19:21:45 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
SelectImmune Pharma är ett läkemedelsbolag. Bolaget ämnar utveckla läkemedelskandidater med fokus på endogena inflammatoriska medel och bakteriemolekyler. Produkterna är inriktade mot att förstärka immunsystemet och används huvudsakligen för behandling av infektionssjukdomar, samt kronisk inflammation. Bolaget grundades 2017 och innehar störst verksamhet inom den nordiska marknaden.

Kalender

2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-02-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2022-11-24 Ordinarie utdelning SELECT B 0.00 SEK
2022-11-23 Årsstämma 2023
2022-11-16 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-08-30 Bokslutskommuniké 2022
2022-05-24 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-02-24 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-11-25 Ordinarie utdelning SELECT B 0.00 SEK
2021-11-24 Årsstämma 2022
2021-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-08-31 Bokslutskommuniké 2021
2021-05-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-02-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-11-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-11-26 Ordinarie utdelning SELECT B 0.00 SEK
2020-11-26 Årsstämma 2021
2020-08-27 Bokslutskommuniké 2020
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-02-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-11-21 Ordinarie utdelning SELECT B 0.00 SEK
2019-11-20 Årsstämma 2020
2019-11-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-08-29 Bokslutskommuniké 2019
2020-09-03 08:30:00

SelectImmune Pharma AB ("SelectImmune" eller "Bolaget") meddelar idag att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 B ("TO 1 B") inleds den 3 september 2020. Nyttjandeperioden löper från och med den 3 september till och med den 17 september 2020. Innehavare av TO 1 B äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny B-aktie i SelectImmune till en kurs om 8,00 SEK per B-aktie. Vid fullt nyttjande av samtliga TO 1 B tillförs SelectImmune cirka 16 MSEK före emissionskostnader. Innehavare av TO 1 B måste teckna nya aktier genom utnyttjande av TO 1 B senast den 17 september 2020, alternativt sälja TO 1 B senast den 15 september 2020. Teaser och informationsblad hålls från och med idag, den 3 september, tillgängliga på SelectImmunes (www.selectimmune.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

 

TO 1 B i sammandrag:
  • Teckningskurs: Varje TO 1 B ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny B-aktie i SelectImmune till en kurs om 8,00 SEK.
  • Emissionsvolym: Det finns 2 000 000 utestående TO 1 B. Vid fullt nyttjande av samtliga TO 1 B tillförs SelectImmune cirka 16 MSEK före emissionskostnader.
  • Antal nu utestående aktier i SelectImmune: 13 666 660 B-aktier och 2 000 000 A-aktier.
  • Värdering (pre-money i erbjudandet): Cirka 125,3 MSEK.

 

Vid fullt nyttjande av TO 1 B kommer antalet B-aktier i SelectImmune öka med 2 000 000 till 15 666 660 och aktiekapitalet öka med 100 000 SEK till 883 333 SEK. Detta medför en utspädning om cirka 11,3 procent baserat på det totala antalet A och B-aktier i SelectImmune efter fullt nyttjande av samtliga TO 1 B. TO 1 B är upptagna till handel på Spotlight Stock Market under kortnamnet "SELECT TO 1 B" och med ISIN SE0012675601.

Viktiga datum för TO 1 B:

3 september 2020 - Nyttjandeperioden inleds

15 september 2020 - Sista dag för handel med teckningsoptioner

17 september 2020 - Nyttjandeperioden slutar

28 september 2020 - Planerat datum för offentliggörande av nyttjandegrad

16 oktober 2020 - Planerat datum för omväxling av interimsaktier till aktier

Teaser och anmälningssedel hålls tillgängliga på SelectImmunes (www.selectimmune.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Teaser kommer att skickas ut till de flesta förvaltarregistrerade optionsinnehavare. Fullständiga villkor och anvisningar för TO 1 B hålls tillgängliga i prospektet som publicerades i samband med noteringsemissionen av units som genomfördes i juni 2019.

Du behöver ta ställning som optionsinnehavare - Såhär nyttjar du dina teckningsoptioner av serie TO 1 B

För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla utan värde krävs att du tecknar nya aktier, genom nyttjande av teckningsoptioner, senast klockan 17:00 CEST den 17 september 2020, alternativt säljer dina teckningsoptioner senast den 15 september 2020.

Du kan ha dina teckningsoptioner registrerade på två sätt:

1. På en värdepappersdepå i en bank eller hos annan förvaltare (till exempel Avanza eller Nordnet), på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring (KF). Dina teckningsoptioner är då förvaltarregistrerade.

2. På ett VP-konto (ett VP-konto börjar med tre nollor). Dina teckningsoptioner är då direktregistrerade.

Om dina teckningsoptioner är förvaltarregistrerade

Teckning och betalning av nya aktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner, ska ske till respektive bank eller annan förvaltare där teckningsoptionerna är registrerade. Teckning och betalning ska ske enligt de instruktioner som tillhandahålls av varje sådan bank eller förvaltare. Vanligtvis skickar banken/förvaltaren ut en digital notis till kontoinnehavaren, i annat fall är det vanligtvis tillräckligt att logga in på värdepappersdepån från och med den första dagen i nyttjandeperioden för att på så sätt få instruktioner om hur man skall nyttja teckningsoptioner för att teckna nya aktier. Vänligen kontakta din bank eller förvaltare om du inte finner dessa instruktioner. Notera att banker och andra förvaltare kan sätta olika tidsgränser för teckning, därför rekommenderas att man kontaktar sin bank/förvaltare tidigt under nyttjandeperioden för att erhålla information om teckning och betalning. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på er värdepappersdepå så som "interimsaktier" eller "IA" fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i SelectImmune.

Om dina teckningsoptioner är direktregistrerade

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Teckning av nya aktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner, ska ske genom att skicka in fullständigt ifylld anmälningssedel till Sedermera Fondkommission. I samband med att anmälningssedel skickas in till Sedermera Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Ifylld anmälningssedel samt betalning måste vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast klockan 17:00 CEST den 17 september 2020. Tecknade och betalda aktier kommer registreras på ert VP-konto så som "interimsaktier" eller "IA" fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i SelectImmune.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare 

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till SelectImmune i samband med optionslösen avseende TO 1 B. Markets & Corporate Law Nordic AB (MCL) agerar legal rådgivare. 

För ytterligare information om SelectImmune Pharma AB, vänligen kontakta:     

Catharina Svanborg
Styrelseordförande, SelectImmune Pharma AB
Telefon: +46 709 42 65 49
E-post: catharina.svanborg@med.lu.se