18:29:56 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-12 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-20 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-20 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-07 X-dag ordinarie utdelning TENDO 0.00 SEK
2024-05-06 Årsstämma 2024
2024-03-08 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-12-29 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-08 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-15 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-08 X-dag ordinarie utdelning TENDO 0.00 SEK
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-05 Årsstämma 2023
2023-03-08 Extra Bolagsstämma 2022
2023-02-21 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-07 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-19 Årsstämma 2022

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Tendo är ett medicintekniskt bolag som utvecklar medicintekniska robotiserade hjälpmedel för ryggmärgsskada. Bolagets produkter inkluderar huvudsakligen Tendo OneGrip, en handske med ett s.k. integrerat exoskelett som assisterar personer med begränsad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada. Störst verksamhet återfinns inom Norden och bolaget har sitt huvudkontor i Lund.
2023-02-03 08:47:30

Aktieägarna i Tendo AB, org. nr. 559094-5134, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 8 mars 2023 kl. 14:00, på Scheelevägen 15, Ideon Science Park, 223 63 Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska
  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 28 februari 2023, och
  • anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 2 mars 2023 skriftligen till Tendo AB, Scheelevägen 15, Ideon Alfa, 223 63 Lund. Anmälan kan också göras per e-post till mette.gross@lehdab.com.I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 28 februari 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 2 mars 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.tendoforpeople.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 6 480 000 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning.
8. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
9. Stämmans avslutande.
 

Beslutsförslag i korthet

7. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning.

+--------------------+--------------------------------------------------------+
|Tidigare lydelser: |Föreslagen ny lydelse: |
+--------------------+--------------------------------------------------------+
|§ 4. Aktiekapital |§ 4. Aktiekapital |
| | |
|Aktiekapitalet ska |Aktiekapitalet ska utgöra lägst 907 200 kronor och högst|
|utgöra lägst 500 000|3 628 800 kronor. |
|kronor och högst 2 | |
|000 000 kronor. | |
+--------------------+--------------------------------------------------------+
|§ 5. Antal aktier |§ 5. Antal aktier |
| | |
|Antalet aktier skall|Antalet aktier skall vara lägst 6 480 000 aktier och |
|vara lägst 3 700 000|högst 25 920 000. |
|och högst 14 800 | |
|000. | |
+--------------------+--------------------------------------------------------+
|§10 Ärenden på |§10 Ärenden på årsstämma |
|årsstämma | |
| |9. Val av styrelse samt auktoriserad revisor eller |
|9. Val av styrelse |revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter. |
|och eventuella | |
|styrelsesuppleanter | |
|samt auktoriserad | |
|revisor eller | |
|revisionsbolag och | |
|eventuella | |
|revisorssuppleanter.| |
+--------------------+--------------------------------------------------------+

8. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om emission av högst ett antal aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt ett antal aktier som ryms inom den föreslagna justerade bolagsordningens gränser, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen samt ska styrelsen äga rätt att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren vid varje enskilt tillfälle. Förutom kontant betalning ska betalning även kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.  
För att bolagets nuvarande aktieägare inte skall missgynnas i förhållande till den eller de utomstående investerare som kan komma att teckna aktier i bolaget, finner styrelsen lämpligt att emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska ske till styrelsens marknadsmässigbedömda teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid extra bolagsstämman.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Erforderliga handlingar, fullständiga beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Scheelevägen 15, Ideon Science Park, 223 63 Lund, och på bolagets hemsida www.tendoforpeople.se senast tre (3) veckor innan bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådan upplysning ska göras skriftligen till Tendo AB, Scheelevägen 15, Ideon Alfa 3, 223 63 Lund, eller per e-post till mette.gross@lehdab.com.Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Tendo AB, Scheelevägen 15, Ideon Science Park, 223 63 Lund, och på www.tendoforpeople.se. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Lund i februari 2023

Tendo AB

STYRELSEN