11:45:59 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-05-23 Årsstämma 2025
2025-02-21 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-08 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-30 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-27 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2024-05-24 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-24 Årsstämma 2024
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-30 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-06 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-28 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-08 Årsstämma 2022
2022-05-24 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-19 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-23 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-31 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-04 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2021-05-03 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-30 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2020-06-29 Årsstämma 2020
2020-05-04 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-17 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-11 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-19 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-08-15 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-13 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-03 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2019-05-02 Årsstämma 2019
2019-02-12 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-12 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-20 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-11 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-03 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2018-05-02 Årsstämma 2018
2018-02-19 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-13 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-21 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-16 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2017-05-15 Årsstämma 2017
2017-05-12 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-20 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-14 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-22 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-20 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2016-06-17 Årsstämma 2016
2016-05-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-22 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-16 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-24 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-04 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2015-06-03 Årsstämma 2015
2015-05-12 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-26 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-28 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-04 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2014-06-03 Årsstämma 2014
2014-05-28 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-26 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-21 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-18 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2013-06-17 Årsstämma 2013
2013-05-17 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-03 15-7 2013
2013-03-13 Extra Bolagsstämma 2013
2013-01-28 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-22 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-29 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-23 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-08 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2012-03-07 Årsstämma 2012
2012-02-06 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-24 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-25 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-13 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2011-05-12 Årsstämma 2011
2011-05-05 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-07 Bokslutskommuniké 2010
2010-05-07 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
SensoDetect är verksamt inom hälsovårdssektorn. Bolaget är specialiserade inom utveckling av medicinsk utrustning som används för att analysera hur en patients hjärna reagerar på ljudstimulans. Tekniken används inom psykiatrin för att urskilja potentiella psykiska sjukdomar. Produkten består av elektroder som fästs på patientens huvud som sedan analyserar hjärnaktiviteten. Resultaten jämförs mot en databas för vidare analys. SensoDetect grundades 2005 och har sitt huvudkontor i Lund.
2022-03-29 08:38:46

SensoDetect genomför en riktad nyemission om cirka 4,0 MSEK i syfte att lansera egna kliniker utöver fortsatt fokus på internationell expansion

Styrelsen i SensoDetect Aktiebolag (publ) ("Bolaget") har, med stöd av bemyndigandet från den ordinarie bolagsstämman den 3 maj 2021, beslutat om en riktad nyemission av 12 121 205 aktier till en teckningskurs om 0,33 SEK per aktie ("Nyemissionen"). Genom Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 4,0 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen riktades till en utvald krets av nuvarande aktieägare samt nya investerare. Nyemissionen genomförs för att möjliggöra för Bolaget att på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Styrelsen för SensoDetect har, med stöd av bemyndigandet från den ordinarie bolagsstämman den 3 maj 2021, beslutat att genomföra en riktad nyemission av 12 121 205 aktier, vilket resulterar i en total emissionslikvid om cirka 4,0 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,1 MSEK. Emissionslikviden ska användas för att finansiera en fortsatt internationell expansion, digitalisering och etablering av det nya affärsområdet SensoDetect klinik.

Teckningskursen uppgår till 0,33 SEK per aktie och motsvarar en rabatt om cirka 15,0 procent mot den genomsnittliga stängningskursen under perioden 14 mars 2022 - 25 mars 2022 för Bolagets aktier på Spotlight Stock Market. Teckningskursen har fastställts efter förhandling på armlängds avstånd mellan Bolaget och ett antal investerare och baseras på nu nämnda genomsnittliga stängningskurs. Enligt styrelsens bedömning är emissionskursen marknadsmässig under rådande bransch- och marknadsförhållanden.

Skälet till att Nyemissionen genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt att teckna nya aktier är att Nyemissionen möjliggör för Bolaget att på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital. Styrelsen har även utrett möjligheten att anskaffa kapital genom andra alternativ än förevarande Nyemission, innefattandes möjligheten att genomföra en emission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Styrelsens samlade bedömning är att Nyemissionen, av ovan angivna skäl, ligger i Bolaget och samtliga aktieägares intresse. I tillägg till detta kommer Bolaget genom Nyemissionen även tillföras nya långsiktiga aktieägare, och styrelsen bedömer att en sådan förstärkning av aktieägarbasen är positiv för Bolaget och för likviditeten i Bolagets aktier.

Nedanstående parter deltar i Nyemissionen:

Part Antal aktier
PO Rosenqvist 3 787 878
Birgitta Möllerström* 2 272 727
Skyddsprodukter i Sverige Finans AB** 757 575
Jonas Hagberg 303 030
Thomas Holmgren 606 060
Inger Holmgren 303 030
Kenneth Eriksson 303 030
Fredrik Eriksson 757 575
Michael Tobin 303 030
Karl Vilhelm Lundin 254 545
Janne Johansson 757 575
Wendi Ma 200 000
Anders Ohrstedt 303 030
Björn Wetterling 303 030
Daniel Lindell 606 060
Lars Gunnarsson 303 030
Totalt 12 121 205

*Birgitta Möllerström är inte närstående till Johan Möllerström, styrelseordförande i Bolaget.

**Haqvin Svensson, styrelseordförande i Skyddsprodukter i Sverige Finans AB tillika styrelseledamot i Bolaget, har inte deltagit i någon styrelses handläggning eller beslut gällande denna Nyemission.  

Nyemissionen innebär att antalet aktier i SensoDetect ökar från 88 577 340 till 100 698 545 stycken. Bolagets aktiekapital ökar från SEK till 4 428 867,00 SEK till 5 034 927,25 SEK. Nyemissionen medför en utspädning för existerande ägare om cirka 12,04 procent baserat på antalet aktier och röster i Bolaget efter Nyemissionen. Utspädningseffekten är beräknad genom att dividera antalet nya aktier och röster med totalt antal aktier och röster i Bolaget efter registrering av de nya aktierna.

Kommentar från PA Hedin, SensoDetects VD

"Bolaget har sedan tidigare en tydlig inriktning att leverera en 100% objektiv metod för diagnostisering av ADHD, autism och schizofreni. Det kliniskt bevisade, och inom EU godkända, verktyget säljs idag främst till specialistkliniker och sjukhus. Den nu molnbaserade tjänsten har gjort det möjligt att väsentligt minska tiden från mätning till slutgiltigt resultat - från 24 timmar till endast 30 minuter- vilket har bidragit till ett ökat intresse framför allt internationellt. För att nå ut ännu snabbare på marknaden har bolaget nu lanserat en egen klinik där privatpersoner inom en timme själva kan få svar på om de har ADHD, autism eller schizofreni. Målet är fortsatt att minska den ständigt ökande kötiden för utredning och behandling genom screening och validering samt att erbjuda lagstadgad second opinion. Lanseringen, som slagit väl ut, ligger nu till grund för att ta in nytt kapital i bolaget samt säkerställa att på sikt kunna erbjuda en komplett neuropsykiatrisk klinik. Med egna kliniker förväntas kassaflödet öka, värdekedjan förstärkas och försäljningsprocessen mot bolagets distributörer och deras nätverk påskyndas."

Rådgivare
I samband med nyemissionen har SensoDetect AB engagerat Moll Wendén Advokatbyrå som juridisk rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

PA Hedin, VD, SensoDetect Aktiebolag

Telefon: 0730-68 64 20

E-post: pa.hedin@sensodetect.com

Johan Möllerström, Styrelseordförande, SensoDetect Aktiebolag

Telefon: 0768-86 81 78

E-post: Johan.Mollerstrom@opticept.se

Denna information är sådan som SensoDetect AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-03-29 08:39 CET.