18:05:30 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorSällanköp
IndustriGaming
Star Vault är en svensk spelutvecklare. Affärsverksamheten är särskilt inriktad mot spelsegmentet multiplayer online-playing games (MMORPG). Star Vault har för närvarande utvecklat ett flertal olika spel som licensierats ut på marknaden. Bolaget har sitt huvudkontor i Malmö.

Kalender

2020-11-16 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-13 Ordinarie utdelning STVA B 0.00 SEK
2020-03-12 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-17 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-16 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-19 Ordinarie utdelning STVA B 0.00 SEK
2019-06-18 Ordinarie utdelning STVA B 0.00 SEK
2019-06-17 Årsstämma 2018
2019-05-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-15 Bokslutskommuniké 2018
2019-02-13 Extra Bolagsstämma 2019
2018-11-16 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-19 Ordinarie utdelning STVA B 0.00 SEK
2018-06-18 Årsstämma 2017
2018-05-18 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-17 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-19 Årsstämma 2016
2017-05-19 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-18 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-19 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-16 Ordinarie utdelning STVA B 0.00 SEK
2016-06-07 Årsstämma 2015
2016-05-20 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-20 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-16 Ordinarie utdelning STVA B 0.00 SEK
2015-06-15 Årsstämma 2014
2015-05-22 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-21 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-22 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-07-01 Ordinarie utdelning STVA B 0.00 SEK
2014-06-30 Årsstämma 2013
2014-05-23 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-21 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-22 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-23 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-25 Ordinarie utdelning STVA B 0.00 SEK
2013-06-24 Årsstämma 2012
2013-05-24 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-21 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-22 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-23 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-26 Ordinarie utdelning STVA B 0.00 SEK
2012-06-25 Årsstämma 2011
2012-05-24 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-01-25 Bokslutskommuniké 2011
2012-01-13 Extra Bolagsstämma 2012
2011-11-24 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-25 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-26 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-03-22 Ordinarie utdelning STVA B 0.00 SEK
2011-03-21 Årsstämma 2010
2011-02-24 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-04 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-05 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-06 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-04-30 Ordinarie utdelning STVA B 0.00 SEK
2010-04-29 Årsstämma 2009
2010-02-24 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-04 Kvartalsrapport 2009-Q3
2020-02-26 16:52:06

Korrigerad med MAR-etikett samt förtydligande runt tidsplanen i tabellen nedan avseende sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt till deltagande i emissionen.

Styrelsen för Star Vault AB (publ) ("Star Vault" eller "Bolaget") har den 26 februari 2020 beslutat att genomföra en emission av aktier om cirka 4,2 mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"), villkorat godkännande från kommande bolagsstämma den 12 mars 2020. Företrädesemissionen är säkerställd genom tecknings- och garantiförbindelser upp till dess högsta belopp.

Villkoren i Företrädesemissionen innebär att varje tretal (3) befintliga aktier, oavsett aktieslag (A respektive B-aktier), ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 0,06 kronor i samma aktieslag. Teckningstiden löper under perioden den 18 mars 2020 till och med den 31 mars 2020. Genom teckningen kommer Bolaget att tillföras upp till 4 203 815,40 kr före emissionskostnader. Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 16 mars 2020. Företrädesemissionen innebär att antalet aktier i Bolaget ökas med högst 70 063 590 stycken till högst 280 254 360 stycken. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,01 kronor. De nya aktierna berättigar till utdelning från och med för innevarande räkenskapsår. Bolagets aktiekapital ökas följaktligen med högst 700 635,90 kronor till högst 2 802 543,60 kronor. Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier de äger i samma aktieslag. De som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Star Vault erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie som ägaren innehar i Bolaget. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning skall i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i Företrädesemissionen i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och i andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp. Bolaget har säkerställt emissionen genom erhållna tecknings- garantiförbindelser upp till emissionens högsta belopp. Därtill föreslås att styrelsen skall bemyndigas av bolagsstämman den 12 mars 2020 att kunna fatta beslut om att utöka emissionen som anges ovan med upp till 7 500 000 ytterligare aktier som en övertilldelningsoption utan stöd av aktieägarnas företrädesrätt och i övrigt med samma villkor där tillämpligt. Det primära syftet med att utnyttja övertilldelningsoptionen är att kunna skapa mer likviditet i Bolagets aktie genom att erhålla en större bas av aktieägare samt kunna betala garantigivare i aktier, i det fall de accepterar ersättning i aktier, till samma villkor som i emissionen. Styrelsen eller den styrelsen utser skall äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Tidsplan för Företrädesemissionen givet godkännande från bolagsstämma den 12 mars 2020 (alla datum hänför sig till 2020).

12 mars: Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i Företrädesemissionen (inklusive teckningsrätter)

13 mars: Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen (exklusive teckningsrätter)

16 mars: Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen

18 mars: Beräknat datum för offentliggörande av memorandum 

18 mars: Teckningsperioden inleds

18 mars: Handel med teckningsrätter inleds

18 mars: Handel med betalda tecknade aktier (BTA) inleds

27 mars: Handel med teckningsrätter avslutas

31 mars: Teckningsperioden avslutas

8 april:    Offentliggörande av utfall av Företrädesemissionen

Styrelsen bedömer att det ökade rörelsekapitalet från Företrädesemissionen ger Bolaget en värdefull finansiell frihet i arbetet att framgångsrikt färdigställa och lansera Mortal Online 2. Därtill har styrelsen föreslagit kommande bolagsstämma den 12 mars 2020 att besluta om optionsprogram för Bolagets anställda, inklusive den verkställande direktören. Styrelsen bedömer det angeläget och i alla aktieägares intresse att skapa delaktighet för Bolagets anställda avseende Bolagets utveckling samt säkerställa att dessa personer delar målsättningen att generera värdeskapande tillväxt. Kallelsen till den extra bolagsstämman den 12 mars 2020 kommer inom kort att finnas tillgänglig på bland annat bolagets webbplats.  

För ytterligare information kontakta:
Henrik Nyström, styrelseledamot och VD
E-post: ir@starvault.se 
Hemsida: www.starvault.se

Denna information är sådan information som Star Vault AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2020