11:10:19 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-08-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-05-17 Extra Bolagsstämma 2023
2023-02-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2022-11-24 Ordinarie utdelning SELECT B 0.00 SEK
2022-11-23 Årsstämma 2023
2022-11-16 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-08-30 Bokslutskommuniké 2022
2022-05-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-02-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-11-25 Ordinarie utdelning SELECT B 0.00 SEK
2021-11-24 Årsstämma 2022
2021-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-08-31 Bokslutskommuniké 2021
2021-05-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-02-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-11-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-11-26 Årsstämma 2021
2020-11-26 Ordinarie utdelning SELECT B 0.00 SEK
2020-08-27 Bokslutskommuniké 2020
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-02-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-11-21 Ordinarie utdelning SELECT B 0.00 SEK
2019-11-20 Årsstämma 2020
2019-11-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-08-29 Bokslutskommuniké 2019

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
SelectImmune Pharma är ett läkemedelsbolag. Bolaget ämnar utveckla läkemedelskandidater med fokus på endogena inflammatoriska medel och bakteriemolekyler. Produkterna är inriktade mot att förstärka immunsystemet och används huvudsakligen för behandling av infektionssjukdomar, samt kronisk inflammation. Bolaget grundades år 2017 och innehar störst verksamhet inom den nordiska marknaden.
2021-10-27 09:00:00

Aktieägarna i SelectImmune Pharma AB, 559104-6874, kallas härmed till ordinarie årsstämma onsdagen den 24 november 2021. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum. Kallelsen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.selectimmune.com.

Rätt att delta i stämman

En aktieägare som vill delta i stämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 16 november 2021 och (ii) anmäla sig till stämman senast tisdagen den 23 november 2021 genom att ha avgett en förhandsröst enligt instruktionerna i avsnittet "Förhandsröstning" nedan så att förhandsrösten är bolaget tillhanda senast den dagen.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 16 november 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 16 november 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förhandsröstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida www.selectimmune.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast tisdagen den 23 november 2021. Ifyllt formulär i original skickas till SelectImmune Pharma AB (publ), BMC D10, Klinikgatan 32, 222 42 Lund. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till info@selectimmune.com.Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

1.Stämman öppnas

2.Val av ordförande vid stämman

3.Upprättande och godkännande av röstlängd

4.Godkännande av dagordningen

5.Val av en eller två justeringsmän

6.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse

8.Beslut om:

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning.

b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda

balansräkningen.

c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

9.Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

10.Fastställande av arvode till var och en av styrelseledamöterna

11.Val av styrelse

12.Beslut om antal revisorer

13.Beslut om arvode till revisorer

14.Val av revisor

15.Övriga ärenden

16.Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Jan Zetterberg väljs till ordförande vid stämman eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Val av en eller två protokolljusterare (punkt 5)

Till justeringsperson föreslås Jakob Testad eller, vid förhinder, den eller de som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Resultatdisposition (punkt 8b)

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel, kronor 24 993 489 balanseras i ny räkning.

Val av styrelse, revisor samt arvode till styrelse och revisor (punkterna 9-14)

Aktieägare, som vid tiden för denna kallelse sammanlagt representerar mer än 50 procent av samtliga röster har gemensamt till bolaget lämnat följande förslag.

Det föreslås fyra styrelseledamöter: omval av Catharina Svanborg (ordförande), Carl-Johan Wachtmeister, Gabriela Godaly och Helena Lomberg.

Ett fast arvode om 75 000 kronor till externa styrelseledamöter föreslås. Arvode till styrelseordförande eller Gabriela Godaly utgår ej.

Revisorsarvode enligt godkänd räkning föreslås.

Det föreslås omval av revisor till Revisorsgruppen i Malmö.

____________________________

Antal aktier/röster

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 17 459 225 aktier, varav 2 000 000 A-aktier med tio röster per aktie och 15 459 225 B-aktier med en röst per aktie, motsvarande totalt 35 459 225 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Frågor och aktieägares rätt att erhålla upplysningar

På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören i bolaget, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen. En begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till info@selectimmune.comeller via post till SelectImmune Pharma AB (publ), BMC D10, Klinikgatan 32, 222 42 Lund, senast måndagen den 15 november 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på www.selectimmune.com senast fredagen den 19 november 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Tillgängliga handlingar och fullmaktsformulär

Fullständigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på www.selectimmune.com senast tre veckor före stämman och sändas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget. Fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns på bolagets hemsida, samt sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida ww.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. SelectImmune Pharma AB (publ) har organisationsnummer 559104-6874 och säte i Malmö.

För mer information, vänligen kontakta:

Catharina Svanborg

Styrelseordförande SelectImmune Pharma AB

Tel: +46 709 42 65 49

E-post: catharina.svanborg@med.lu.se

Ann Gidner

VD SelectImmune Pharma AB

Tel: +46768 17 14 14

E-post: ann.gidner@selectImmune.com