18:20:26 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorInformationsteknik
IndustriElektronisk utrustning
Smoltek är specialiserade inom tillverkningsteknologi. Tekniken används vid odling av vertikala nanostrukturer i diverse precisionsdefinierade mönster, vilket huvudsakligen används vid paketering inom process- och halvledarindustrin. Tekniken kan användas på ett flertal olika material, beroende på vardera processförutsättning. Bolaget grundades under 2005 och har sitt huvudkontor i Göteborg.

Kalender

2020-10-29 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-16 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-10 Ordinarie utdelning SMOL 0.00 SEK
2020-06-09 Årsstämma 2019
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-26 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-30 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-18 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Ordinarie utdelning SMOL 0.00 SEK
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-16 Årsstämma 2018
2019-02-26 Bokslutskommuniké 2018
2019-02-26 Extra Bolagsstämma 2019
2019-02-18 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-20 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-20 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 Årsstämma 2017
2018-05-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2019-02-26 15:53:12

Extra bolagsstämma hölls idag tisdagen den 26 februari 2019 i Smoltek Nanotech Holding AB (publ), org. nr. 559020-2262, ("Smoltek" eller "Bolaget") varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut. 

Företrädesemission av så kallade units bestående av högst 1 062 888 aktier och 265 722 teckningsoptioner.

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om emission av högst 265 722 units på nedanstående villkor. Varje unit består av fyra (4) nyemitterade aktier i bolaget samt en (1) nyemitterad teckningsoption i bolaget av serie TO2. Detta innebär att högst 1 062 888nya aktier och högst 265 722nya teckningsoptioner kan komma att ges ut. Rätt att teckna units tillkommer den innehavare av aktier som på avstämningsdagen den 6 mars 2019 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare äger företrädesrätt att för befintlig aktie teckna units till teckningskursen 160,00 SEK per unit, motsvarande en teckningskurs om 40,00 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag. Aktieägarna erhåller en (1) uniträtt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Tjugo (20) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit i företrädesemissionen, bestående av fyra (4) nya aktier och en (1) teckningsoption av serie TO2. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper mellan den 8 mars 2019 till och den 22 mars 2019. 

Teckningskursen per unit är 160,00 SEK, totalt tillförs Smoltek 42,5 MSEK före avdrag för transaktionskostnader om samtliga units tecknas och betalas. 

En (1) teckningsoption av serie TO2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i bolaget. Teckningskursen upp­går till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för bolagets aktie enligt Spotlight Stockmarket officiella kursstatistik under den period på tio (10) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar, dock högst 100 SEK per aktie. Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 ska äga rum under perioden från och med den 20 april 2020 till och med den 1 maj 2020. 

Mer information om emissionen återfinns i det prospekt som beräknas offentliggöras den 4 mars 2019.

Alla beslut var enhälliga. 

För ytterligare information kontakta: 

Smoltek Nanotech Holding AB (publ) 

Styrelsen 

För ytterligare upplysningar: 

Kontakta VD Anders Johansson på 0708-39 36 93 eller anders@smoltek.com