00:56:28 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHandel & varor
IndustriSällanköpsvaror
Sleepo är en återförsäljare av möbler och övrig heminredning. Idag erbjuds ett flertal olika produkter via bolagets E-handelssida som exempelvis sängar, soffor, möbler, belysning, samt tillhörande inredningsartiklar. Störst verksamhet återfinns inom den svenska marknaden. Bolaget etablerades under 2011 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2020-06-30 Bokslutskommuniké 2020
2020-03-31 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-01-08 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-10-31 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-10-11 Ordinarie utdelning SLEEP 0.00 SEK
2019-10-10 Årsstämma 2019
2019-07-31 Bokslutskommuniké 2019
2019-04-30 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-02-22 Extra Bolagsstämma 2019
2019-01-08 Kvartalsrapport 2019-Q2
2018-10-04 Ordinarie utdelning SLEEP 0.00 SEK
2018-10-03 Årsstämma 2018
2018-07-31 Bokslutskommuniké 2018
2018-04-30 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-01-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-10-05 Ordinarie utdelning SLEEP 0.00 SEK
2017-10-04 Årsstämma 2017
2017-07-31 Bokslutskommuniké 2017
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-01-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-01-31 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-09-28 Årsstämma 2016
2016-08-01 Ordinarie utdelning SLEEP 0.00 SEK
2016-07-29 Bokslutskommuniké 2016
2016-04-29 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-01-29 Kvartalsrapport 2016-Q2
2019-10-09 16:04:54

Styrelsen och verkställande direktören för bolaget får härmed avge kvartalsrapport 1 för perioden 2019-06-01 - 2019-08-31. Belopp inom parantes avser motsvarande periods belopp för föregående år om inget annat anges.

.

.

Väsentliga händelser under det första kvartalet
  • Nettoomsättningen under det första kvartalet uppgick till 23 541 (19 987) tkr
och motsvarar en tillväxt på 18%.
  • Bruttovinsten växte med 23% och uppgick till 9 343 (7 612) tkr
vilket motsvarar en bruttomarginal på 40% (38%).*
  • EBITDA uppgick till 529 (-1 089) tkr och motsvarar en EBITDA marginal på 2,2% (-5,4%).

  • Antalet besökare till hemsidan växte med 24% och uppgick till 866 000 besökare,

varav 75% kom från mobila enheter.  

*Från och med detta kvartal (Q1 2019/20) redovisar bolaget nettoomsättning, istället för totala intäkter, som grund för nyckeltalen. Beräkningen för bruttomarginalen blir därmed bruttovinst i förhållande till nettoomsättningen. Jämförelsetalen följer samma nya princip.

.

.

VD:S KOMMENTAR

Ett rekordkvartal med ökad tillväxt och ett positivt resultat 

Det första kvartalet på det nya räkenskapsåret var Sleepos bästa kvartal någonsin. I linje med föregående kvartal var tillväxten stark med en nettoomsättning som ökade med 18% och uppgick till 23,5 (20,0) mkr. Bruttovinsten under kvartalet växte med 23% och uppgick till 9,3 (7,6) mkr, vilket motsvarar en bruttomarginal på 40% (38%). Bolaget har därmed lyckats växa omsättningen samtidigt som lönsamheten i försäljningen ökat i en större utsträckning.

EBITDA för kvartalet ökade kraftigt med 1 618 tkr och uppgick till 529 (-1 089) tkr. Vi ser det positiva resultatet som ett fint kvitto på att bolagets strategi burit frukt i form av en ökad lönsamhet i försäljningen samt en kostnadseffektiviserad logistik.

Marknadsföring
Bolaget har lyckats väl under kvartalet med att driva trafiktillväxt till hemsidan där antalet besökare ökade med 24% och uppgick till ca. 866 000 besökare, en ökning med ca. 169 000 besökare. Samtidigt har avkastningen på marknadsspenderingen ökat och där vi ser att bolagets kombination av datadriven digital annonsering tillsammans med varumärkesbyggande aktiviteter i social media ger oss goda resultat. Bolagets organiska räckvidd växer också stadigt med ett snabbt ökande antal nyhetsbrevprenumeranter och följare på Instagram vilket möjliggör en ökad tillväxt av återkommande kunder och bidrar till en ökad lönsamhet i marknadsföringen.

