16:56:56 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorFinans
IndustriInvesteringar
Seafire är ett investmentbolag. Bolaget ämnar vara en långsiktig ägare med fokus på delaktighet inom det operationella arbetet hos vardera förvärv. Störst fokus återfinns inom utvecklandet av potentiella tillväxtbolag verksamma inom IT-sektorn. Verksamheten samt investeringarna återfinns huvudsakligen runtom den nordiska hemmamarknaden. Bolaget grundades under 2016 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-27 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-23 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-29 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-28 Årsstämma 2021
2021-02-23 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-29 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2020-04-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-28 Årsstämma 2020
2020-02-18 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-20 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2018-04-19 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-19 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-25 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-03-20 Split SEAF 50:1
2012-10-25 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-09-28 15-6 2012
2012-06-04 Extra Bolagsstämma 2012
2012-04-30 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2012-04-27 Årsstämma 2012
2012-04-27 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-27 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-19 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-18 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-29 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2010-08-09 Split SEAF 100:1
2010-04-22 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2009-04-21 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2008-04-18 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2007-05-22 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2006-06-01 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2021-04-28 15:15:59

Vid årsstämma i Seafire AB (publ), org.nr. 556540-7615, den 28 april 2021 fattades huvudsakligen följande beslut i enlighet med styrelsens respektive valberedningens förslag:

  • Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2020 fastställdes.

  • Godkändes förslaget att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2020 och att ansamlade medel balanseras i ny räkning.

  • Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2020.

  • Styrelsearvode ska utgå med 175 000 SEK till styrelsens ordförande och med 125 000 SEK till envar övrig styrelseledamot som inte är anställd i koncernen. Därutöver beslutades att 35 000 kronor ska utgå till den styrelseledamot som är ordförande och 15 000 kronor ska utgå till var och en av de styrelseledamöter som i övrigt ingår i revisionsutskott som inrättas av styrelsen. Arvode till revisor ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

  • Joachim Berner, Lennart Jacobsson, Louise Nicolin och Tord Lendau omvaldes till styrelseledamöter. Sara Walin, VD på Chalmers Ventures, valdes till ny styrelseledamot. Joachim Berner omvaldes till styrelseordfö­rande.

  • Principer för utseende av valberedning med mera antogs.

  • BDO och Carl-Johan Kjellman valdes som Bolagets revisorer.

  • Styrelsen bemyndigades att längst intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av högst det antal aktier som medges enligt Bolagets bolagsordning vid tiden för emissionen. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller i övrigt med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för att ägandet i Bolaget ska kunna spridas eller för genomförande av förvärv eller finansiering. Villkoren ska vara marknadsmässiga.

Stockholm 28 april 2021

STYRELSEN

För mer information, kontakta

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com,tel. +46 70 749 56 59