21:46:41 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-06 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-28 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-08 Årsstämma 2022
2022-05-24 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-19 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-23 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-31 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-04 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2021-05-03 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-30 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2020-06-29 Årsstämma 2020
2020-05-04 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-17 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-11 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-19 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-08-15 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-13 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-03 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2019-05-02 Årsstämma 2019
2019-02-12 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-12 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-20 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-11 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-03 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2018-05-02 Årsstämma 2018
2018-02-19 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-13 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-21 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-16 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2017-05-15 Årsstämma 2017
2017-05-12 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-20 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-14 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-22 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-20 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2016-06-17 Årsstämma 2016
2016-05-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-22 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-16 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-24 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-04 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2015-06-03 Årsstämma 2015
2015-05-12 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-26 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-28 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-04 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2014-06-03 Årsstämma 2014
2014-05-28 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-26 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-21 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-18 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2013-06-17 Årsstämma 2013
2013-05-17 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-03 15-7 2013
2013-03-13 Extra Bolagsstämma 2013
2013-01-28 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-22 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-29 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-23 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-08 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2012-03-07 Årsstämma 2012
2012-02-06 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-24 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-25 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-13 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2011-05-12 Årsstämma 2011
2011-05-05 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-07 Bokslutskommuniké 2010
2010-05-07 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
SensoDetect är verksamma inom hälsovårdssektorn. Bolaget är specialiserade inom utveckling av medicinsk utrustning som används för att analysera hur en patients hjärna reagerar på ljudstimulans. Tekniken används inom psykiatrin för att urskilja potentiella psykiska sjukdomar. Produkten består av elektroder som fästs på patientens huvud som sedan analyserar hjärnaktiviteten. Resultaten jämförs mot en databas för vidare analys. SensoDetect grundades 2005 och har sitt huvudkontor i Lund.
2021-11-23 08:15:13

Med "Bolaget" eller "SensoDetect" avses SensoDetect AB (publ) med organisationsnummer 556682-7464.

Sammanfattning av delårsrapporten

Tredje kvartalet (2021-07-01 - 2021-09-30)
  • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK.
  • Resultat efter finansiella poster var -1 301 (-1 281) KSEK.
  • Resultat per aktie* uppgick till cirka -0,03 kr (-0,02) SEK.
  • Soliditeten** uppgick per den 30 september 2021 till 87 % (67 %).
Årets första nio månader (2021-01-01 - 2021-09-30)
  • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK.
  • Resultat efter finansiella poster var -5 358 (-4 122) KSEK.
  • Resultat per aktie* uppgick till cirka -0,06 kr (-0,07) SEK.
Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2021
  • Den 30 juli meddelar bolaget att styrelseordförande i bolaget, Johan Möllerström, utökat sitt innehav med ytterligare 450 000 aktier i bolaget.

  • Den 29 september meddelar bolaget att Per-Anders Hedin tillträder som ny VD. Han ersätter Jonas Hagberg som varit verksam i bolaget sedan i början på 2018. Per-Anders Hedin kommer att ta över VD posten från och med den 1 oktober.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
  • Den 8 oktober meddelar bolaget att man har förnyat avtalet med Bitics Private Limited. Avtalet ger distributören ytterligare 12 månaders exklusivitet för Mumbai, New Delhi och Bangalore och försäljningen kan påbörjas så fort som den planerade valideringsstudien visar ett positivt resultat.

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Under föregående år genomfördes en emission som tillförde bolaget ca. 9,7 MSEK vilket gett en stabil bas för fortsatt arbete enligt den plan som presenterats. Emissionen registrerades i december 2020 men betalades in till bolagets konto den 7 januari i år. I juni 2021 tillfördes bolaget ytterligare 3,9 MSEK genom en riktad emission. Bolaget räknar nu med att försäljning skall komma i gång under slutet av 2021 och därmed ytterligare kunna stärka kassan.

Utvecklingen i siffror

Intäkter

Bolaget redovisar en nettoomsättning på 0 (0) KSEK för årets tredje kvartal. Övriga intäkter uppgick till 908 (153) KSEK och avser aktiverat arbete för egen räkning om 840 (89) KSEK samt lönebidrag om 68 (64) KSEK. För perioden januari till september uppgår nettoomsättningen till 0 (0) KSEK och övriga intäkter uppgick till 1 858 (1 432) KSEK.

Resultat

Rörelseresultat för tredje kvartalet uppgick till -1 286 (-1 256) KSEK. För årets första nio månader är rörelseresultatet -5 289 (-4 042) KSEK.  

