17:32:37 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorFinans
IndustriInvesteringar
Seafire är ett investmentbolag. Bolaget ämnar vara en långsiktig ägare med fokus på delaktighet inom det operationella arbetet hos vardera förvärv. Störst fokus återfinns inom utvecklandet av potentiella tillväxtbolag verksamma inom IT-sektorn. Verksamheten samt investeringarna återfinns huvudsakligen runtom den nordiska hemmamarknaden. Bolaget grundades under 2016 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-27 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-23 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-29 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-28 Årsstämma 2021
2021-02-23 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-29 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2020-04-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-28 Årsstämma 2020
2020-02-18 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-20 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2018-04-19 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-19 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-25 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-03-20 Split SEAF 50:1
2012-10-25 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-09-28 15-6 2012
2012-06-04 Extra Bolagsstämma 2012
2012-04-30 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2012-04-27 Årsstämma 2012
2012-04-27 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-27 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-19 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-18 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-29 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2010-08-09 Split SEAF 100:1
2010-04-22 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2009-04-21 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2008-04-18 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2007-05-22 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2006-06-01 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2020-03-27 09:30:00

Aktieägarna i Seafire AB (publ), org. nr 556540-7615, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2020, klockan 15.00 i Bolagets lokaler på Norrlandsgatan 14 i Stockholm.

Rätt att delta på bolagsstämman

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2020, dels anmäla deltagande till Bolaget senast onsdagen den 22 april 2020 under adress Seafire AB (publ), Norrlandsgatan 14, 111 43 Stockholm, per tfn 070-749 56 59 eller via e-post info@seafireab.com.Vänligen uppge namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden (högst två) och ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare.

För att äga rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 22 april 2020, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

Om aktieägare avses företrädas av ombud, måste ombudet kunna förete skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt vid stämman. Om två eller flera ombud utses ska det framgå av fullmakten vilken andel av aktierna respektive ombud får utöva rätt för. Fullmakten ska företes i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska ombudet också kunna förete aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.seafireab.com, samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Information med anledning av coronaviruset (covid-19)

Med anledning av coronaviruset (covid-19) och risken för smittspridning bör aktieägare noga överväga möjligheten att delta på bolagsstämman genom ombud. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta (torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom på smitta, har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att utnyttja denna möjlighet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.seafireab.com.

I syfte att minska risken för smittspridning har bolaget beslutat att vidta följande försiktighetsåtgärder i samband med bolagsstämman:
  • Förtäring kommer inte att erbjudas, vare sig före eller efter stämman.
  • Antalet funktionärer vid stämman kommer att minimeras.
  • Årsstämman kommer att genomföras på kortast möjliga tid, dock utan att inskränka aktieägarnas rättigheter.

Om ytterligare försiktighetsåtgärder i samband med bolagsstämman bedöms lämpliga eller nödvändiga kommer information om detta att lämnas på bolagets hemsida, www.seafireab.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut:
a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b. om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

9. Beslut om antal styrelseledamöter och i anslutning härtill valberedningens redogörelse för sina förslag
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelse och styrelseordförande
12. Val av revisor
13. Beslut om valberedning
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner
15. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag till beslut

Resultatdisposition, punkt 8b

Styrelsens och den verkställande direktörens förslag är att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2019 och att årets resultat överförs till ny räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner, punkt 14

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att längst intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av högst det antal aktier som medges enligt Bolagets bolagsordning vid tiden för emissionen. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller i övrigt med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för att ägandet i Bolaget ska kunna spridas eller för genomförande av förvärv eller finansiering. Villkoren ska vara marknadsmässiga.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt denna punkt fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen som består av Johan Bennarsten, Joachim Berner, Markus Åkerstedt och Per Granath föreslår följande:

Val av ordförande vid stämman, punkt 2:

Valberedningen föreslår att Ola Lidström, advokat, Bird & Bird, väljs till ordförande vid stämman.

Antal styrelseledamöter samt val av styrelse och styrelseordförande, punkt 9 och 11

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Valberedningen föreslår att följande väljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma:

Joachim Berner                    (omval)

Lennart Jacobsson                (omval)

Tord Lendau                        (omval)

Louise Nicolin                     (nyval)

Till styrelseordförande föreslås Joachim Berner omväljas.

En kortfattad presentation av föreslagna ledamöter återfinns på Bolagets webbplats www.seafireab.com.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden, punkt 10

Valberedningen föreslår att följande arvoden ska utgå till av stämman utsedda ledamöter:

Ordförande: 175 000 kronor

Envar övrig ledamot som inte är anställd i koncernen: 125 000 kronor

Valberedningen föreslår att arvode till revisor ska utgå enligt löpande godkänd räkning

Val av revisor, punkt 12

Valberedningen föreslår att BDO väljs till revisor för tiden intill nästa årsstämma.

BDO har meddelat att för det fall BDO väljs, kommer BDO att utse Johan Pharmanson att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om valberedning, punkt 13

Valberedningen föreslår att utseende av valberedning inför 2021 års stämma ska ske enligt följande. Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och högst tre övriga ledamöter, som utses av var och en av de tre röstmässigt största aktieägarna per den sista september 2020 som önskar utse en sådan ledamot.

Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår rätten att utse en ledamot övergår rätten till den fjärde röstmässigt största aktieägaren, och så vidare. Fler än två ytterligare aktieägare än de tre största behöver inte kontaktas.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och valberedningen anser att det finns behov att ersätta sådan ledamot, ska valberedningen utse en ny ledamot.

Valberedningens ordförande ska utses av den röstmässigt största aktieägaren som utsett en representant i valberedningen.

Valberedningen ska ta fram förslag till ordförande på årsstämman, förslag till arvode till var och en av styrelseledamöterna, förslag till styrelse och styrelseordförande samt förslag till val av registrerat revisionsbolag och revisorsarvoden. Vidare ska valberedningen ta fram förslag till principer för utseende av valberedning. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till stämma samt på Bolagets webbplats.

Valberedningens ledamöter uppbär ingen ersättning från Bolaget för arbetet i valberedningen. Bolaget svarar dock för kostnader som är förenade med utförandet av valberedningens uppdrag.

Särskilda majoritetskrav

För giltigt beslut i enlighet med förslagen under punkten 14 krävs att förslaget biträds av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på bolagsstämman företrädda aktierna.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor samt på Bolagets webbplats, www.seafireab.com, under minst tre veckor närmast före bolagsstämman. Styrelsens fullständiga förslag enligt punkten 14 kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor samt på Bolagets webbplats, www.seafireab.com, under minst två veckor närmast före bolagsstämman. Valberedningens fullständiga förslag och dess motiverade yttrande finns tillgängliga på Bolagets webbplats. Samtliga angivna handlingar skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress. Angivna handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att på bolagsstämman begära att styrelsen och verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller koncernbolags ekonomiska situation. Upplysningar ska lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

.

Stockholm i mars 2020

Styrelsen i Seafire AB (publ)