02:36:49 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Vibrosense Dynamics är verksamma inom medicinteknik. Bolaget utvecklar produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Produkterna mäter och kvantifierar förmågan att känna vibrationer i huden, och används av vårdgivare för att kunna anpassa behandlingen eller sätta in förebyggande åtgärder vid potentiella nervskador. Bolagets kunder består huvudsakligen av diabetesmottagningar, sjukhus, vårdcentraler och forskningsinstitut.

Kalender

2022-08-30 Bokslutskommuniké 2022
2022-07-05 Extra Bolagsstämma 2022
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-02-11 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-10-22 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-10-06 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2021-10-05 Årsstämma 2022
2021-08-30 Bokslutskommuniké 2021
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-02-12 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-10-08 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2020-10-07 Årsstämma 2021
2020-08-31 Bokslutskommuniké 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-05-04 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-14 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-11-01 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-10-10 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2019-10-09 Årsstämma 2020
2019-08-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-02-14 Kvartalsrapport 2019-Q2
2018-10-30 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-10-17 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2018-10-16 Årsstämma 2019
2018-08-31 Bokslutskommuniké 2018
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-02-14 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-10-30 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-10-02 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2017-09-29 Årsstämma 2018
2017-08-30 Bokslutskommuniké 2017
2017-05-22 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-02-20 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-01-25 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-07 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-08-29 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2016-08-26 Bokslutskommuniké 2016
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-02-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-11-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-08-27 Bokslutskommuniké 2015
2020-10-07 19:00:00

VibroSense Dynamics AB (publ) ("VibroSense") avhöll den 7 oktober 2020 årsstämma i Malmö. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för VibroSense och koncernen för räkenskapsåret 2019/2020. Årsstämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Beslut om resultatdisposition

Årsstämman beslutade att VibroSenses resultat ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Axel Sjöblad, Antonio Speidel, Mozhgan Dorkhan och Håkan Petersson, om omval av styrelsesuppleanten Göran Lundborg. Axel Sjöblad omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes vidare revisionsbolaget MOORE Malmö AB med den auktoriserade revisorn Johan Kling som huvudansvarig revisor

Årsstämman beslutade att arvode ska utgå med 130 000 kronor till styrelsens ordförande och med 65 000 kronor vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter. Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut eller tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet, ska vara begränsat till 20 procent av vid tidpunkten för kallelsen antalet utestående aktier.

 

För mer information, kontakta:

Hans Wallin, VD, VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com

Informationen lämnades för offentliggörande kl. 19.00 den 7 oktober 2020.