22:48:58 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-20 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-14 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-02 Ordinarie utdelning STABL 0.00 SEK
2023-06-01 Årsstämma 2023
2023-05-23 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-16 Extra Bolagsstämma 2022
2023-02-21 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-15 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-02 Ordinarie utdelning STABL 0.00 SEK
2022-06-01 Årsstämma 2022
2022-05-17 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-22 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-03 Ordinarie utdelning STABL 0.00 SEK
2021-06-02 Årsstämma 2021
2021-05-17 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-31 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-16 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-09 Ordinarie utdelning STABL 0.00 SEK
2020-06-08 Årsstämma 2020
2020-05-18 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-25 Bokslutskommuniké 2019

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Stayble Therapeutics är verksamma inom läkemedelsbranschen. Bolaget är specialiserade inom forskning och utveckling av injektionsbehandlingar mot kronisk degenerativ ryggsmärta. Läkemedelskandidaterna är framtagna och baserade på egenutvecklad teknologisk plattform. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden och bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg.
2023-03-16 15:30:00

Idag den 16 mars 2023 hölls extra bolagsstämma i Stayble Therapeutics AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av aktier

Stämman beslutade att genomföreträdesemission öka bolagets aktiekapital med högst2 571 571,60 kr kronor genom nyemission av högst19 781 320aktier.

För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt:

1. Emissionen ska ske med företräde för aktieägarna i bolaget. För varjebefintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt.Sju (7) sådana teckningsrätter berättigar till teckning avtio (10) nya aktier.

2. Avstämningsdag i den avEuroclearSweden AB förda aktieboken för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen ska varaden21 mars 2023. Även annan kan teckna i emissionen.

3. För varje tecknad aktie skaerläggas1,78kronorkontant.Belopp överstigande kvotvärdet ska tillföras den fria överkursfonden.

4.  Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den24 mars 2023 till och med den12 april 2023.Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stödav teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista och betalning ska erläggas senast fjärde bankdagen efterdet att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

5 För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.

I första hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier.

I andra hand ska tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat.

I tredje hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana som har ingått s.k. toppgarantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning

I fjärde hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana som har ingått s.k. bottengarantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

6. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.

7. Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket ochEuroclearSweden AB.

För mer information

Andreas Gerward, VD Stayble Therapeutics AB

E-post: andreas.gerward@stayble.se

Telefon: +46 730 808397

Om Stayble Therapeutics AB

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot degenerativ disksjukdom (DDD) och kroniskt diskbråck (LDH). Staybles vision är att kunna erbjuda patienter en enkel och effektiv behandling som angriper den underliggande orsaken patientens kroniska smärta och ger varaktig smärtlindring och ökad fysisk funktion. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat och är en singelinjektion som beräknas kvarstå hela livet och kräver minimal rehabilitering. Bolagets har nu fokus på den fortsatta kliniska utvecklingen och genomför just nu en klinisk fas 2b-studie inom DDD och en fas Ib-studie inom LDH.

Bolagets Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.