15:36:16 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
SciBase Holding är verksamma inom medicinteknik. Koncernen är specialiserade inom hantering av cancerdiagnostik, främst inriktat mot behandling och upptäckandet av diverse melanom. Bolaget har utvecklat elektrisk handhållen sond som analyserar mätsignalen för att upptäcka specifika förändringar i kroppens hudvävnad. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Kalender

2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Ordinarie utdelning SCIB 0.00 SEK
2022-05-18 Årsstämma 2022
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-09-07 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-19 Ordinarie utdelning SCIB 0.00 SEK
2021-05-18 Årsstämma 2021
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-17 Årsstämma 2020
2020-05-15 Ordinarie utdelning SCIB 0.00 SEK
2020-05-05 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-29 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-13 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Ordinarie utdelning SCIB 0.00 SEK
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-05-10 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-13 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-20 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning SCIB 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-05-09 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Extra Bolagsstämma 2017
2017-11-10 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-17 Ordinarie utdelning SCIB 0.00 SEK
2017-05-16 Årsstämma 2017
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-14 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-19 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-17 Ordinarie utdelning SCIB 0.00 SEK
2016-05-16 Årsstämma 2016
2016-05-13 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-12 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-06 Kvartalsrapport 2015-Q1
2021-11-11 08:00:00

1 januari - 30 september 2021

April - september i siffror
 • Nettoomsättningen uppgick till 2 982 (2 287) tkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -8 622 (-7 350) tkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,13 (-0,20) kr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9 156 (-6 974) tkr.
 • Bruttomarginalen uppgick till 63,3 (52,7)%.
 • Den totala elektrodförsäljnigen i volym ökade med 20% och nådde 8 304 (6 924) stycken. Försäljningen till återkommande kunder ökade med 4%.
Januari - september i siffror
 • Nettoomsättningen uppgick till 7 802 (6 466) tkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till -27 926 (-25 150) tkr.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,46 (-0,99) kr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -27 792 (-23 571) tkr.
 • Bruttomarginalen uppgick till 57,8 (54,0)%.
 • Den totala elektrodförsäljnigen i volym ökade med 20% och nådde 21 768 (18 194) stycken. Försäljningen till återkommande kunder ökade med 14%.
Viktiga händelser under kvartalet
 • Den totala försäljningen ökade med 30% (+36% rensat för valutaeffekter). Covid-19 fortsätter påverka försäljningen och marknadssituationen är fortsatt svår att förutspå på grund av nedstängningar och minskade marknadsaktiviteter. Försäljningen på bolagets huvudmarknad Tyskland ökade i kvartalet med 9% (+11% i lokal valuta).
 • Bolaget har ingått avtal med Vator Securities AB ("Vator Securities") avseende tjänsten som Certified Adviser. Vator Securities tillträdde som Certified Adviser (CA) den 28 september 2021. Fram till dess agerade Avanza Bank AB fortsatt som Certified Adviser åt Bolaget.

 • Vid extra stämma den 7 september 2021 utsågs Jvalini Dwarkasing till ny styrelseledamot. Bolagets styrelse har därmed följande sammansättning: Tord Lendau (styrelseordförande), Diana Ferro, Thomas Taapken, Matt Leavitt och Jvalini Dwarkasing.

Viktiga händelser efter kvartalet

En valberedning inför årsstämma 2022 har utsetts.

Finansiell översikt

Okt-sep
Juli-sep Jan-Sep Rullande jan-dec
KONCERNEN 2021 2020 2021 2020 12 mån 2020
Nettoomsättning, tkr 2 982 2 287 7 802 6 466 10 857 9 521
Bruttomarginal, % 63,3% 52,7% 57,8% 54,0% 55,4% 52,5%
Soliditet, % 86,8% 67,0% 86,8% 67,0% 81,2% 79,1%
Skuldsättningsgrad, ggr 0,15 0,49 0,15 0,49 0,23 0,26
Likvida medel, tkr 78 270 21 724 78 270 21 724 78 270 41 427
Kassaflöde från den -9 156 -6 974 -27 792 -23 571 -38 081 -33 861
löpande verksamheten, tkr
Resultat per aktie (före -0,13 -0,20 -0,46 -0,99 -0,65 -1,12
och efter utspädning) ,
kr
Eget kapital per aktie, 1,24 0,71 1,40 1,02 0,96 1,50
kr
Genomsnittligt antal 68 475 36 560 60 827 25 481 57 797 31 287
aktier, tusental
Antal utestående aktier, 68 475 36 560 68 475 36 560 68 475 54 780
tusental
Aktiekurs vid periodens 4,88 4,00 4,88 4,00 4,88 4,62
utgång, SEK
Antal sålda elektroder, 8 304 6 924 21 768 18 194 29 260 25 686
styck
Genomsnittligt antal 17 16 17 16 17 16
anställda

Denna information är sådan information som SciBase Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2021 kl. 08.00 CET.

Kontaktperson: Michael Colérus, CFO. Tel +46 70 341 34 72

För mer information, vänligen kontakta: 

Simon Grant, vd SciBase 
Tel: +46 72 887 43 99 
Email: simon.grant@scibase.com 

Certified Advisor (CA):

Vator Securities

Tel: +46 8 580 065 99

Email: ca@vatorsec.se

Om SciBase och Nevisense
SciBase är ett globalt medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklat ett unikt "point-of-care" instrument för icke-invasiv detektion av hudcancer och andra hudsjukdomar. SciBase är en pionjär inom AI-baserade lösningar som kombinerar artificiell intelligens med elektrisk impedansspektroskopi (EIS) för att ge objektiv information som hjälper hudläkare och andra vid kliniskt beslutsfattande. SciBase produkter inkluderar Nevisense och Nevisense Go och för närvarande adresserar plattformen detektion av malign melanom, icke-melanom hudcancer och bedömning av hudens barriärfunktion. Nevisense är den enda produkt som är godkänd av FDA för detektion av malignt melanom och det enda instrumentet i Europa med ett MDR-godkännande för detektion av hudcancer. SciBase teknologi är baserad på mer än 20 år av akademisk forskning vid Karolinska Intitutet i Stockholm. För mer information besök www.scibase.com.