16:43:27 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorFinans
IndustriInvesteringar
Seafire är ett investmentbolag. Bolaget ämnar vara en långsiktig ägare med fokus på delaktighet inom det operationella arbetet hos vardera förvärv. Störst fokus återfinns inom utvecklandet av potentiella tillväxtbolag verksamma inom IT-sektorn. Verksamheten samt investeringarna återfinns huvudsakligen runtom den nordiska hemmamarknaden. Bolaget grundades under 2016 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-27 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-23 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-29 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2021-04-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-28 Årsstämma 2021
2021-02-23 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-29 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2020-04-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-28 Årsstämma 2020
2020-02-18 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-20 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2018-04-19 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-19 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-25 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-03-20 Split SEAF 50:1
2012-10-25 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-09-28 15-6 2012
2012-06-04 Extra Bolagsstämma 2012
2012-04-30 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2012-04-27 Årsstämma 2012
2012-04-27 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-27 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-19 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-18 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-29 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2010-08-09 Split SEAF 100:1
2010-04-22 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2009-04-21 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2008-04-18 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2007-05-22 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2006-06-01 Ordinarie utdelning SEAF 0.00 SEK
2021-02-23 08:10:00
OKTOBER - DECEMBER 2020
 • Nettoomsättningen uppgick till 48,2 MSEK (33,2). Tillväxten uppgick till 45%, varav 39% organiskt, jämfört med samma period 2019
 • Koncernens resultat före av- och nedskrivningar, EBITDA uppgick till -4,6 MSEK (6,9). Resultatet har påverkats med -1,3 MSEK för avvecklingen av dotterbolaget Followit och med -2,6 MSEK för ökad skuld för tilläggsköpeskillingar, totalt -3,9 MSEK. Under samma period 2019 var resultateffekten positiv med 10,6 MSEK för minskad skuld för tilläggsköpeskillingar
 • Koncernens rörelseresultat efter av- och nedskrivningar, EBIT, uppgick till 2,0 MSEK (-5,4). EBIT har påverkats positivt med återföring av goodwill för Linguacom med 10,0 MSEK (-10,0) och med -2,1 MSEK för avvecklingen av dotterbolaget Followit
 • Resultat per aktie före och efter utspädning[ ]uppgick till -0,32 SEK (-1,06)
 • Koncernens soliditet uppgick till 9% (11%)
JANUARI - DECEMBER 2020
 • Nettoomsättningen uppgick till 221,3 MSEK (163,9) vilket ger en tillväxt med 35% jämfört med 2019. Den organiska tillväxten uppgick till 39%
 • Koncernens resultat före av- och nedskrivningar, EBITDA, uppgick till 20,3 MSEK (17,2). Resultatet har påverkats med -2,3 MSEK för avvecklingen av dotterbolaget Followit och med -2,6 MSEK för ökad skuld för tilläggsköpeskillingar, totalt -4,9 MSEK
 • Koncernens rörelseresultat efter av- och nedskrivningar, EBIT, blev 14,6 MSEK (-1,0). EBIT har påverkats positivt med återföring av goodwill för Linguacom med 10,0 MSEK (-10,0) och med -7,7 MSEK för avvecklingen av dotterbolaget Followit
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, blev -0,05 SEK (-1,55)
 • Koncernens soliditet uppgick 9% (11%)
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET
 • Den 1 oktober 2020 slutfördes förvärvet av Ludafarm AB. Tillträdet skedde i enlighet med det avtal Seafire tecknat om förvärv av Ludafarm.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG
 • Den 4 januari 2021 förvärvades Färg-In AB. Tillträdet skedde samma dag.
 • Den 3 februari 2021 kommunicerade Seafire en avsikt att undersöka möjligheterna att genomföra en obligationsemission.

VD KOMMENTERAR FJÄRDE KVARTALET 2020

Seafire visade på en stark tillväxt och en förbättrad lönsamhet under fjärde kvartalet 2020. För helåret 2020 ökade justerad EBITDA till 26,6 MSEK (10,8). I oktober 2020 förvärvades Ludafarm AB och efter periodens utgång förvärvades Färg-In AB. Med de två förvärven når Seafire en nettoomsättning på ca 325 MSEK och en justerad EBITDA på ca 40 MSEK proforma. Seafire står väl rustat för den fortsatta resan mot ökad resultattillväxt.

Seafires nettoomsättning ökade 45% till 48,2 MSEK (33,2) under fjärde kvartalet 2020. Samtliga bolag förutom Hedén visade på organisk tillväxt. Som under tidigare kvartal 2020 ökade EBITDA för dotterbolagen jämfört med 2019 med Hedén som undantag. Det är glädjande att se att det fina arbete som görs i bolagen ger goda resultat. Covid-19 har haft en tydlig direkt påverkan på Hedéns försäljning och viss påverkan på övriga bolag, på grund av störningar i leverantörsledet. Vår bedömning är att störningarna kommer fortsätta en bit in på året 2021, men att vi är bättre rustade att hantera dem.  Sammantaget är jag mycket nöjd med utvecklingen av företagsgruppen under året. Efter avvecklingen av dotterbolaget Followit har vi stabila bolag med kompetenta ledningar, rustade för fortsatt tillväxt och förbättrad lönsamhet. Genom vår selektiva förvärvsstrategi kommer vi stärka Seafire ytterligare och skapa värde för ägarna.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Delårsrapporten finns att tillgå i sin helhet på Seafireab.com/finansiell information (http://seafireab.com/investerare/finansiell-information/)

Johan Bennarsten, VD, johan.bennarsten@seafireab.com,tel. +46 70 749 56 59

Denna information är sådan som Seafire AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande den 23 februari 2021, kl 8.10

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp inom industri, handel och tjänster som förvärvar och utvecklar mindre bolag i Sverige. Bolaget grundades 2016 och fokuserar på att förvärva lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Seafire har en portfölj med sex bolag och en omsättning proforma 2020 på ca 325 mkr. För mer information, besök www.seafireab.com. Bolagets Certified Advisor är Eminova Fondkommission AB, tel 08 684 211 00 och info@eminova.se.