09:02:23 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorTelekom & Media
IndustriTelekommunikation och -tjänster
Telia Company är verksamma inom telekombranschen. Bolaget levererar ett brett utbud av tjänster inom röst-, IP- och kapacitetstjänster, huvudsakligen genom helägda internationella carrier-nät. Kunderna återfinns bland privata aktörer samt företagskunder. Störst verksamhet återfinns inom Norden, Baltikum och Europa. Bolaget kom till när Telia slogs samman med Sonera. Huvudkontoret ligger i Solna.

Kalender

2021-07-21 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-23 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-12 Årsstämma 2021
2021-01-29 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-03 Bonusutdelning TELIA 0.65
2020-12-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-10-22 Halvårsutdelning TELIA 0.9
2020-10-21 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-22 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-03 Halvårsutdelning TELIA 0.9
2020-04-02 Årsstämma 2020
2020-01-29 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-26 Extra Bolagsstämma 2019
2019-10-23 Halvårsutdelning TELIA 1.18
2019-10-17 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-18 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-11 Halvårsutdelning TELIA 1.18
2019-04-10 Årsstämma 2019
2019-01-25 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-19 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-10-19 Halvårsutdelning TELIA 1.15
2018-07-20 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-20 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-11 Halvårsutdelning TELIA 1.15
2018-04-10 Årsstämma 2018
2018-01-26 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-23 Halvårsutdelning TELIA 1
2017-10-19 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-20 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-26 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-06 Halvårsutdelning TELIA 1
2017-04-05 Årsstämma 2017
2017-01-27 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-24 Halvårsutdelning TELIA 1.5
2016-10-21 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-20 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-21 Kapitalmarknadsdag 2016
2016-04-20 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-13 Halvårsutdelning TELIA 1.5
2016-04-12 Årsstämma 2016
2016-01-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-20 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-17 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-21 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-09 Ordinarie utdelning TELIA 3.00 SEK
2015-04-08 Årsstämma 2015
2015-01-29 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-17 Analytiker möte 2014
2014-10-17 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-09-30 Kapitalmarknadsdag 2014
2014-07-17 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-07-17 Extra Bolagsstämma 2014
2014-04-23 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-03 Ordinarie utdelning TELIA 3.00 SEK
2014-04-02 Årsstämma 2014
2014-01-30 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-17 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-18 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-07-17 Analytiker möte 2013
2013-07-17 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-19 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-08 Ordinarie utdelning TELIA 2.85 SEK
2013-04-03 Årsstämma 2013
2013-01-31 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-17 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-07-18 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-19 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-06 Ordinarie utdelning TELIA 2.85 SEK
2012-04-03 Årsstämma 2012
2012-02-02 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-19 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-07-20 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-14 Kapitalmarknadsdag 2011
2011-04-19 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-07 Ordinarie utdelning TELIA 2.75 SEK
2011-04-06 Årsstämma 2011
2011-02-03 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-25 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-23 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-23 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-04-08 Ordinarie utdelning TELIA 2.25 SEK
2010-04-07 Årsstämma 2010
2010-02-11 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-28 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-07-24 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-24 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-02 Ordinarie utdelning TELIA 1.80 SEK
2009-04-01 Årsstämma 1
2008-04-01 Ordinarie utdelning TELIA 4.00 SEK
2008-04-01 Bonusutdelning TELIA 2.2
2007-04-25 Bonusutdelning TELIA 4.5
2007-04-25 Ordinarie utdelning TELIA 6.30 SEK
2006-04-28 Ordinarie utdelning TELIA 3.50 SEK
2006-04-28 Bonusutdelning TELIA 2.25
2005-04-27 Ordinarie utdelning TELIA 1.20 SEK
2004-04-29 Ordinarie utdelning TELIA 1.00 SEK
2003-05-09 Ordinarie utdelning TELIA 0.40 SEK
2002-04-24 Ordinarie utdelning TELIA 0.20 SEK
2001-05-11 Ordinarie utdelning TELIA 0.20 SEK
2001-05-11 Bonusutdelning TELIA 0.3
2020-11-02 10:55:00

Aktieägarna i Telia Company AB (publ), org.nr 556103-4249, ("Telia Company") kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 2 december 2020 i Stockholm.

För att minska risken för smittspridning av COVID-19 genomförs extra bolagsstämman genom poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum och det blir därmed en stämma utan fysiskt deltagande.

Telia Company välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid extra bolagsstämman genom poströstning, enligt den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs onsdagen den 2 december 2020 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren poströstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om extra bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Förutsättning för deltagande

Den som önskar att genom poströstning delta i stämman ska
  • vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 24 november 2020, och
  • senast tisdagen den 1 december 2020 anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken "Poströstning" nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade (inklusive finska aktieägare som är registrerade i det finska värdeandelssystemet hos Euroclear Finland Oy) måste omregistrera aktierna i eget namn senast tisdagen den 24 november 2020 för att få delta i extra bolagsstämman (s.k. rösträttsregistrering). För att sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, ska vara genomförd tisdagen den 24 november 2020 måste aktieägare underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag. Rösträttsregistrering som av aktieägare begärts i sådan tid att registreringen gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 26 november 2020 kommer dock att beaktas vid framställning av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Ett särskilt formulär ska användas för poströstningen. Formuläret finns tillgängligt på Telia Companys webbplats www.teliacompany.com, under rubriken "Bolagsstämma" som finns under avsnittet "Investerare". Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB (som administrerar formulären å Telia Companys vägnar) tillhanda senast tisdagen den 1 december 2020. Formuläret kan skickas med e-post till generalmeetingservices@euroclear.eueller med post till Telia Company AB, "Extrastämma 2020", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden ABs webbplats, https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägare är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Fullmaktsformulär för den som vill poströsta genom ombud finns på bolagets webbplats www.teliacompany.com, under rubriken "Bolagsstämma" som finns under avsnittet "Investerare".

