15:44:20 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-08-30 Bokslutskommuniké 2024
2024-04-19 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-04-12 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-09 Kvartalsrapport 2024-Q2
2023-10-27 Kvartalsrapport 2024-Q1
2023-09-25 X-dag ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2023-09-22 Årsstämma 2024
2023-08-31 Bokslutskommuniké 2023
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-02-09 Kvartalsrapport 2023-Q2
2022-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-10-07 X-dag ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2022-10-06 Årsstämma 2023
2022-08-30 Bokslutskommuniké 2022
2022-07-05 Extra Bolagsstämma 2022
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-02-11 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-10-22 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-10-06 X-dag ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2021-10-05 Årsstämma 2022
2021-08-30 Bokslutskommuniké 2021
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-02-12 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-10-08 X-dag ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2020-10-07 Årsstämma 2021
2020-08-31 Bokslutskommuniké 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-05-04 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-14 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-11-01 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-10-10 X-dag ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2019-10-09 Årsstämma 2020
2019-08-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-02-14 Kvartalsrapport 2019-Q2
2018-10-30 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-10-17 X-dag ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2018-10-16 Årsstämma 2019
2018-08-31 Bokslutskommuniké 2018
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-02-14 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-10-30 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-10-02 X-dag ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2017-09-29 Årsstämma 2018
2017-08-30 Bokslutskommuniké 2017
2017-05-22 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-02-20 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-01-25 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-07 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-08-29 X-dag ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2016-08-26 Bokslutskommuniké 2016
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-02-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-11-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-08-27 Bokslutskommuniké 2015

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Vibrosense Dynamics är verksamt inom medicinteknik. Bolaget utvecklar produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Produkterna mäter och kvantifierar förmågan att känna vibrationer i huden, och används av vårdgivare för att kunna anpassa behandlingen eller sätta in förebyggande åtgärder vid potentiella nervskador. Bolagets kunder består huvudsakligen av diabetesmottagningar, sjukhus, vårdcentraler och forskningsinstitut.
2023-08-21 08:00:00

Aktieägarna i VibroSense Dynamics AB (publ), org.nr 556669-2223, kallas härmed till årsstämma den 22 september 2023 kl. 13.00 i Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, Malmö. Rösträttsregistrering startar kl. 12.30.

Rätt till deltagande
Rätt att delta vid årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 14 september 2023, dels anmäler sin avsikt att delta senast den 18 september 2023. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till info@vibrosense.comeller per post till VibroSense Dynamics AB, Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, 205 12 Malmö. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer samt telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 18 september 2023, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

Ombud
Om aktieägare avser låta sig företrädas på stämman av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör i god tid före stämman insändas till bolaget på den ovan angivna adressen. Om fullmakt och andra behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska dessa kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på www.vibrosense.se och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut om

a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
b. disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Beslut om antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
10. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvoden
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
1. Antonio Speidel (omval)
2. Mozhgan Dorkhan (omval)
3. Håkan Petersson (omval)
4. Pontus Rehn (omval)
5. Göran Lundborg (suppleant) (omval)

12. Val av styrelseordförande Håkan Petersson (nyval)
13. Val av ny revisor
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
15. Styrelsens förslag om bemyndigande för VD att besluta om smärre justeringar av besluten
16. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Aktieägares förslag (punkt 2 samt 9 - 13)

Aktieägare representerande cirka 40 procent av rösterna i bolaget föreslår följande:

att Axel Sjöblad väljs till stämmoordförande,
att styrelsen ska bestå av fyra (föregående år fem) ledamöter med en (föregående år en) suppleant,
att ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant ska utses,
att styrelsearvode ska utgå med 130 000 (föregående år 130 000) kronor till styrelseordförande samt med 65 000 (föregående år 65 000) kronor till Mozhgan Dorkhan och Pontus Rehn. Inget arvode ska utgå till övriga styrelseledamöter,
att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning,
att Antonio Speidel, Mozhgan Dorkhan, Håkan Petersson och Pontus Rehn omväljs till styrelseledamöter, samt att Göran Lundborg omväljs till styrelsesuppleant, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, det noteras att styrelseledamoten Axel Sjöblad avböjt omval,
att Håkan Petersson väljs till styrelseordförande, samt
att Baker Tilly MLT Kommanditbolag väljs till revisionsbolag. Baker Tilly MLT Kommanditbolag har upplyst att auktoriserade revisorn David Eskilsson kommer att utses till huvudansvarig revisor om stämman beslutar enligt förslaget. Nuvarande revisorn Grant Thornton Sweden AB med huvudansvarig revisor Johan Kling kommer att avgå för det fall bolagstämman beslutar enligt förslaget.

Styrelsens förslag (punkt 8b samt 14 - 15)

Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022-07-01 - 2023-06-30.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler (punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 20 procent av vid tidpunkten för denna kallelse antalet utestående aktier. Emission ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Styrelsens förslag om bemyndigande för VD att besluta om smärre justeringar av besluten (punkt 15)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga bolagets VD, eller den VD förordnar, att vidta de smärre justeringar och förtydliganden av besluten som krävs för registrering och verkställande av besluten.

Majoritetskrav
För giltigt beslut under punkt 14 krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrig information
Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 17 382 932, varav 448 840 aktier av serie A och 16 934 092 aktier av serie B, motsvarande totalt 21 422 492 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Årsredovisning och revisionsberättelse, fullmaktsformulär, styrelsens fullständiga förslag samt relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida åtminstone tre veckor före stämman. Handlingarna sänds kostnadsfritt på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. 

Bolaget har sitt säte i Malmö.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Malmö i augusti 2023

VibroSense Dynamics AB (publ)

Styrelsen

Kontakt
Hans Wallin, VD VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.com
www.vibrosense.se

"The new Gold Standard for reliable
detection of nerve damage"

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.