03:39:32 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-11 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-30 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-26 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-24 Årsstämma 2024
2024-05-03 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-29 X-dag ordinarie utdelning VO2 0.00 SEK
2024-02-09 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-28 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 X-dag ordinarie utdelning VO2 0.00 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-10 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-29 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-23 X-dag ordinarie utdelning VO2 0.00 SEK
2022-05-20 Årsstämma 2022
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-10-26 Extra Bolagsstämma 2021
2021-09-20 Split VO2 50:1
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-28 Årsstämma 2021
2021-05-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-07 X-dag ordinarie utdelning VO2 0.00 SEK
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-11-17 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-01 X-dag ordinarie utdelning VO2 0.00 SEK
2020-05-29 Årsstämma 2020
2020-05-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-09 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-03 X-dag ordinarie utdelning VO2 0.00 SEK
2019-05-31 Årsstämma 2019
2018-06-01 X-dag ordinarie utdelning VO2 0.00 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2018
2017-06-01 X-dag ordinarie utdelning VO2 0.00 SEK
2017-05-31 Årsstämma 2017

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorFinans
IndustriInvesteringar
Vo2 Cap Holding är ett förvärvsbolag. Bolaget är specialiserade inom investering, ägande och vidare förvaltning av bolag inom media och teknik. Visionen är att skapa långsiktigt god avkastning för aktieägarna genom att äga och utveckla tillväxtbolag med värdepotential. Störst investeringar återfinns inom marknaderna Norden, Europa och Nordamerika. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.
2024-06-11 15:59:58

Styrelsen i VO2 Cap Holding AB (publ) ("VO2" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad nyemission av 3 401 360 aktier för att erlägga den första tilläggsköpeskillingen med anledning av det tidigare kommunicerade och i april 2022 genomförda förvärvet av Livewrapped AB.

Pressmeddelande

Publiceringsdatum: Stockholm, 11 juni 2024 - VO2 Cap Holding AB (publ)

Bolaget ingick den 21 april 2022 ett aktieöverlåtelseavtal ("Aktieöverlåtelseavtalet") med säljarna av Livewrapped AB ("Säljarna") om förvärv av Livewrapped AB ("Livewrapped"). Del av tilläggsköpeskillingen som utfallit ska enligt Aktieöverlåtelseavtalet erläggas genom nyemitterade aktier i Bolaget i en riktad emission till Säljarna. Mätperioden för måluppfyllnaden av Livewrappeds EBITDA och EBITDA-marginal för räkenskapsår 2023 har avslutats, varvid det har beräknats att Säljarna har rätt till en tilläggsköpeskilling uppgående till totalt 13,3 MSEK, varav 3,3 MSEK utgör kontant del, och 10 MSEK utgör vederlagsaktier.

Styrelsen i Bolaget har därför, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad nyemission till Säljarna om 3 401 360 aktier till kursen 2,94 SEK per aktie. Teckningskursen är överenskommen mellan Bolaget och Säljarna enligt Aktieöverlåtelseavtalet, och baseras på den volymviktade genomsnittskursen för VO2:s aktier under de tio (10) bankdagar som närmast föregått årsstämman 2024 i Livewrapped AB. Betalning sker genom kvittning av Säljarnas fordran enligt Aktieöverlåtelseavtalet. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är således att fullgöra de villkor som anges i Aktieöverlåtelseavtalet. Efter registreringen av emissionen om 3 401 360 aktier kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 56 882 231 och aktiekapitalet uppgå till 28 441 115,50 SEK. Detta ger en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 5,98 procent.

"Vi är mycket glada att kunna meddela att vårt dotterbolag Livewrapped har uppfyllt målen för 2023, som fastställdes i samband med förvärvet av bolaget i april 2022, vilket innebär att tilläggsköpeskilling utbetalas till de tidigare ägarna av Livewrapped. Ett framgångsrikt arbete i Livewrapped med tydliga synergier inom VO2 har accelererat bolagets tillväxttakt, det är vi mycket stolta över. Vi ser fram emot fortsatta framgångar där Livewrapped nu är redo för expansion på flera nya marknader i Europa", säger Bodil Ericsson Torp, VD VO2.

För mer information:

Bodil Ericsson Torp, VD VO2 Cap Holding AB (publ)

Tel: +46 (0)76 610 20 10

E-mail: bodil.ericsson.torp@vo2cap.se

Om VO2 

VO2 Cap Holding AB (publ) är en kvalitetsförvärvare som förädlar och expanderar entreprenörsbolag inom media, marknadsföring och tech med tydlig värdepotential. För mer information se vo2cap.se (http://www.vo2cap.se). I koncernen ingår de helägda dotterföretagen Netric Sales AB netricsales.com, Leeads AB och Locads AB leeads.com, AdProfit AB adprofit.se, Livewrapped AB livewrapped.com, Borg Owilli AB borgowilli.se och Madington AB madington.com (http://www.madington.com).

VO2 Cap Holding AB (publ) (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Mer information finns på vo2cap.se (http://www.vo2cap.se). Bolagets Certified Adviser är Amudova AB, Box 5855, 102 40 Stockholm, tel: +46 (0)8-546 017 58, info@amudova.se.

Denna information är sådan information som VO2 Cap Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 11 juni 2024.