11:58:52 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorTjänster
IndustriAllmänna tjänster
Tourn International bedriver internetsajten Tourn.se, som sammanlänkar reklamköpare med bloggare. Affärsidén är att förenkla för olika bolag att komma i kontakt med olika sociala medier och att möjliggöra en mer synlig marknadsföring av produkter och/eller tjänster. Utöver har bolaget utvecklat appar som levererar annons- och publiceringslösningar för apputvecklare. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-16 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-04 Ordinarie utdelning TOURN 0.00 SEK
2021-06-03 Årsstämma 2021
2021-05-17 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-13 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-23 Ordinarie utdelning TOURN 0.00 SEK
2020-06-22 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-26 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-22 Ordinarie utdelning TOURN 0.00 SEK
2019-05-21 Årsstämma 2019
2019-04-17 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-09 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-19 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-18 Ordinarie utdelning TOURN 0.00 SEK
2018-04-18 Extra Bolagsstämma 2018
2018-04-17 Årsstämma 2018
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-23 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-28 Extra Bolagsstämma 2017
2017-04-24 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-19 Ordinarie utdelning TOURN 0.00 SEK
2017-04-18 Årsstämma 2017
2017-02-13 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-24 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-18 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-23 Ordinarie utdelning TOURN 0.00 SEK
2016-04-18 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-12 Årsstämma 2016
2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-27 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-23 Ordinarie utdelning TOURN 0.00 SEK
2015-04-22 Årsstämma 2015
2015-01-26 Bokslutskommuniké 2014
2014-12-18 Extra Bolagsstämma 2014
2014-10-20 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-15 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-30 Ordinarie utdelning TOURN 0.00 SEK
2014-04-29 Årsstämma 2014
2014-04-11 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-30 Ordinarie utdelning TOURN 0.00 SEK
2014-01-24 Bokslutskommuniké 2013
2020-04-29 12:06:39

+----------------+-----------+----------------------+-----------------------+
|KONCERNEN |2020-01-01-|2019-01-01- 2019-03-31|2019-01-01 - 2019-12-31|
| |2020-03-31 | | |
+----------------+-----------+----------------------+-----------------------+
|Intäkter |23 350 111 |18 625 410 |94 685 670 |
+----------------+-----------+----------------------+-----------------------+
|Periodens |-125 167 |784 897 |-12 641 812 |
|resultat | | | |
+----------------+-----------+----------------------+-----------------------+
|Balansomslutning|29 772 380 |27 594 669 |32 919 593 |
+----------------+-----------+----------------------+-----------------------+
|Soliditet |-5% |46% |-3% |
+----------------+-----------+----------------------+-----------------------+
|Resultat per |-0.02 |0.09 |-1.52 |
|aktie | | | |
+----------------+-----------+----------------------+-----------------------+
|  | | | |
+----------------+-----------+----------------------+-----------------------+
|MODERBOLAGET | | | |
+----------------+-----------+----------------------+-----------------------+
|Intäkter |609 373 |767 112 |1 197 670 |
+----------------+-----------+----------------------+-----------------------+
|Periodens |-948 802 |-651 295 |-5 329 030 |
|resultat | | | |
+----------------+-----------+----------------------+-----------------------+
|Balansomslutning|18 543 286 |16 846 944 |18 464 867 |
+----------------+-----------+----------------------+-----------------------+
|Soliditet |53% |92% |58% |
+----------------+-----------+----------------------+-----------------------+
|Resultat per |-0.11 |-0.08 |-0.64 |
|aktie | | | |
+----------------+-----------+----------------------+-----------------------+
 

