16:10:46 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorFinans
IndustriInvesteringar
Seafire är ett investmentbolag. Bolaget ämnar vara en långsiktig ägare med fokus på delaktighet inom det operationella arbetet hos vardera förvärv. Störst fokus återfinns inom utvecklandet av potentiella tillväxtbolag verksamma inom IT-sektorn. Verksamheten samt investeringarna återfinns huvudsakligen runtom den nordiska hemmamarknaden. Bolaget grundades under 2016 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-27 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-23 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-29 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-28 Årsstämma 2021
2021-02-23 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-29 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2020-04-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-28 Årsstämma 2020
2020-02-18 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-20 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2018-04-19 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-19 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-25 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-03-20 Split SEAF 50:1
2012-10-25 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-09-28 15-6 2012
2012-06-04 Extra Bolagsstämma 2012
2012-04-30 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2012-04-27 Årsstämma 2012
2012-04-27 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-27 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-19 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-18 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-29 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2010-08-09 Split SEAF 100:1
2010-04-22 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2009-04-21 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2008-04-18 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2007-05-22 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2006-06-01 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2021-04-28 10:15:00
JANUARI - MARS 2021
 • Nettoomsättning uppgick till 76,3 MSEK (46,1). Tillväxten uppgick till 65% och den organiska tillväxten, för jämförbara enheter, blev -6% jämfört med samma period 2020
 • Koncernens resultat före av- och nedskrivningar, EBITDA ökade med 70% och uppgick till 6,8 MSEK (4,0) vilket ger en EBITDA marginal på 9,0% (8,7)
 • Koncernens rörelseresultat efter av- och nedskrivningar, EBIT, ökade med 90% och blev 3,1 MSEK (1,7)
 • Resultatet efter skatt blev - 6,3 MSEK ( -1,4) och har belastats med kostnader för lösen av lån om 4,0 MSEK (0)
 • Resultat per aktie[* ]uppgick till -0,64 SEK (-0,15)
 • Koncernens soliditet uppgick till 15% (10%)
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET
 • Seafire förvärvade Färg-In AB för upp till 62 MSEK (skuldfritt bolag) den 4 januari 2021

 • En obligationsemission på 200 MSEK genomfördes den 23 februari 2021

 • Den 1 mars 2021 genomfördes en riktad emission på 8 MSEK som en delbetalning till säljarna av Färg-In AB
 • Den 24 mars 2021 genomfördes en riktad emission på 40 MSEK, före emissionskostnader, till Creades AB som därmed blev största ägare i Seafire
VIKTIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG
 • För att skapa förbättrad skalbarhet, flexibilitet och tillföra kompetens kommer Seafire även ha externa styrelseordförande i dotterbolag samtidigt som Seafires organisation förstärks genom rekrytering av en heltids CFO och en Investment Manager. Investeringschefen Mats Gullbrandsson kommer i juli 2021 att lämna Seafire för att gå vidare med nya uppdrag
 • Under andra kvartalet 2021 kommer en reservering på 0,8 MSEK för en befarad kundförlust inom segmentet Industri belasta resultatet

VD KOMMENTERAR FÖRSTA KVARTALET 2021

Det första kvartalet 2021 var framgångsrikt: Seafire förvärvade ett fint industribolag med utvecklingspotential, Färg-In AB, genomförde en obligationsemission och en erkänd investerare, Creades AB, valde att gå in som huvudägare.  Koncernen utvecklades fortsatt i positiv riktning och bolagens marknader är stabila med god efterfrågan. Covidpandemin och flaskhalsar i den globala återhämtningen bromsar utvecklingen på grund av störningar i leverantörsleden för flertalet bolag vilket vi bedömer kommer fortgå under hela 2021. 

Nettoomsättningen för koncernen ökade med 65% till 76,3 MSEK (46,1) under första kvartalet 2021. Samtliga bolag förutom Hedén och Nordbutiker, visade på organisk tillväxt. Resultatutvecklingen var positiv, driven av de två senaste förvärven.  Covidpandemin sätter avtryck på bolagens aktiviteter framför allt för att säkerställa försörjningen av komponenter och produkter. På kort sikt kommer detta innebära en mer oregelbunden försäljning och ökade kostnader.Under första kvartalet har vi tagit stora och betydelsefulla kliv i utvecklingen av Seafire. Obligationsemissionen och förstärkningen på ägarsidan med Creades intåg som ägare skapar förtroende, ger affärsmöjligheter och väsentligt ökad förvärvkapacitet.Johan Bennarsten, VD

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på Seafireab.com/finansiell information (http://seafireab.com/investerare/finansiell-information/)

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com,tel. +46 70 749 56 59

Denna information är sådan som Seafire AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 28 april 2021, kl 10.15

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp inom industri, handel och tjänster som förvärvar och utvecklar mindre bolag i Sverige. Bolaget grundades 2016 och fokuserar på att förvärva lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Seafire har en portfölj med sex bolag och en omsättning proforma 2020 på ca 325 mkr. För mer information, besök www.seafireab.com. Bolagets Certified Advisor är Eminova Fondkommission AB, tel 08 684 211 00 och info@eminova.se.