17:52:16 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-12-29 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-08 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-15 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-08 Ordinarie utdelning TENDO 0.00 SEK
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-05 Årsstämma 2023
2023-03-08 Extra Bolagsstämma 2022
2023-02-21 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-07 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-19 Årsstämma 2022

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Tendo är ett medicintekniskt bolag som utvecklar medicintekniska robotiserade hjälpmedel för ryggmärgsskada. Bolagets produkter inkluderar huvudsakligen Tendo OneGrip, en handske med ett s.k. integrerat exoskelett som assisterar personer med begränsad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada. Störst verksamhet återfinns inom Norden och bolaget har sitt huvudkontor i Lund.
2023-05-05 13:58:24

Idag, den 5 maj 2023, hölls årsstämma i Tendo AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022. Härutöver beslutade stämman att ge ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör för räkenskapsåret 2022.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Styrelsearvode ska utgå med 105 000 kronor till styrelseordföranden och med 52 500 kronor till var och en av styrelses övriga styrelseledamöter som inte är anställda av Bolaget.

Vidare beslutade stämman att en revisor och ingen revisorssuppleant ska utses samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att till styrelseledamöter omvälja Mette Gross, Peter Arndt, Anna-Tove Brånemark, Bengt Söderberg och Henrik Nilsson. Till styrelseordförande omvaldes Mette Gross. 

Vidare beslutade stämman att bolagets revisor Mazars AB, med Helene Sjöström som huvudansvarig revisor, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner med företrädesrätt för bolagets aktieägare
Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, inom bolagsordningens gränser, endast med företrädesrätt för bolagets aktieägare, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning eller kvittning.

Beslut om Bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler eller teckningsoptioner utan företrädesrätt för bolagets aktieägare
Årsstämman godkände styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Bemyndigandet är begränsat på så sätt att antalet aktier, efter fulltecknad nyemission, fullt utnyttjande av teckningsoptioner eller full konvertering, inte ökar med mer än tjugo (20) procent av vid tidpunkten för denna stämma utestående antal aktier.

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner

Stämman beslutade att godkänna framlagt förslag om att införa ett incitamentsprogram för anställda i bolaget.

Övrigt

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att utföra de smärre justeringar som visar sig erforderliga vid registrering av besluten.

Lund i maj 2023

Tendo AB (publ)

STYRELSEN