01:20:45 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Swedish Orphan Biovitrum, även kända under namnet Sobi, är ett internationellt läkemedelsbolag. Störst inriktning återfinns inom tillhandahållandet av innovativa behandlingar och service för patienter med sällsynta sjukdomar. Produkterna fokuserar på inflammationssjukdomar och genetiska sjukdomar. Sobi marknadsför även särskilda specialist- och särläkemedel. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Kalender

2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-21 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-05 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2021-05-04 Årsstämma 2021
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-16 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2020-05-13 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-17 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-10 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2019-05-09 Årsstämma 2019
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-18 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-11 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2018-05-09 Årsstämma 2018
2018-04-26 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-25 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-19 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-05 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2017-05-04 Årsstämma 2017
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-15 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-24 Årsstämma 2016
2016-05-20 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2016-04-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-26 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-29 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-17 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-07 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2015-05-06 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-06 Årsstämma 2015
2015-02-19 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-30 Analytiker möte 2014
2014-10-30 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-18 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-09 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2014-05-08 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-08 Årsstämma 2014
2014-02-20 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-05 Kapitalmarknadsdag 2013
2013-11-05 Analytiker möte 2013
2013-10-30 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-18 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-29 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2013-04-26 Årsstämma 2013
2013-04-26 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-21 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-30 Analytiker möte 2012
2012-10-30 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-19 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-27 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2012-04-26 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-26 Årsstämma 2012
2012-02-23 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-29 Kapitalmarknadsdag 2011
2011-10-20 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-24 Extra Bolagsstämma 2011
2011-07-19 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-29 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2011-04-28 Årsstämma 2011
2011-04-20 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-23 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-26 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-20 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-28 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2010-04-27 Kvartalsrapport 2010-Q1
2009-04-29 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2008-04-25 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2007-05-04 Ordinarie utdelning SOBI 0.00 SEK
2020-10-22 08:00:00

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (http://www.sobi.com/) (Sobi™) publicerar idag resultatet för det tredje kvartalet 2020. De totala intäkterna för kvartalet uppgick till 2 970 MSEK och EBITA till 933 MSEK.

Juli - september
 • Totala intäkter uppgick till 2 970 MSEK (2 930), en ökning med 1 procent (6 procent vid fasta växelkurser (CER))
 • EBITA[1] uppgick till 933 MSEK (1 099), med en EBITA-marginal[1] om 31 procent (38)
 • Resultat per aktie före utspädning (EPS) 0,94 SEK (1,84)
 • Nettoskuld[1] om 12 703 MSEK per den 30 september 2020 (15 404 per den 31 december 2019)
 • Försäljningen av Elocta® uppgick till 1 115 MSEK (1 156) och försäljningen av Alprolix® till 435 MSEK (341)
 • Fortsatt stark utveckling för Kineret® med försäljning om 463 MSEK (409), en ökning med 20 procent vid CER
 • Försäljningen av Gamifant® uppgick till 110 MSEK (67)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 443 MSEK (995)
 • Det strategiska licensavtalet med Selecta Biosciences, Inc. avseende produktkandidaten SEL-212 en potentiell behandling mot kronisk gikt slutfördes
 • Topline-data från fas 2-studien COMPARE som jämför effekten av SEL-212 med pegloticase vid behandling av kronisk gikt publicerades
 • Utsikter för 2020 är uppdaterade
Januari - september
 • Totala intäkter uppgick till 10 680 MSEK (9 358), motsvarande en tillväxt om 14 procent
(14 procent vid CER)
 • Justerad EBITA[1,2] uppgick till 4 124 MSEK (3 764), en ökning med 10 procent, motsvarande en EBITA-marginal[1] om 39 procent (40)
 • Resultat per aktie (EPS) 5,92 SEK (6,66) och justerat resultat per aktie[1,2,3] 5,92 SEK (6,98), båda före utspädning
 • Försäljningen av Elocta uppgick till 3 514 MSEK (3 274) och Alprolix till 1 286 MSEK (1 059)
 • Försäljningen av Kineret uppgick till 1 493 MSEK (1 175)
 • Försäljningen av Gamifant uppgick till 346 MSEK (361)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4 356 MSEK (2 658)
Västentliga händelser efter rapportperiodens slut
 • Topline-resultat från fas 3-studien med avatrombopag hos cancerpatienter med solida tumörer och CIT publicerades