Sleepo har även investerat i eftermarknadsföring i form av lanseringen av egendesignat emballage för att stärka kundupplevelsen vid mottagande av paket från Sleepo. I framtagandet av emballaget har bolaget haft miljö och hållbarhet som ledord där såväl emballage som utfyllnadsmaterial är av återvunnet material och har miljöcertifiering.

IT och hemsida
Bolaget har under kvartalet fortsatt att investera i IT-systemet för att skapa en effektivare infrastruktur samt en förbättrad kundupplevelse på hemsidan. Vi arbetar kontinuerligt med att via IT effektivisera bort manuella processer för en ökad skalbarhet i verksamheten och således kunna växa kostnadseffektivt. För kundupplevelsen på hemsidan har ett stort fokus legat på snabbheten av hemsidan, ofta en avgörande aspekt sett till användarvänlighet och besökskonvertering. Taget dagens stora andel mobilbesökare ställer det höga krav på en optimerad hemsida för snabb sidladdning vilket bolaget har lagt mycket kraft på att åstadkomma och där vi sett en väsentlig förbättring i hemsidans snabbhet och prestanda.

Jag vill passa på att tacka mina skickliga kollegor för sitt dedikerade arbete och där vi tillsammans ser fram emot hösten och vårt fortsatta arbete med att leverera en kundupplevelse av toppklass för möbler och inredning på nätet.

Philip Nickolsten, VD

Stockholm i oktober 2019

.

.

FINANSIELL INFORMATION

Försäljning och resultat
Rörelsens intäkter uppgick under det första kvartalet till 23 884 (20 331) tkr med en bruttovinst om 9 343 (7 612) tkr och ett resultat före skatt om 69 (-1 471) tkr.

Likviditet och finansiering
Den 31 aug 2019 uppgick bolagets kassa och bank till 3 712 (563) tkr, varav 506 (506) tkr bestod av låsta medel i form av garantier. Bolaget har en checkkredit som under augusti 2019 har utökats från 3 000 tkr till 5 000 tkr som på bokslutsdagen har nyttjats till 0 (2 508) tkr.

Investeringar
Sleepos totala investeringar under det första kvartalet uppgick till 708 (880) tkr. Vid periodens slut har bolaget anläggningstillgångar på 8 100 (7 315) tkr och där 63 (81) tkr utgörs av materiella anläggningstillgångar, 5 485 (4 734) tkr utgörs av immateriella anläggningstillgångar och 2 552 (2 500) tkr av finansiella anläggningstillgångar. De immateriella anläggningstillgångarna består till störst del av utvecklingskostnader för IT-plattformen och de finansiella tillgångarna till störst del består av uppskjuten skattefordran.

Avskrivningar
Avskrivningar för det första kvartalet belastar resultatet med 458 (353) tkr där störst del av avskrivningarna om 448 (345) tkr avser utvecklingskostnader.

Eget kapital
Den 31 augusti 2019 uppgick bolagets eget kapital till  7 995 (-29) tkr varav 1 367 (761) tkr avser aktiekapital.

Aktie och aktieägare
Per den 31 augusti 2019 uppgick antalet aktier till 12 426 885 fördelat på 190 aktieägare. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar.

Teckningsoptioner
Totala antalet utestående optioner på balansdagen är 270 000 till antalet och motsvarar samma antal aktier. Om samtliga optioner utnyttjas för teckning av aktier ökar antalet aktier med totalt 270 000, från 12 426 885 st. aktier till 12 696 885 st. aktier. Om samtliga i Bolaget utestående teckningsoptioner utnyttjas blir utspädningseffekten maximalt cirka 2,2 procent.

Redovisningsprinciper
Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år.

Revisors utlåtande
Kvartalsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Nästa rapport
Kvartalsrapport 2: 31 januari 2020

För frågor, kontakta:
Philip Nickolsten, VD
E-post: philip@sleepo.se 
Telefon: 070-543 53 60

Sleepo AB (publ)
Markvardsgatan 9, 113 53 Stockholm
Telefon: 08-20 87 70
E-post: info@sleepo.se
Hemsida: www.sleepo.se 

.

.

Denna information är sådan information som Sleepo AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 oktober 2019.