17:47:53 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Vibrosense Dynamics är verksamma inom medicinteknik. Bolaget utvecklar produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Produkterna mäter och kvantifierar förmågan att känna vibrationer i huden, och används av vårdgivare för att kunna anpassa behandlingen eller sätta in förebyggande åtgärder vid potentiella nervskador. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, sjukhus, vårdcentraler och forskningsinstitut.

Kalender

2022-08-30 Bokslutskommuniké 2022
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-02-11 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-10-22 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-10-06 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2021-10-05 Årsstämma 2022
2021-08-30 Bokslutskommuniké 2021
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-02-12 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-10-08 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2020-10-07 Årsstämma 2021
2020-08-31 Bokslutskommuniké 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-05-04 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-14 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-11-01 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-10-10 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2019-10-09 Årsstämma 2020
2019-08-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-02-14 Kvartalsrapport 2019-Q2
2018-10-30 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-10-17 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2018-10-16 Årsstämma 2019
2018-08-31 Bokslutskommuniké 2018
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-02-14 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-10-30 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-10-02 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2017-09-29 Årsstämma 2018
2017-08-30 Bokslutskommuniké 2017
2017-05-22 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-02-20 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-01-25 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-07 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-08-29 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2016-08-26 Bokslutskommuniké 2016
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-02-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-11-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-08-27 Bokslutskommuniké 2015
2020-05-11 09:10:25

VibroSense Dynamics AB (publ) ("VibroSense" eller "Bolaget") har idag beslutat att av strategiska skäl genomföra en riktad emission av units bestående av aktier av serie B ("B-aktier") och teckningsoptioner av serie 2020/2021 ("Tecknings-optioner") om totalt 7 MSEK till ett konsortium av investerare ("Investerarna").

Styrelsens beslut att emittera units bestående av B-aktier och Teckningsoptioner har fattats med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman som hölls den 4 maj 2020.

Teckningskursen per B-aktie motsvarar en rabatt om 30 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen för B-aktien under en period om 20 handelsdagar till och med den 8 maj 2020, vilket var den sista handelsdagen före styrelsens beslut om Nyemissionen. Styrelsen har bedömt att teckningskursen och övriga villkor för Nyemissionen är marknadsmässiga, särskilt mot bakgrund av nu rådande marknadsläge.

Syftet med Nyemissionen och anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att på ett kostnadseffektivt sätt tillföra Bolaget kapital och säkerställa stabilitet och kontinui-tet i det fortsatta arbetet att expandera verksamheten både i Sverige och internationellt. Avvikelsen från företrädesrätten medför även att Bolaget breddar sin ägarbas med ett flertal nya investerare. Styrelsen anser detta vara positivt och viktigt för ett bredare ägarengagemang i Bolaget.
  • Emissionslikviden ska användas till ökade försäljningsinsatser samt lansering av produkten VibroSense Meter® II på marknader utanför Sverige. Detta enligt vad Bolaget tidigare har redogjort för. De affärsområden vi i nuläget inriktar oss på (Diabetes, Cancer och HAVS) är samtliga kliniska indikationsområden som samhällen runt om i världen även fortsättningsvis kommer att prioritera. Vi är väldigt positiva till att få ytterligare starka investerare som ägare i Bolaget i tillägg till befintliga aktieägare som vi värderar högt. Kapitaltillskottet ger oss möjlighet att vara fortsatt offensiva avseende de planer på expansion som vi tidigare har kommunicerat till marknaden, säger Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB.

Se bilagd PDF för fullständigt pressmeddelande.

Rådgivare

Corpura Fondkommission AB är finansiell rådgivare, Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB,

Tel: +46 40 88 026

E-post: info@vibrosense.com

www.vibrosense.com

Denna information är sådan information som VibroSense Dynamics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2020 kl. 09.10

Om VibroSense Dynamics AB (publ)

VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska under-sökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.