01:42:43 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
WntResearch är verksamma inom bioteknik. Idag innehas störst affärsverksamhet mot utveckling av läkemedelskandidater för metastaserande cancerformer. Forskningen är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT-5a, som visat sig ha en roll i tumörcellernas spridning. Produkterna licensieras till ett flertal aktörer inom branschen. Huvudkontoret ligger i Malmö.

Kalender

2023-11-16 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-01 Årsstämma 2023
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-09 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-12 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-02 Årsstämma 2022
2022-05-06 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-09 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-07 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-10 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-08 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-13 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-09 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2020-06-08 Årsstämma 2020
2020-05-19 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-15 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-14 Årsstämma 2019
2019-05-31 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-15 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2019-03-19 Extra Bolagsstämma 2019
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-16 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2018-05-15 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-16 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-09-20 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-19 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-18 Årsstämma 2017
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-30 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2016-05-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-27 Årsstämma 2016
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-27 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-10 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2015-06-09 Årsstämma 2015
2015-05-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-12 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2014-06-11 Årsstämma 2014
2014-05-30 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-23 Analytiker möte 2014
2014-02-28 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-29 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-30 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-19 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2013-06-18 Årsstämma 2013
2013-05-31 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-19 Analytiker möte 2013
2013-02-25 Extra Bolagsstämma 2013
2013-02-25 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-13 15-7 2012
2012-10-19 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-10-18 Extra Bolagsstämma 2012
2012-08-31 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-21 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2012-06-20 Årsstämma 2012
2012-05-31 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-05-30 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-28 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-25 Extra Bolagsstämma 2011
2011-11-10 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-31 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-20 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2011-06-17 Årsstämma 2011
2011-05-17 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-28 Bokslutskommuniké 2010
2021-05-31 08:00:00
VÄSENTLIGA HÄNDELSER FÖRSTA KVARTALET
  • 78 procent av utstående teckningsoptioner av serie 2020/2021 tillfördes WntResearch således cirka 8 MSEK.
  • Styrelsen för WntResearch AB beslutade om en fullt garanterad företrädesemission om cirka 56,4 MSEK.
  • Ytterligare 12 patienter randomiserades i NeoFox-studien under första kvartalet 2021.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG
  • Företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptionerserie 2021/2023, som beslutades av styrelsen den 17 mars 2021 tecknadestill totalt 100 procent där cirka 58,76 procent tecknades med stöd avuniträtter, cirka 15,53 procent tecknades utan stöd av uniträtter ochcirka 25,70 procent tecknades av emissionsgaranter. Den övertilldelningsemissionsom beskrevs i prospektet som offentliggjordes den30 mars 2021, utnyttjades ej då någon överteckning inte inträffade.
  • I enlighet med de garantiavtal som upprättats i samband med företrädesemissionen,genomfördes en riktad nyemission av 950 250 aktier tillde garanter i företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättningom 760 200 kr i form av nyemitterade aktier i Bolaget. Teckningskurseni ersättningsemissionen fastställdes till 0,80 SEK per aktie.

Nyckeltal 2021 2020 2020 2019
KSEK jan-mar jan-mar Helår Helår
Rörelsens intäkter 0 0 0 0
Rörelsens kostnader -5 286 -6 297 -21 558 -25 082
Rörelseresultat -5 286 -6 297 -21 558 -25 082
Periodens resultat -5 286 -6 297 -21 561 -25 082
Eget kapital 25 078 6 893 25 479 15 385
Balansomslutning 28 505 11 175 28 969 20 356

VD-kommentar

Säkrad finansiering möjliggör fokus framåt

Foxy-5 är en unik läkemedelskandidat som kan möta ett stort medicinsktbehov i att motverka metastaser. Genom den framgångsrika företrädesemissionenom drygt 56 MSEK (före emissionskostnader) kan vi nu genomföraNeoFox studien fram till en interimanalys om 120 patienter samt drivabolagets kärnverksamhet fram till sommaren 2023.Efter den genomförda företrädesemissionenhar WntResearch idag en kassa om ca 67MSEK vilket säkrar bolagets finansieringfram till sommaren 2023. Bolagets primärafokus är nu att genomföra NeoFox-studienunder ytterligare 18 månader fram till denplanerade interimanalysen av 120 patienter.Utöver att få fram indikativa effektdata påpotentialen för Foxy-5 att förebygga sjukdomsåterfall,kommer även interimanalysenatt ge oss information kring hur mångapatienter som behöver inkluderas totalt föratt kunna nå den primära målsättningenmed studien vilket är att påvisa att Foxy-5minskar risken för sjukdomsåterfall, primärthos patienter som haft tumörer med lågtuttryck av WNT5A.

SÄKRA TILLGÅNG TILL STUDIELÄKEMEDEL

Kapitaltillskottet används även till att tillverkaytterligare studieläkemedel och fortsattnödvändig utveckling av en ny och merkostnadseffektiv tillverkningsmetod avFoxy-5. Genom detta arbete har vi även sommålsättning att kunna bredda och förlängapatentportföljen genom att patentera såvälsubstans som tillverkningsmetod.

STÄRKA DEN VETENSKAPLIGA PLATTFORMEN

Vi fortsätter nu arbetet med att stärka denvetenskapliga plattformen genom ytterligareprekliniska studier primärt för att utvärderaflera doser och dosfrekvens av Foxy -5 ochalternativa administreringssätt.

Vi kommer även att intensifiera bolagetsaffärsutveckling kring de kliniska och kommersiellamöjligheter som finns för Foxy-5.Detta för att kunna skapa en tydlig kliniskutvecklingsplan till marknadsregistreringoch för att skapa bästa möjliga förutsättningarför ett partnersamarbete eller utlicensieringav Foxy-5.

Mot denna bakgrund har vi nyligeninitierat en omfattande marknadsundersökningför att mappa ut konkurrenslandskapet,identifiera medicinska experter samt att fåen bredare underlag för den kommersiellapotentialen med Foxy-5.

UPPDATERAT STUDIEPROTOKOLL OCH ÖKANDE STUDIEAKTIVITET

Som vi tidigare kommunicerat återgår vi nutill full studieverksamhet för att öka patientrekryteringentill NeoFox-studien på de28 kliniker i Spanien och Ungern som deltari studien. Vi har redan fått myndighetersgodkännande av det uppdaterade studieprotokolletoch vi har informerat de medverkandeklinikerna med målet att både optimerainklusion av patienter och att genereramaximalt med data från studien fram till eninterimanalys.

NÄRMASTE MÅLET EN INTERIMANALYS

Vår bedömning att kunna generera tillräckligtmed data för att kunna göra en interimanalysdecember 2022 står fast. Vi genomfördå en analys av data innan slutgiltiga datainsamlingenfrån studien. Det sker när 120patienter har passerat minst sex månaderefter operation då en uppföljning av ctDNA(cirkulerande tumör DNA) sker.Genom att vi nu tagit ett stort steg medsäkrad nödvändig finansiering för att drivabolagets kärnverksamhet fram till sommaren2023 har vi möjliggjort att åter kunnafullt fokusera framåt, närmast mot en interimanalysoch på sikt i framtiden potentiellthjälpahundratusentals patienter till en förbättradcancerbehandling.

Anders Rabbe, tf verkställande direktör

För vidare upplysningar:

Anders Rabbe, tfVD
Tel: +46 707 646 500
E-post: anders.rabbe@wntresearch.com