Bolagets kostnader
Kostnaderna för forskning och utveckling uppgick för perioden juli till september till 821 (387) KSEK. Motsvarande siffror för årets första nio månader uppgick till 2 205 (1 593) KSEK. Övriga externa kostnader uppgick för tredje kvartalet till 833 (274) KSEK och för årets första nio månader till 3 162 (1 740) KSEK. En stor del av årets övriga kostnader består av kostnader för Bolagets arbete med ISO certifiering samt konsulter som har bistått i arbetet med det medicintekniska regelverket MDR. Även betydande marknadsföringskostnader ingår i posten.
Personalkostnaderna för anställd personal uppgick för kvartalet till 168 (236) KSEK och för årets nio första månader till 667 (634) KSEK.
Avskrivningarna för patent och aktiverade utvecklingskostnader uppgick för kvartalet till 371 (512) KSEK och för årets första nio månader till 1 114 (1 507) KSEK.

Resultat före skatt för perioden juli till september 2021 uppgick till -1 301 (-1 281) KSEK. För perioden januari till september uppgick resultat före skatt till -5 358 (-4 122) KSEK.

Finansiell ställning

Soliditeten för SensoDetect AB var 87 (67) procent den 30 september 2021 och det egna kapitalet uppgick till 10 891 (4 703) KSEK. Bolagets likvida medel uppgick till 4 989 (17) KSEK. Totala tillgångar för Bolaget uppgick vid samma tidpunkt till 12 587 (6 969) KSEK.

Kassaflöde och investeringar

SensoDetects kassaflöde för perioden januari till september 2021 var 4 876 (-5 950) KSEK. Investeringarna uppgick till 1 731 (1 381) KSEK som avsågs immateriella anläggningstillgångar.

VD kommenterar 

Sensodetect vilar tryggt på en mycket stabil och kompetent teknikplattform SENSO, en plattform som idag stödjer den diagnostiska delen av vår verksamhet med SENSO Diagnostics ADHD, SENSO Diagnostics Autism och SENSO Diagnostics Schizofrenia. Vi har under Q3 fortsatt förbättra och utveckla nya delar för att skapa en större, snabbare och flexiblare tjänst samt förbereda för expansion inom andra områden.

Ett exempel är vår nya cloud mjukvara som kommer att sjösättas under Q4 samt vårt nya område SENSO MED som inletts i samband med den tidigare annonserade studien "Hjärnstamsaudiometri som ett verktyg för utredning av farmakologiska effekter hos barn och ungdomar med ADHD". En studie där vi tillsammans med Emma Claesdotter (forskningsprojektledare Lunds universitet och överläkare i psykiatri) och Magnus Lindvall (docent Lunds universitet och överläkare i psykiatri) nu närmar oss slutstadiet gällande insamlingen av patientdata. Resultatet hitintills ser mycket lovande ut men det slutliga resultatet behöver analyseras djupare under Q4. Som vi tidigare nämnt i senaste halvårsrapporten är detta ett mycket intressant område som i behandlingsflödet genererar fler mätningar och intäkter per patient. På längre sikt och med mer studier kring andra läkemedel öppnar detta även för utvärdering av effekter för fler läkemedel än inom psykiatrin.

Gällande våra nuvarande produkter inom SENSO Diagnostics har vi tagit stora framsteg i samarbetet med våra distributörer. I Kina kommer vi att under Q4 lämna in den sista dokumentationen för ett kinesiskt NMPA (National Medical Products Administration) godkännande. Ett godkännande vi förväntar oss att få under andra halvan av 2022 och som kommer generera en garanterad minimiintäkt på 20 MSEK de första 3 åren. Det beräknade marknadsvärdet i Kina är på på ca 500 MSEK.

I Saudi Arabien har vi inlett ett samarbete med King Saud University Hospital för valideringsstudien. Både produktgodkännandet och studien väntas bli klar första halvan av 2022. Av den Saudiarabiska marknaden, värderad till nästan 200 MSEK, förväntar vi oss en årlig intäkt på 1-2 MSEK under de första 3 åren med en stor möjlighet att expandera i regionen och då framför allt inom UAE.

Valideringsstudien i Indien förväntas starta under senare delen av Q4 och kommer därpå att inleda en kampanj riktad mot kunder i Mumbai, New Delhi och Bangalore. Den totala marknaden i Indien är uppskattad till ca 450 MSEK med en förväntad årlig inkomst på omkring 3-4 MSEK år 1-3.