För frågor om extra bolagsstämman, eller för att få ett fullmaktsformulär eller ett poströstningsformulär skickat per post, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 90 50 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00) eller på adressen Telia Company AB, "Extrastämma 2020", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Föreslagen dagordning

Öppnande av stämman

1. Val av ordförande på stämman
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om extra utdelning

Stämmans avslutande

Styrelsens beslutsförslag

Punkt 1 - Val av ordförande på stämman

Styrelsen föreslår att advokat Wilhelm Lüning utses till ordförande vid extra bolagsstämman eller vid hans förhinder den som styrelsen istället utser.

Punkt 3 - Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll

Till personer att jämte ordföranden justera protokollet från extra bolagsstämman föreslås Jan Andersson, som representerar Swedbank Robur Fonder, och Javiera Ragnartz, som representerar SEB Fonder, eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller dem som styrelsen istället anvisar.

Justerarnas uppdrag att justera protokollet från extra bolagsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir korrekt återgivna i protokollet från extra bolagsstämman.

Punkt 4 - Upprättande och godkännande av röstlängd

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Telia Company, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrollerats och tillstyrkts av justerarna av stämmoprotokollet.

Punkt 6 - Beslut om extra utdelning

Telia Companys styrelse beslutade i mars 2020 att föreslå en justerad utdelning till årsstämman, som hölls den 2 april 2020, om 1,80 kronor per aktie jämfört med det tidigare förslaget om 2,45 kronor. Detta gjordes för att senarelägga beslutet till dess att effekterna av COVID-19 blivit tydligare. Styrelsen kommunicerade även i samband med detta att styrelsen till hösten skulle kunna komma att kalla till en extra bolagsstämma för att besluta om en extrautdelning.

Till följd av förbättrad visibilitet för Telia Companys underliggande utveckling och den stärkta balansräkningen efter avyttringarna av innehaven i Turkcell Holding och Telia Carrier, har styrelsen beslutat att föreslå en extra utdelning om 0,65 kronor per aktie, förutsatt godkännande vid en extra bolagsstämma.

För det fall stämman beslutar i enlighet med förslaget, kommer avstämningsdag för extra utdelningen vara fredagen den 4 december 2020 och utdelningen beräknas betalas ut av Euroclear Sweden AB onsdagen den 9 december 2020. Den extra utdelningen som föreslås av styrelsen kommer inte att påverka den ordinarie utdelningen som årsstämman den 2 april 2020 beslutade om.

Per den 31 december 2019 uppgick bolagets bundna egna kapital till 15 713 miljoner kronor och fria egna kapital till cirka 76 900 miljoner kronor. På årsstämman den 2 april 2020 beslutades om en ordinarie utdelning om 1,80 kronor per aktie. Den totala ordinarie utdelningen beslutad av årsstämman har därmed uppgått till 7 361 miljoner kronor, vilket minskar utrymmet av fritt eget kapital med samma belopp. Det disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § 1 st. aktiebolagslagen uppgår därmed till cirka 69 538 miljoner kronor.

Övrigt

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är 4 089 631 702. Bolaget innehar vid samma tidpunkt inga egna aktier.

Handlingar m.m.

Styrelsens fullständiga förslag framgår ovan. Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § och 6 § aktiebolagslagen samt revisorns yttrande enligt 18 kap. 6 § aktiebolagslagen kommer, senast onsdagen den 11 november 2020, finnas tillgängliga på bolagets webbplats www.teliacompany.com, under rubriken "Bolagsstämma" som finns under avsnittet "Investerare". Årsredovisningen, inklusive revisionsberättelse, finns tillgänglig på bolagets webbplats www.teliacompany.com, under rubriken "Rapporter och presentationer" som finns under avsnittet "Investerare". Handlingar finns även tillgängliga hos bolaget på adressen Stjärntorget 1, 169 79 Solna samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolagsstämmoaktieboken kommer att tillhandahållas på Stjärntorget 1, 169 79 Solna.

Handlingarna kan även begäras på telefon 08-402 90 50 eller på adressen Telia Company AB, "Extrastämma 2020", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och bolagets förhållande till andra bolag inom koncernen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Telia Company AB (publ), att. chefsjurist Jonas Bengtsson, 169 94 Solna, eller via e-post till teliacompany-bolagsstamma@teliacompany.comsenast söndagen den 22 november 2020. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Telia Company AB (publ), Stjärntorget 1, 169 79 Solna, senast från fredagen den 27 november 2020. Informationen kommer, från detta datum, även finnas tillgänglig på bolaget webbplats www.teliacompany.com, under rubriken "Bolagsstämma" som finns under avsnittet "Investerare". Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att göra de mindre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga samt i övrigt vidta de åtgärder som fordras för verkställande av beslutet.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Telia Companys dataskyddsombud:
dpo-tc@teliacompany.com

Telia Company AB
Dataskyddsombud
Stjärntorget 1
169 94 Solna
Telefonnummer: 08-504 550 00

Stockholm i november 2020
Telia Company AB (publ)
Styrelsen

English-speaking shareholders
This notice to the Extraordinary General Meeting of Telia Company AB (publ), to be held on Wednesday, December 2, 2020, can also be obtained in English. Please contact Telia Company AB, telephone +46 (0)8 402 90 50, or find information on the Company's website www.teliacompany.com. Material distributed prior to the Extraordinary General Meeting can be ordered from the following address: Telia Company AB, c/o Euroclear Sweden AB, P.O. Box 191, SE-101 23, Stockholm, Sweden.

För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök vårt nyhetsrum och följ oss på Twitter @Teliacompany (https://twitter.com/Teliacompany).