14:50:31 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-11-16 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-02 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-09 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-12 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-02 Årsstämma 2022
2022-05-06 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-09 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-07 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-03-10 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-08 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-13 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-09 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2020-06-08 Årsstämma 2020
2020-05-19 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-15 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-14 Årsstämma 2019
2019-05-31 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-15 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2019-03-19 Extra Bolagsstämma 2019
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-16 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2018-05-15 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-16 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-09-20 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-19 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-18 Årsstämma 2017
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-30 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2016-05-27 Årsstämma 2016
2016-05-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-27 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-10 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2015-06-09 Årsstämma 2015
2015-05-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-12 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2014-06-11 Årsstämma 2014
2014-05-30 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-23 Analytiker möte 2014
2014-02-28 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-29 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-30 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-19 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2013-06-18 Årsstämma 2013
2013-05-31 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-19 Analytiker möte 2013
2013-02-25 Bokslutskommuniké 2012
2013-02-25 Extra Bolagsstämma 2013
2012-11-13 15-7 2012
2012-10-19 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-10-18 Extra Bolagsstämma 2012
2012-08-31 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-21 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2012-06-20 Årsstämma 2012
2012-05-31 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-05-30 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-28 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-25 Extra Bolagsstämma 2011
2011-11-10 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-31 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-20 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2011-06-17 Årsstämma 2011
2011-05-17 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-28 Bokslutskommuniké 2010

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
WntResearch är verksamma inom bioteknik och utvecklar en terapi för att motverka cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad på studier av det kroppsegna proteinet WNT5A som setts i studier påverkar tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig. Bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion och utvärderas i den kliniska fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III. Bolaget grundades år 2007 och har sitt huvudkontor i Malmö.
2022-08-16 08:15:42

I samband med en pågående post hoc analys av NeoFox fas 2-studien har en minskad tumörbörda (i primärtumör och regionala lymfkörtlar), sk down staging, observerats hos de patienter som innan operation behandlats med Foxy-5. Denna down staging är signifikant associerad till behandling med Foxy-5. Dessutom har i samma grupp setts en minskning av perineural invasion (dvs att tumörcellerna sprider sig längs nerver) och en stark trend mot minskad vaskulär invasion (dvs spridning till blodkärl).

I en pågående post hoc analys av ca 100 patienter har en minskad tumörbörda sk down staging (i primärtumör och regionala lymfkörtlar) observerats i gruppen som erhöll Foxy-5, jämfört med kontrollgruppen. Dessa observationer stämmer väl med tidigare prekliniska fynd. Down staging innebär att tumörbördan minskat vid operationen i jämförelse med när patienterna gick in i studien. Vidare sågs i Foxy-5 gruppen även en minskning av perineural invasion (dvs att tumörcellerna sprider sig längst nerver) och även en tendens till minskad vaskulär invasion (dvs spridning kring blodkärlen). Detta indikerar att tumörbördan kan minska vid behandling med Foxy-5 innan operation. Data från NeoFox, liksom tidigare fas 1-studier, har visat att Foxy-5 har en mycket fördelaktig biverkningsprofil, utan de problem som normalt uppstår vid konventionell behandling med cellgifter.

Bolaget bedömer därför att NeoFox inte bör slutföras på det sätt som var planerat från början eftersom studien inte avsåg att studera dessa observationer och har därför beslutat att pausa fortsatt rekrytering av patienter till studien. Behandling och uppföljning av redan inkluderade patienter fortsätter som planerat. Vi kommer att utvärdera betydelsen av dessa observationer och försöka säkerställa att utvecklingen av Foxy-5 görs på ett snabbt och optimalt sätt. Våra fynd kommer därför att ytterligare studeras av vetenskaplig och medicinsk expertis i linje med den planerade interimsanalysen. Syftet med detta är att inom ett halvår ta fram en reviderad plan för att säkerställa att Foxy-5 kan utvecklas till sin fulla potential. Avsikten är även att själva analysen av studiens observationer ska presenteras i ett lämpligt vetenskapligt forum.

Baserat på dessa fynd kommer WntResearch att intensifiera arbetet med att identifiera potentiella samarbetspartners med en stark närvaro inom onkologi för att utveckla Foxy-5.

"Vid läkemedelsutveckling - i synnerhet med en läkemedelskandidat som har nya egenskaper - gäller det att vara uppmärksam då även det oväntade kan inträffa. Att behandling med Foxy-5 möjligen kan ha en tumörminskande effekt redan innan operation - vilket överensstämmer med den minskade tumörspridningen som visats i prekliniska studier - stärker möjligheten för att Foxy-5 ska kunna bli ett behandlingsalternativ för patienter som drabbats av cancer i tjocktarmen. Foxy-5 har så här långt inte visat på några allvarliga biverkningar, vilket gör det än mer intressant att gå vidare. Vi vill dock givetvis mana till försiktighet i tolkningen av dessa tidiga kliniska fynd. Om dessa observationer kan hänföras till Foxy-5 i klinisk behandling, har vi ett väldigt spännande läge." säger Pernilla Sandwall, VD på WntResearch.

I samband med publicering av halvårsrapporten 18 augusti kommer även en intervju med VD Pernilla Sandwall genomförd av Biostock finnas tillgänglig på bolagets hemsida http://www.wntresearch.com

För vidare upplysningar:

Pernilla Sandwall, VD, WntResearch AB
e-post: pernilla.sandwall@wntresearch.com

Denna information är sådan information som WntResearch AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2022.

Om WntResearch

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5:s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III.

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Följ WntResearch på Linked in (https://www.linkedin.com/company/wntresearch-ab/)