07:57:49 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-12 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-20 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-20 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-07 X-dag ordinarie utdelning TENDO 0.00 SEK
2024-05-06 Årsstämma 2024
2024-03-08 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-12-29 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-08 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-15 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-08 X-dag ordinarie utdelning TENDO 0.00 SEK
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-05 Årsstämma 2023
2023-03-08 Extra Bolagsstämma 2022
2023-02-21 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-07 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-19 Årsstämma 2022

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Tendo är ett medicintekniskt bolag som utvecklar medicintekniska robotiserade hjälpmedel för ryggmärgsskada. Bolagets produkter inkluderar huvudsakligen Tendo OneGrip, en handske med ett s.k. integrerat exoskelett som assisterar personer med begränsad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada. Störst verksamhet återfinns inom Norden och bolaget har sitt huvudkontor i Lund.
2024-05-20 08:05:27

Tendo AB ("Tendo" eller "Bolaget") offentliggör härmed delårsrapporten för första kvartalet 2024. Rapporten finns tillgänglig som bifogat dokument samt på Bolagets hemsida (www.tendoforpeople.se). Nedan följer en sammanfattning av delårsrapporten.

2024-01-01 - 2024-03-31 (första kvartalet)
  • Bolagets nettoomsättning uppgick till 4 KSEK (0 KSEK).
  • Rörelseresultatet uppgick till -2 108 KSEK (-1 206 KSEK).
  • Periodens kassaflöde uppgick till -833 KSEK (-4 068 KSEK).
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,21 SEK (-0,19 SEK).
  • Soliditeten** uppgick till 54% (76%).

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 11 475 362 aktier, vilket är genomsnittligt
antal aktier per 31 mars 2024. Vid samma period föregående år hade Bolaget 6 480 000 i genomsnittligt antal aktier. Registrerat antal aktier i Tendo per den 31 mars 2024 uppgår till
11 475 362 aktier (6 480 000).

** Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen med jämförelsetal för soliditeten per sista

december 2023.

Med "Tendo" eller "Bolaget" avses Tendo AB med organisationsnummer 559094-5134.

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

VD Sofie Woge

"Året har börjat starkt där vi har uppnått betydande milstolpar i de ti­diga förberedelserna inför en framtida global marknadslansering av vår Tendo OneGrip genom viktiga beviljade patent. Vi har under kvartalet även fortsatt med våra kommersialiserings- och marknadsföringsaktivi­teter för att stärka vår närvaro på den nordiska marknaden ytterligare."

Väsentliga händelser under första kvartalet

Extra bolagsstämma

Tendo höll extra bolagsstämma där stämman beslutade om förändring av bolagsordningen samt bemyndigade styrelsen att besluta om emissioner. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Notice of Allowance i USA

Tendo erhöll Notice of Allowance i USA avseende patentansökan för OneGrip. Patentansökan, som är den första för den amerikanska marknaden, avser Tendos medicintekniska produkt OneGrip samt mekaniken bakom.

Upptog bryggfinansiering

Tendo ingick i januari 2024 avtal om en bryggfinansiering om 1,5 MSEK från Klosterströmmens Skogar AB i syfte att tillförse ytterligare rörelse- och tillväxtkapital. I februari 2024 upptog Bolaget ytterligare ett brygglån om 1,5 MSEK från en annan svensk långivare.

Företrädesemission om 20,2 MSEK

Tendo meddelade avsikten att genomföra företrädesemission av units om initialt cirka 20,2 MSEK i syfte att fortsätta kommersialiseringen av OneGrip och färdigställa CE-märkningsprocessen.

Publicerade användarberättelse om OneGrip

Som ett led i att öka medvetenheten kring Tendo OneGrip publicerade Bolaget en användarberättelse. I den inspelade filmen får man ta del av en patients erfarenhet av produkten och hur användningen av den har bidragit till att förbättra personens liv.

Stärkte Tendos finansiella position ytterligare

För att stärka Tendos finansiella position och möjliggöra accelererad kommersialisering av Tendo OneGrip fick Bolaget ett beviljat lån från Almi Företagspartner AB om totalt 2 MSEK.

Ändringar i Tendos ledning

Pontus Renmarker, VP Engineering, meddelade sin avsikt att avsluta sin anställning på Tendo under våren för att ta sig an nya utmaningar. Vidare utnämndes Maria Lopez till COO, med ledningsansvar för bolagets operativa aktiviteter.

Offentliggjort investeringsmemorandum

Med anledning av företrädesemissionen av units om cirka 20,2 MSEK har Tendo upprättat ett investeringsmemorandum som finns tillgängligt på Bolagets hemsida.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Årsredovisning 2023

Tendo offentliggjorde årsredovisningen för 2023.

Årsstämma

Tendo kallade till årsstämma och som senare hölls den 6 maj 2024.

Digital kapitalmarknadsdag i samband med företrädesemissionen

Med anledning av Bolagets företrädesemission anordnade Tendo en digital kapitalmarknadsdag där VD Sofie Woge gav en uppdatering om bolaget och dess framtidsutsikter.

Beviljat patent i Japan

Tendo fick ett godkänt patent av det japanska patentverket (JPO). Det beviljade patentet är den första för denna patentfamilj och avser en metod för att kontrollera tekniken med hjälp av sensorer.

Flaggningsmeddelande

Tendo meddelade att Samir Iskander, via Iskander World AB, passerat gränsvärden för flaggning till följd av flera transaktioner i den löpande handeln på Spotlight Stock Market.

Beviljat patent i USA

Tendo beviljades patent för Tendo OneGrip av det amerikanska patentverket (United States Patent and Trademark Office - USPTO). Det beviljade patentet är Tendos första för den amerikanska marknaden och markerar en stor milstolpe i arbetet mot framtida marknadslansering.

Närvaro på mässor under våren

Under våren kommer Tendo närvara på fyra mässor för rehabilitering av ryggmärgsskada i syfte att marknadsföra Tendo OneGrip och nätverka med potentiella kunder och samarbetspartners.

Utfall i företrädesemissionen

Tendos företrädesemission, inklusive kvittning av brygglån, blev tecknad till cirka 60%. Genom företrädesemissionen tillfördes Tendo totalt cirka 10,3 MSEK före emissionskostnader.

Tecknat distributionsavtal med Ortopro AS

Tendo har ingått slutgiltigt distributionsavtal med Ortopro AS för att marknadslansera Tendo OneGrip på den norska marknaden. Det tecknade avtalet följer upp den avsiktsförklaring (LoI) parterna undertecknade tidigare i april 2024.

Registrering av företrädesemissionen

Tendo meddelade att efter registrering av företrädesemissionen av units uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 86 286 109 stycken och aktiekapitalet till 1 725 722,18 kronor. Härutöver finns det 6 800 977 utestående teckningsoptioner av serie TO 3.