Guido Oelkers, vd och Koncernchef

"Det tredje kvartalet blev en produktiv period för oss med slutförandet av licensavtalet för SEL-212 med Selecta, framsteg i vår utvecklingsportfölj, deltagande i virtuella kongresser och ökad marknadsnärvaro i Asien. De totala intäkterna för tredje kvartalet 2020 uppgick till 2 970 MSEK och EBITA uppgick till 933 MSEK. Trots fortsatta utmaningar relaterade till covid-19 har våra marknads- och försäljningsteam varit framgångsrika och genererat patienttillväxt. Försäljningen har dock fortsatt att påverkas negativt av pandemin."

Finansiell översikt [][][][][][][][][]
Kv3 Kv3 jan jan Helår
-sep -sep
Belopp i MSEK 2020 2019 Förändring 2020 2019 Förändring 2019
Rörelsens intäkter 2 970 2 930 1% 10 9 358 14% 14
680 248

Bruttoresultat 2 339 2 173 8% 8 318 7 080 17% 10
913

Bruttomarginal[1] 79% 74% 78% 76% 77%
EBITA[1] 933 1 099 -15% 4 124 3 645 13% 5 933

EBITA justerad[1,2] 933 1 099 -15% 4 124 3 764 10% 6 145

EBITA-marginal[1] 31% 38% 39% 39% 42%
EBITA-marginal 31% 38% 39% 40% 43%
justerad[1,2]
Periodens resultat 278 542 -49% 1 743 1 944 -10% 3 304

Resultat per aktie, SEK 0,94 1,84 -49% 5,92 6,66 -11% 11,29
Resultat per aktie, SEK 0,94 1,84 -49% 5,92 6,98 -15% 11,89
justerad[1,2,3]
[1]Alternativa nyckeltal
(APM).
[2]EBITA för helåret 2019
exklusive poster av
engångskaraktär;
transaktionskostnader om
92 MSEK relaterat till
förvärvet av Dova i Kv4,
omstruktureringskostnader
om 157 MSEK i Kv2 och en
vinst från avyttring av
SOBI005 i Kv1 om 37 MSEK.
[3]Resultat per aktie för
helåret 2019 exklusive
nedskrivning av
immateriella tillgångar
om 18 MSEK kopplat till
omstruktureringen i Kv2.

Finansiella utsikter 2020[4] - uppdaterade
Intäkterna för helåret 2020 beräknas ligga i intervallet 15 000 - 15 500 MSEK.

EBITA förväntas ligga i intervallet 5 700 - 6 200 MSEK.

[4]Förutsatt att växelkurserna per den 30 september förblir stabila under det fjärde kvartalet 2020.

Telefonkonferens

Finansiella analytiker och media inbjuds till en telefonkonferens med presentation av resultaten idag klockan 13:00. Presentationen kommer att hållas av Sobis vd och koncernchef Guido Oelkers och kommer att ske på engelska.

Presentationen kan följas direkt via telefon och på internet, eller i efterhand på www.sobi.com. De bilder som används under presentationen kommer att finnas tillgängliga på Sobis webbplats före telefonkonferensen.

För att delta i telefonkonferensen ring:

SE: 08 566 42 705

UK: +44 333 300 9032

US: +1 646 722 4902

Klicka på denna länk för att komma till webbpresentationen. (https://onlinexperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=9F480BCD-A985-4CEE-8298-E8E70D3CBAD3) Efter livesändningen kommer presentationen att finnas tillgänglig via samma länk som ovan.
Om Sobi™
Sobi är ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag som gör betydande skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Sobi tillhandahåller innovativa behandlingar inom hemofili, immunologi samt för nischindikationer. Idag har Sobi cirka 1 500 medarbetare i Europa, Nordamerika, Mellanöstern, Ryssland och Nordafrika. 2019 uppgick Sobis totala intäkter till 14,2 miljarder SEK.  Sobis aktie (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.
För mer information, kontakta
Paula Treutiger, Head of Communication & Investor Relations
0733 666 599
paula.treutiger@sobi.com

Linda Holmström, Corporate Communication & Investor Relations
0708 734 095
linda.holmstrom@sobi.com

Denna information är sådan information som Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Linda Holmströms, Corporate Communication and Investor Relations, försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2020 kl. 08:00 CET.