04:04:10 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Vibrosense Dynamics är verksamma inom medicinteknik. Bolaget utvecklar produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Produkterna mäter och kvantifierar förmågan att känna vibrationer i huden, och används av vårdgivare för att kunna anpassa behandlingen eller sätta in förebyggande åtgärder vid potentiella nervskador. Bolagets kunder består huvudsakligen av diabetesmottagningar, sjukhus, vårdcentraler och forskningsinstitut.

Kalender

2022-08-30 Bokslutskommuniké 2022
2022-07-05 Extra Bolagsstämma 2022
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-02-11 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-10-22 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-10-06 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2021-10-05 Årsstämma 2022
2021-08-30 Bokslutskommuniké 2021
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-02-12 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-10-08 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2020-10-07 Årsstämma 2021
2020-08-31 Bokslutskommuniké 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-05-04 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-14 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-11-01 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-10-10 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2019-10-09 Årsstämma 2020
2019-08-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-02-14 Kvartalsrapport 2019-Q2
2018-10-30 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-10-17 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2018-10-16 Årsstämma 2019
2018-08-31 Bokslutskommuniké 2018
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-02-14 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-10-30 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-10-02 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2017-09-29 Årsstämma 2018
2017-08-30 Bokslutskommuniké 2017
2017-05-22 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-02-20 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-01-25 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-07 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-08-29 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2016-08-26 Bokslutskommuniké 2016
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-02-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-11-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-08-27 Bokslutskommuniké 2015
2020-11-12 08:30:00

2020-07-01 - 2020-09-30

Sammanfattning av delårsrapport

Med "Bolaget" eller "VibroSense" avses VibroSense Dynamics AB (publ) med organisationsnummer 556669-2223. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år. Notera att Bolaget tillämpar brutet räkenskapsår.

Första kvartalet (2020-07-01 till 2020-09-30)
  • Totala rörelseintäkter uppgick till 3 879 (317 359) SEK och består av intäkter avseende försäljning och uthyrning av fot- och handinstrument.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 767 297 (-1 341 368) SEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,13 (-0,11) SEK.
  • Soliditeten** uppgick till 88,8 (92,3) %.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för första kvartalet 2020/21: 13 185 365 (12 302 009). Totalt antal aktier i VibroSense per den 30 september 2020: 13 902 009 (12 302 009).

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under första kvartalet (2020-07-01 - 2020-09-30)
  • Den 16 september 2020 meddelar VibroSense Dynamics AB att man har påbörjat en klinisk validering av den nya applikationen Diabetes Foot Screening med sin produkt VibroSense Meter[®] II.  Den kliniska valideringen är det sista steget innan produkten är redo att lanseras till Diabetesvården.

  • Den 22 september 2020 meddelar VibroSense Dynamics AB att man gör framsteg och stärker sin närvaro med VibroSense Meter[®] II i segmenten Företagshälsovård och forskning inom Onkologi.

Inom affärsområdet HAVS i Sverige, där sektorn Företagshälsovård är huvudmålgrupp, har samarbetet med en av landets tre stora aktörer Avonova Hälsa AB, fortsatt under sommaren. Avonova har lanserat sin nya tjänst för medicinsk kontroll och mätning av vibrationsskador, där VibroSense Meter[®] II ingår.

I Tyskland har Institutet för Arbets- och Miljömedicin vid Lübecks Universitetssjukhus (LIOH, Lübeck Institute of Occupational Health) avslutat en pilotstudie med VibroSense Meter[®] II.

Preliminära resultat från studier inom affärsområdet Onkologi visar att Bolagets produkt har fungerat mycket väl. I en pågående pilotstudie avseende kolorektalcancer vid Sjællands Universitetssjukhus i Roskilde, där VibroSense Meter[®] II ingår, är bedömningen att produkten är ett mycket tillförlitligt instrument med hög validitet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
  • Den 9 oktober 2020 meddelar VibroSense Dynamics AB att man nått starka forskningsresultat som presenterades på den vetenskapliga kongressen Humanschwingungen i Würzburg i Tyskland den 1-2 oktober 2020. Resultatet är från en pilotstudie i vilken bolagets produkt VibroSense Meter[®] II använts. Målsättningen med studien var att undersöka korttidseffekter vid exponering av vibrationer i hand-arm. Resultatet visade på en kraftig påverkan i form av nedsatt känsel uppmätt med bolagets instrument. Underlaget ska ligga till grund för nya rekommendationer för hälsokontroller av vibrationsexponerad personal i Tyskland.