 • SciBase inleder ett nytt partnerskap med Skinobs, en ledande global plattform som kopplar ihop forskare med den utrustning de behöver för sin kosmetiska och medicinska forskning. Genom detta partnerskap kommer SciBase nu att kunna erbjuda Nevisense för bedömning av hudbarriärfunktionen inom kosmetiska tester på Skinobs-plattformen.

Viktiga händelser efter kvartalet
 • SciBase offentliggör beslut om en riktad nyemission om cirka 33 MSEK och företrädesemission om upp till cirka 15 MSEK samt senarelägger årsstämman och offentliggörande av kvartalsrapporten för första kvartalet 2024.

 • SciBase publicerar prospekt samt kallelser till extra och ordinarie bolagsstämmor.

 • SciBase tillkännagav ett nytt samarbete med Al Shirawi Healthcare solutions för distribution av Nevisense i UAE.

 • SciBase offentliggjorde utfallen för den riktade nyemissionen, där 33 MSEK tecknades samt för företrädesemissionen där total ca 9 MSEK tecknades motsvarande en teckningsgrad om cirka 61%.

 • Ny studie från Tyskland visar att Nevisense signifikant förbättrar dermatologers kliniska beslut.

 • SciBase lanserar eBarrier Score, det första AI-drivna analysverktyget för bedömning av hudens barriär för forskning och kosmetiska tester.

 • SciBase erhåller första order i Österrike.

Apr-mars
Jan-mars Rullande jan-dec
KONCERNEN 2024 2023 12 mån 2023
Nettoomsättning, tkr 6 057 5 149 24 154 23 245
Bruttomarginal, % 69,9% 68,7% 69,3% 69,0%
Soliditet, % 58,2% 77,9% 71,7% 66,9%
Skuldsättningsgrad, ggr 0,72 0,28 0,39 0,49
Likvida medel, tkr 20 272 14 394 20 272 34 121
Kassaflöde från den -13 182 -3 751 -61 415 -51 984
löpande verksamheten, tkr
Resultat per aktie (före -0,09 -0,15 -0,46 -0,51
och efter utspädning) ,
kr
Eget kapital per aktie, 0,25 1,19 0,48 0,40
kr
Genomsnittligt antal 119 831 72 426 119 831 107 980
aktier, tusental
Antal utestående aktier, 119 831 119 831 119 831 119 831
tusental*
Aktiekurs vid periodens 0,39 1,80 0,39 0,83
utgång, SEK
Antal sålda elektroder, 13 724 11 614 54 030 51 920
styck
Genomsnittligt antal 26 21 23 23
anställda

Denna information är sådan information som SciBase Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2024 kl. 08.00 CET.

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kontaktperson: Michael Colérus, CFO.

Tel +46 70 341 34 72

För mer information vänligen kontakta: Pia Renaudin, VD SciBase Tel: +46 73 206 98 02 Email: pia.renaudin@scibase.com  (simon.grant@scibase.com%C2%A0)

Certified Advisor (CA):

Vator Securities

Tel: +46 580 065 99

Email: ca@vatorsec.se

Om SciBase
SciBase är ett globalt medicintekniskt bolag specialiserat på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar och säljer Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI (artificiell intelligens) och avancerad EIS-teknik för att förbättra den diagnostiska noggrannheten och därmed säkerställa förebyggandet av hudsjukdomar.

Vårt åtagande är att minimera patienters lidande, göra det möjligt för läkare att förbättra och rädda liv genom snabb upptäckt och minska sjukvårdskostnaderna.  

Baserat på mer än 20 års forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm, är SciBase ledande inom dermatologisk utveckling.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2 juni 2015. För mer information besök  www.scibase.com. Alla pressmeddelanden och finansiella rapporter kan hittas här: http://investors.scibase.se/sv/pressmeddelanden.