11:01:06 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-08-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-05-17 Extra Bolagsstämma 2023
2023-02-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2022-11-24 Ordinarie utdelning SELECT B 0.00 SEK
2022-11-23 Årsstämma 2023
2022-11-16 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-08-30 Bokslutskommuniké 2022
2022-05-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-02-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-11-25 Ordinarie utdelning SELECT B 0.00 SEK
2021-11-24 Årsstämma 2022
2021-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-08-31 Bokslutskommuniké 2021
2021-05-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-02-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-11-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-11-26 Årsstämma 2021
2020-11-26 Ordinarie utdelning SELECT B 0.00 SEK
2020-08-27 Bokslutskommuniké 2020
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-02-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-11-21 Ordinarie utdelning SELECT B 0.00 SEK
2019-11-20 Årsstämma 2020
2019-11-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-08-29 Bokslutskommuniké 2019

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
SelectImmune Pharma är ett läkemedelsbolag. Bolaget ämnar utveckla läkemedelskandidater med fokus på endogena inflammatoriska medel och bakteriemolekyler. Produkterna är inriktade mot att förstärka immunsystemet och används huvudsakligen för behandling av infektionssjukdomar, samt kronisk inflammation. Bolaget grundades år 2017 och innehar störst verksamhet inom den nordiska marknaden.
2022-11-24 10:01:02

 

Igår, den 23 november 2022, hölls årsstämma i SelectImmune Pharma AB (publ).

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut

fattades enhälligt.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning samt balansräkning sådana de

intagits i den framlagda årsredovisningen. Stämman beslutade att disponera över

bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att

ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021/2022.

Ansvarsfrihet

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och den tidigare samt nuvarande

verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid den vid stämman framlagda

årsredovisningen omfattar. I detta beslut deltog inte styrelsens ledamöter eller den

verkställande direktören.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet

revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem ledamöter utan suppleanter

samt att det skall utses en revisor utan suppleant. Stämman beslutade vidare att

styrelsearvode ska uppgå till sammanlagt högst 225 000 kronor, med följande

fördelning: Ordföranden ska inte erhålla styrelsearvode medan övriga ledamöter

som inte är anställda i bolaget ska erhålla 75 000 kronor vardera. Beslutades att

arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Beslutades att till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma utse

Catharina Svanborg, Gabriela Godaly, Carl-Johan Wachtmeister, Helena Lomberg

samt Magnus Nylén (nyval). Beslutades även att utse Catharina Svanborg till

styrelsens ordförande. Vidare beslutades att för tiden till nästa årsstämma utse det

registrerade revisionsbolaget Revisorsgruppen i Malmö AB som revisor.

Revisorsgruppen i Malmö AB har meddelat att de kommer att utse revisorn Per

Ranstam till huvudansvarig revisor.

SelectImmune Pharma AB 559104-6874

STYRELSEN