VD KOMMENTAR
Vi välkomnar 2020. Trots rådande tider taktar TOURN på i full fart framåt och tack vare vår flexibla affärsmodell anser vi kunna navigera genom de utmaningar som ställs på medielandskapet. Detta anser vi ännu är ett bevis på att vi gör helt rätt och vår bransch är framtiden.
Vi fortsätter att växa på samtliga plattformar samtidigt som vi ställer om verksamheten för lönsamhet, vårt primära fokus för 2020. 
COVID-19
 Första kvartalet har givit oss en bra bild hur marknad kommer att se ut det kommande året. En viss förändring sker i marknaden, samtidigt som vi ser att vi ligger väldigt rätt till. Vi gör de justeringar vi behöver inom organisation och de arbetssätt för att på bästa möjliga vis anpassa oss. Det vi ser är att vår likviditet har påverkats av COVID-19. Media och marknadsföringsbranschen har generellt drabbats av COVID-19, där mediabokare är mer försiktigare än vanligt. Samtidigt så har effekten av detta bidragit till att allt fler människor spenderar tid på sociala medier, där vi är verksamma, vilket gör att vi även ser nya möjligheter.
Under första kvartalet har TOURNs huvudverksamhet varit givit ett positivt resultat om 342 553 SEK. Med huvudverksamhet menas Tourn International AB och Tourn Media AB, som omfattas av Tourn Agency och Nagato. Koncernens resultat landade på -125 167 SEK, vilket beror på icke helägda dotterbolagen; HUBSO som bidrog med ett negativt resultat om -211 538  SEK, Charge negativt resultat om -168 107 SEK och Gravel negativt resultat om -68 018  SEK. Samt en post om -‭20 057‬ i koncernavskrivningar.
Tourn Agency
Tourn Agency fortsätter att takta på enligt plan, många av kunderna består av e-handelsbolag som har fortsatt hög efterfråga. Genom ett långsiktigt arbetet har Tourn Agency skapat en hög kvalite i dess produkt och under sista halvåret 2019 och första kvartalet 2020 byggt en orderbok tillfallande 2020 om 40 MSEK.
NAGATO
Nagato fortsätter att växa sett till antalet visningar, samtidigt så har intäkten per visning minskat, troligtvis till följd av COVID-19. Under första kvartalet har Nagato lagt om sitt fokus, därav mindre fasta kostnader och fokus på ökad omsättning och lönsamhet. 
Charge
Vår fintech-plattform för gamers/esportare har verkligen tagit fart under första kvartalet. Plattformen lanserades för första gång som beta sent i december 2019, så Q1 2020 har varit en viktig tid för att se vad Charge verkligen kan leverera. Under första kvartalet har Charge omsatt 1 MSEK, en siffra som är betydligt högre än vad vi räknat med, då plattformen fortfarande är i tidigt beta stadie. Charge inleder nu ett arbete med kapitalanskaffning, med en målsättning att stängas under Q2.
Gravel
Gravel fortsätter att växa, visar ett negativt resultat under första kvartalet men har en målsättning att redovisa vinst för året i sin helhet. Gravel upplever en aning försiktighet av kunderna på grund av COVID-19 situationen, där vissa kunder har pausat sina kampanjer. 
HUBSO
HUBSO växer och ser en ökad efterfrågan under dessa rådande tider. HUBSO har påverkats av COVID-19, på grund av en del förseningar till följ av att fabriker utomlands varit stängda. Trots det så når HUBSO försäljningsmålen men redovisar ett negativt resultat till koncernen om -211 538 SEK.
Framåtblick
Vårt mål under 2020 är fortsatt tillväxt och att generera lönsamhet på sista raden. På koncernnivå uppnår vi inte det helt under Q1. Men under Q2 kommer vi med all säkerhet göra det med anledning av försäljningen av HUBSO. Däremot vill jag påpeka att målet är att uppnå lönsamhet för verksamheten och inte genom försäljning av verksamhet. I och med försäljningen av HUBSO innebär det att TOURN inte längre kommer vara koncernmoder för HUBSO, vilket innebär att HUBSOs omsättning inte kommer bidra till TOURNs koncern. 
VD, Robin Stenman
Tourn International AB(publ)
Denna information är sådan information som TOURN International AB(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april  2020.

Certified advisor
Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3
111 46 Stockholm
+46 (0)8 684 211 00
info@eminova.se