20:08:01 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-08-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-05-17 Extra Bolagsstämma 2023
2023-02-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2022-11-24 Ordinarie utdelning SELECT B 0.00 SEK
2022-11-23 Årsstämma 2023
2022-11-16 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-08-30 Bokslutskommuniké 2022
2022-05-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-02-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-11-25 Ordinarie utdelning SELECT B 0.00 SEK
2021-11-24 Årsstämma 2022
2021-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-08-31 Bokslutskommuniké 2021
2021-05-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-02-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-11-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-11-26 Årsstämma 2021
2020-11-26 Ordinarie utdelning SELECT B 0.00 SEK
2020-08-27 Bokslutskommuniké 2020
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-02-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-11-21 Ordinarie utdelning SELECT B 0.00 SEK
2019-11-20 Årsstämma 2020
2019-11-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-08-29 Bokslutskommuniké 2019

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
SelectImmune Pharma är ett läkemedelsbolag. Bolaget ämnar utveckla läkemedelskandidater med fokus på endogena inflammatoriska medel och bakteriemolekyler. Produkterna är inriktade mot att förstärka immunsystemet och används huvudsakligen för behandling av infektionssjukdomar, samt kronisk inflammation. Bolaget grundades år 2017 och innehar störst verksamhet inom den nordiska marknaden.
2022-10-25 08:30:00

Aktieägarna i SelectImmune Pharma AB, 559104-6874, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 23 november 2022 kl. 17.00 på High Court Malmö med adress Malmöhusvägen 1, 211 18 Malmö. Samling från 16.00 med lätt förtäring.

Rätt att delta i stämman

Rätt att delta i stämman har den aktieägare som är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 15 november 2022, och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast klockan 16.00 måndagen den 21 november 2022, helst före klockan 16.00. Anmälan görs skriftligen till SelectImmune Pharma AB, BMC D10, Klinikgatan 32, 222 42 Lund eller per e-post info@selectimmune.com.Vid anmälan uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer). Aktieägare som önskar medföra biträden (högst två) eller företrädas av ombud bör uppge detta vid anmälan. För ombud krävs skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt i original. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan eller uppvisas vid stämman.

Fullmakt får inte vara äldre än 1 år. Om den är äldre måste giltighetstid (högst 5 år) anges i fullmakten.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga vid stämman, genom förvaltarens försorg låta omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 15 november 2022 och bör begäras i god tid innan. Sådan omregistrering kan vara tillfällig.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordningen
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Anföranden av bland annat styrelsens ordförande och VD
9. Beslut om:
a. fastställande av resultaträkning och balansräkning.
b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och nuvarande samt tidigare verkställande direktören.

10. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Fastställande av arvode till var och en av styrelseledamöterna
12. Val av styrelse
13. Beslut om antal revisorer
14. Beslut om arvode till revisorer
15. Val av revisor
16. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
17. Stämmans avslutande

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel, 10 912 397 kronor balanseras i ny räkning.

Val av stämmoordförande, styrelse, revisor samt arvode till styrelse och revisor (punkterna 2 samt 10-15)

Aktieägare, som vid tiden för denna kallelse sammanlagt representerar mer än 50 procent av samtliga röster har gemensamt till bolaget lämnat följande förslag.

Till stämmoordförande föreslås, Jan Zetterberg, som är bolagets jurist. Vidare föreslås fyra styrelseledamöter utan suppleant. Arvode till styrelseordförande utgår ej, ett fast arvode om 50 000 kronor till övriga externa styrelseledamöter, revisorsarvode enligt godkänd räkning, omval av Catharina Svanborg (ordförande), Helena Lomberg, Carl-Johan Wachtmeister och Gabriela Godaly. Vidare föreslås omval av Revisorsgruppen i Malmö AB som revisor till nästkommande årsstämma (varvid Per Ranstam avses vara huvudansvarig revisor).

Antal aktier/röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 17 459 225 varav 2000 000 A-aktier med tio röster per aktie och 15 459 225 B-aktier med en röst per aktie, motsvararande totalt 35 459 225 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Frågor och aktieägares rätt att erhålla upplysningar

På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören i bolaget, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på dagordningen. En begäran om sådana upplysningar ska framställas via e-post till info@selectimmune.comeller via post till SelectImmune Pharma AB (publ), BMC D10, Klinikgatan 32, 222 42 Lund, senast måndagen den 14 november 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och www.selectimmune.com senast lördagen den 19 november 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Tillgängliga handlingar och fullmaktsformulär

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse liksom fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängligt hos bolaget och på www.selectImmune.com senast två veckor före stämman och sändas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget så snart den blir tillgänglig.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

SelectImmune Pharma AB (publ) har organisationsnummer 559104-6874 och säte i Malmö.

Malmö i oktober 2022

SelectImmune Pharma AB (publ)

Styrelsen