Då produkten redan är godkänd i Europa fortsätter vi att arbeta för samarbeten i framför allt Norden och Frankrike. Affärsvärdet i Norden är uppskattad till ca 270 MSEK med en förväntad årlig inkomst på 2-3 MSEK de kommande 3 åren. I Frankrike, med ett uppskattat affärsvärde på 520 MSEK, har vi även presenterat vår lösning för Frankrikes största sjukhusoperatör, Ramsey Générale, vilka är positiva till vår lösning. Förväntad årsinkomst de första 3 åren är här 3-5 MSEK.

Sist men inte minst har vi startat en CB certifiering för att kunna nå ut på den Sydkoreanska marknaden. Sydkorea, med ett affärsvärde på ca 550 MSEK och en förväntad årlig avkastning på 2-3 MSEK de första 3 åren, är intressant för hela SENSO Diagnostics portföljen.

Sammanfattningsvis ser jag mycket positivt på vad vi åstadkommit under Q3. Under Q4 kommer vi fortsätta att jobba aktivt med den befintliga plattformen, slutföra valideringar och produktregistreringar, presentera resultatet av vår senaste kliniska studie samt inleda en ny digital kampanj och äntligen få möjlighet att träffa våra distributörer på plats. Dessa aktiviteter kommer att generera försäljning de närmaste kvartalen.

Lund i november 2021

PA Hedin

Verkställande direktör,

SensoDetect Aktiebolag (publ)

Allmänt om SensoDetects verksamhet

SensoDetect Aktiebolag bildades 2005 och är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Den underliggande tekniken i SensoDetects mätinstrument, SD-BERA, utgår från hjärnstamsaudiometri. SensoDetect är verksamt inom tre produktområden; objektiva diagnosstöd (Diagnosis), undersökning av läkemedels och andra substansers verkan på centrala nervsystemet (Pharma) och forskningsinstrument (Research). Bolagets aktie är noterad på Spotlight.

Affärsmodell

SensoDetects affärsmodell består av att generera intäkter från mätinstrument och genomförda mätningar. Prissättningen är beroende av flera parametrar såsom indikation/område, avtalstid och antal mätningar. SensoDetect har ett datahanteringssystem som möjliggör en väl fungerande struktur för hantering av stora datamängder och system för smidig hantering av data från genomförda mätningar. Datahanteringssystemet möjliggör autonom användning av Bolagets produkt för såväl nationella som internationella kunder. Med kontinuerliga nya anonymiserade rådata vidareutvecklas SensoDetects databas och modeller, varvid analyssäkerheten kontinuerligt förbättras. Försäljning sker direkt mot kund i Norden och planeras ske via distributörer och/eller partnerskap i övriga delar av Europa/världen.

Målsättningar

Bolagets primära försäljningsfokus är inriktad mot vuxenpsykiatrin med nuvarande produktportfölj (ADHD, Asperger och Schizofreni). Andra viktiga satsningsområden är barn- och ungdomspsykiatrin för ADHD samt demens i takt med att Bolaget uppnår CE-märkning. 

Aktien

SensoDetect Aktiebolag noterades på Spotlight (före detta AktieTorget) i november 2009. Spotlight Stock Market är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stock Market driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Per den 30 september 2021 uppgick antalet aktier i SensoDetect till 88 577 340 stycken. Bolaget har ett aktieslag. Varje aktie ger en (1) röst per aktie och medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

Optionsprogram

Vid extra bolagsstämman den 15 aug 2019 beslutades det att införa två riktade teckningsoptionsprogram vilket ett omfattande högst 2 500 000 teckningsoptioner riktat till styresledamöter samt ett teckningsoptionsprogram omfattande högst 3 000 000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare och personer som kommer att utföra konsulttjänster för Bolaget. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna 1 ny aktie för teckningskursen 1,50 kronor per aktie under 1 november till den 10 december 2021. Priset på den optionspremie som deltagarna erlägger för respektive teckningsoption har fastställts till 0,0356 kronor.

Vid bolagsstämman den 3 maj 2021 beslutades det att införa ett riktat teckningsoptionsprogram till styrelse och nyckelpersoner av högst 2 500 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna 1 ny aktie för teckningskursen 1,10 kr per aktie under 1 september till den 30 november 2023.  Priset på den optionspremie som deltagarna erlägger för respektive teckningsoption beräknas enligt Black-Scholes-modellen och fastställs vid tecknandet.

Principer för bokslutskommunikéns upprättande

SensoDetect Aktiebolag tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Allmänna Råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

Bokslutskommuniké, 2021               25 februari 2022
 

Avlämnande av delårsrapport

Lund, den 23 november 2021

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet.