03:41:00 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Vibrosense Dynamics är verksamma inom medicinteknik. Bolaget utvecklar produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Produkterna mäter och kvantifierar förmågan att känna vibrationer i huden, och används av vårdgivare för att kunna anpassa behandlingen eller sätta in förebyggande åtgärder vid potentiella nervskador. Bolagets kunder består huvudsakligen av diabetesmottagningar, sjukhus, vårdcentraler och forskningsinstitut.

Kalender

2022-08-30 Bokslutskommuniké 2022
2022-07-05 Extra Bolagsstämma 2022
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-02-11 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-10-22 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-10-06 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2021-10-05 Årsstämma 2022
2021-08-30 Bokslutskommuniké 2021
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-02-12 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-10-08 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2020-10-07 Årsstämma 2021
2020-08-31 Bokslutskommuniké 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-05-04 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-14 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-11-01 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-10-10 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2019-10-09 Årsstämma 2020
2019-08-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-02-14 Kvartalsrapport 2019-Q2
2018-10-30 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-10-17 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2018-10-16 Årsstämma 2019
2018-08-31 Bokslutskommuniké 2018
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-02-14 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-10-30 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-10-02 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2017-09-29 Årsstämma 2018
2017-08-30 Bokslutskommuniké 2017
2017-05-22 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-02-20 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-01-25 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-07 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-08-29 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2016-08-26 Bokslutskommuniké 2016
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-02-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-11-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-08-27 Bokslutskommuniké 2015
2021-08-31 09:46:19

Aktieägarna i VibroSense Dynamics AB ("Bolaget"), org. nr. 556669-2223, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 oktober 2021 kl. 16.00 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, i Malmö.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska
  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 27 september 2021, och
  • anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 29 september 2021 skriftligen till VibroSense Dynamics AB, Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, 205 12 Malmö. Anmälan kan också göras per telefon 040-88 026 eller per e-post info@vibrosense.com.I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 27 september 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast torsdagen den 29 september 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren

undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.vibrosense.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 15 102 009 stycken, varav 448 840 A-aktier och 14 653 169 B-aktier, motsvarande totalt 19 141 569 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut
1.
a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
c. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
11. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
12. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning.
13. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
14. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020-07-01 - 2021-06-30.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och

revisorssuppleanter (punkt 9)

Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och en styrelsesuppleant. Vidare har styrelsen föreslagit att en revisor och att ingen revisorssuppleant ska utses.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor (punkt 10)

Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med 130 000 kronor till styrelseordförande samt med 65 000 kronor till Mozhgan Dorkhan, Håkan Petersson samt Pontus Rehn, förutsatt att årsstämman beslutar om val av styrelse enligt punkt 12. Inget arvode ska utgå till övriga styrelseledamöter. Vidare har styrelsen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter (punkt 11)

Aktieägare i bolaget har meddelat att de föreslår att Axel Sjöblad, Mozhgan Dorkhan, Antonio Speidel, Håkan Petersson omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Vidare har aktieägare föreslagit nyval av Pontus Rehn som ordinarie styrelseledamot samt att Göran Lundborg omväljs som styrelsesuppleant. Till styrelseordförande föreslås omval av Axel Sjöblad.

Vidare har styrelsen föreslagit revisionsbolaget Moore Malmö AB som bolagets revisor, med auktoriserad revisor Johan Kling som huvudansvarig revisor, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Pontus Rehn:

Född 1965. Särö.

Studier i väg- och vattenbyggnad vid Lunds Tekniska Högskola, Change management vid Copenhagen Business School samt ekonomi och internationella affärer vid UCLA. Certifierad i styrelsearbete av StyrelseAkademien.

Mångårig erfarenhet i strategiskt och operationellt arbete både i Sverige och internationellt, primärt i hälsosektorn och MedTech. Chef för strategisk marknadsföring, varumärke och kundinsikt på KARL STORZ. Tidigare positioner bl.a. som Vice President Market Development på Wellspect Healthcare, Director Global Marketing på Arjo Huntleigh och Chief Commercial Officer på Erba Mannheim.

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 12)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 1 Firma Bolagets § 1 Företagsnamn Bolagets företagsnamn är
firma VibroSense VibroSense Dynamics AB. Bolaget är publikt
Dynamics (publ).
AB. Bolaget är publikt
(publ).
5 § Antal aktier 5 § Antal aktier Antalet aktier i bolaget ska
Antalet aktier i vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.
bolaget
skall vara lägst
4 000 000 och högst
16 000 000.

Verkställande direktören, eller den styrelsen förordnar, föreslås bemyndigas att fastställa dag för avstämningsförbehållets ikraftträdande samt att vidta de smärre justeringar i bolagsordningen som kan visas erforderliga i samband med registrering av bolagsordningen hos Bolagsverket. 

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.  

Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 13)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 20 procent av vid tidpunkten för denna kallelse antalet utestående aktier. Emission ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehöll för marknadsmässig emissionsrabatt. Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. 

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, i Malmö samt på bolagets webbplats (www.vibrosense.com) senast tre veckor före årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Malmö i augusti 2021

VibroSense Dynamics AB

STYRELSEN