08:33:44 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-08-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-02-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2022-11-24 Ordinarie utdelning SELECT B 0.00 SEK
2022-11-23 Årsstämma 2023
2022-11-16 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-08-30 Bokslutskommuniké 2022
2022-05-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-02-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-11-25 Ordinarie utdelning SELECT B 0.00 SEK
2021-11-24 Årsstämma 2022
2021-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-08-31 Bokslutskommuniké 2021
2021-05-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-02-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-11-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-11-26 Ordinarie utdelning SELECT B 0.00 SEK
2020-11-26 Årsstämma 2021
2020-08-27 Bokslutskommuniké 2020
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-02-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-11-21 Ordinarie utdelning SELECT B 0.00 SEK
2019-11-20 Årsstämma 2020
2019-11-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-08-29 Bokslutskommuniké 2019

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
SelectImmune Pharma är ett läkemedelsbolag. Bolaget ämnar utveckla läkemedelskandidater med fokus på endogena inflammatoriska medel och bakteriemolekyler. Produkterna är inriktade mot att förstärka immunsystemet och används huvudsakligen för behandling av infektionssjukdomar, samt kronisk inflammation. Bolaget grundades 2017 och innehar störst verksamhet inom den nordiska marknaden.
2021-11-24 17:10:27

Igår den 24 november 2021, hölls årsstämma i SelectImmune Pharma AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning samt balansräkning enligt den framlagda årsredovisningen. Stämman beslutade att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020/2021.

Ansvarsfrihet

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid den vid stämman framlagda årsredovisningen omfattar. I detta beslut deltog inte styrelsens ledamöter eller den verkställande direktören.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och antal revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter utan suppleanter samt att det skall utses en revisor utan suppleant. Stämman beslutade vidare att styrelsearvode ska uppgå till sammanlagt högst 150 000 kronor, med följande fördelning: omvalda styrelseledamöter skall erhålla 75 000 kronor vardera, medan ordföranden samt styrelsemedlem anställd på deltid i bolaget inte skall erhålla styrelsearvode. Beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Beslutades att för tiden till slutet av nästa årsstämma utse Catharina Svanborg, Gabriela Godaly, Helena Lomberg, samt Carl-Johan Wachtmeister till styrelseledamöter. Beslutades även att utse Catharina Svanborg till styrelsens ordförande. Vidare beslutades att för tiden till nästa årsstämma till revisor utse revisionsbolaget Revisorsgruppen i Malmö AB. Det antecknades att revisionsbolaget underrättat SelectImmune AB om att auktoriserade revisorn Per Ranstam ska vara huvudansvarig revisor.

Anförande vid stämman

Eftersom stämman avhölls genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, såsom en åtgärd på grund av Covid-19, hölls inte något anförande av bolagets styrelseordförande respektive VD. I stället kommer företaget att bjuda in till digitalt investerarmöte.

För mer information, vänligen kontakta:

Catharina Svanborg

Styrelseordförande SelectImmune Pharma AB

Tel: +46 709 42 65 49

E-post: catharina.svanborg@med.lu.se

Ann Gidner

VD SelectImmune Pharma AB

Tel: +46 768 17 14 14

E-post: ann.gidner@selectImmune.com