02:54:21 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-11-16 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-02 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-09 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-12 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-02 Årsstämma 2022
2022-05-06 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-09 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-07 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-03-10 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-08 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-13 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-09 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2020-06-08 Årsstämma 2020
2020-05-19 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-15 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-14 Årsstämma 2019
2019-05-31 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-15 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2019-03-19 Extra Bolagsstämma 2019
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-16 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2018-05-15 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-16 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-09-20 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-19 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-18 Årsstämma 2017
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-30 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2016-05-27 Årsstämma 2016
2016-05-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-27 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-10 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2015-06-09 Årsstämma 2015
2015-05-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-12 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2014-06-11 Årsstämma 2014
2014-05-30 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-23 Analytiker möte 2014
2014-02-28 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-29 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-30 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-19 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2013-06-18 Årsstämma 2013
2013-05-31 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-19 Analytiker möte 2013
2013-02-25 Bokslutskommuniké 2012
2013-02-25 Extra Bolagsstämma 2013
2012-11-13 15-7 2012
2012-10-19 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-10-18 Extra Bolagsstämma 2012
2012-08-31 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-21 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2012-06-20 Årsstämma 2012
2012-05-31 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-05-30 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-28 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-25 Extra Bolagsstämma 2011
2011-11-10 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-31 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-20 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2011-06-17 Årsstämma 2011
2011-05-17 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-28 Bokslutskommuniké 2010

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
WntResearch är verksamma inom bioteknik och utvecklar en terapi för att motverka cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad på studier av det kroppsegna proteinet WNT5A som setts i studier påverkar tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig. Bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion och utvärderas i den kliniska fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III. Bolaget grundades år 2007 och har sitt huvudkontor i Malmö.
2022-05-05 08:00:00
Väsentliga händelser första kvartalet
  • En patentansökan gällande flera nya kompositioner av Foxy-5 som har förbättrad löslighet och utmärkt stabilitet lämnades in. I första hand, efter beviljandet av patentet, kommer bolagets kommersiella läkemedelssubstans att omfattas av patent under en längre tidsperiod (till 2041), vilket utökar den kommersiella potentialen för Foxy-5.
  • Pernilla Sandwall utsågs till ny VD med tillträde 29 april.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
  • Ny tillverkningsmetod av läkemedelssubstansen Foxy-5 beviljades patent av patentmyndigheten EPO, European Patent Office. Patentet träder i kraft i samband med publicering av EPO under tredje kvartalet 2022.
  • Fortsatt fokus på Foxy-5 och fas 2-studien Neofox

Fortsatt fokus på Foxy-5 och fas 2-studien Neofox

Foxy-5 är en unik läkemedelskandidat som kan möta ett stort medicinskt behov genom att motverka cancermetastaser (spridning av cancertumörer) och därmed hjälpa människor till bättre cancerbehandling. Vi lägger nu stort fokus på fortsatt utveckling av Foxy-5 samt att förbereda för den interimanalys som planeras för december i NeoFox-studien.

Som tf VD under första kvartalet under tiden mellan Anders Rabbes avgång 15 feb och Pernilla Sandwalls start 29 april, har det varit inspirerande att arbeta mer operativt med Foxy-5 inom WntResearch. Foxy-5 är en oerhört spännande molekyl som har möjlighet att förbättra behandlingen för flera olika typer av cancersjukdomar. Rekryteringen i den pågående fas 2-studien, NeoFox, har fortsatt under kvartalet inför interimanalysen planerad för december. Vi har också ytterligare stärkt patentskyddet genom en ansökan för nya kompositioner av Foxy-5. Rekryteringen av Pernilla Sandwall gjordes under första kvartalet och vi är nu mycket nöjda över att Pernilla har tillträtt som VD och ser fram emot att arbeta med henne.

NeoFox-studien - kärnan i utvecklingsprogrammet

Vårt primära fokus under första kvartalet var att fortsätta rekryteringen i NeoFoxstudien. Effekten av Covid-pandemin har fortsatt att påverka patientflödet i i både Spanien och Ungern. Detta beror framför allt på att patienterna har för avancerad sjukdom på grund av att de undvikit sjukvårdskontakt under pandemin. Dessutom, i Ungern, beror det också på strukturella förändringar vid behandling av coloncancer i sjukvården. De aktiviteter och åtgärder som har satts in för att stimulera rekryteringen har dock gett ett något mer stabilt patientflöde, speciellt i Spanien där vi också startat upp nya centra. Under första kvartalet rekryterades ytterligare 12 patienter vilket till 31 mars ger totalt 112 randomiserade patienter.

Foxy-5 visar en attraktiv säkerhetsprofil

Cancerläkemedel har generellt svåra biverkningar så det är positivt att Foxy-5 fortsätter att visa en mycket bra säkerhetsprofil i NeoFox-studien. Inga allvarliga biverkningar som kunde relateras till behandling med Foxy-5 har rapporterats under första kvartalet så det fortsätter att se mycket bra ut.

Första data från studien

Vår målsättning är att i december 2022 ha tillräckliga data för att kunna göra en interimanalys av NeoFoxstudien, dvs en första analys av data som genomförs innan datainsamlingen från studien har slutförts, står kvar. Analysen ska kunna ge indikativa data på potentialen hos Foxy-5 för att förebygga sjukdomsåterfall samt ge oss information kring hur många patienter som totalt behöver inkluderas för att uppnå den primära målsättningen i studien. Analysen baseras på uppföljning av ctDNA (cirkulerande tumör-DNA) hos patienter som följts upp minst 6 mån efter operation. Vi har nu påbörjat analyserna för att förbereda för interimanalysen. Data kommer att ge oss möjligheten att följa hur många patienter med återfall, indikerat av ctDNA, vi kommer att ha i kontrollgruppen vilket gör att vi kan bekräfta förväntat antal patienter som behövs för interimanalysen i december.

Utveckling av Foxy-5 och patentportföljen

Under första kvartalet lämnade vi in en patentansökan som täcker nya kompositioner av Foxy-5 med bättre stabilitet och löslighet. Under 2022 kommer vi att fortsätta arbetet med att optimera vår produkt med syfte att ytterligare förbättra läkemedelssubstansens egenskaper med möjlighet till fördelar för patienter och vårdgivare som arbetar med cancer. Vi fick också nyligen ett tillverkningspatent godkänt, vilket ger en lägre kostnad för tillverkning och bättre kvalité på ett framtida läkemedel. Detta gör att både den kommersiella läkemedelssubstansen och tillverkningsprocessen omfattas av patent under en längre tidsperiod (till 2041 resp 2039), vilket utökar den kommersiella potentialen för Foxy-5.

Fortsatt affärsutveckling och dialoger för framtida partnerskap

De aktiviteter som Anders Rabbe initierat med avseende på den vetenskapliga plattformen, kliniska planer samt marknadsundersökningar för att skapa bättre förutsättningar för partnersamarbete fortsätter. Med Pernilla ombord kommer dessa kontakter att utvecklas och arbetet att intensifieras.

Ny ledning i WntResearch

WntResearch jobbar kontinuerligt med att ha rätt kompetens för att driva bolaget framåt. Under första kvartalet arbetade valberedningen med att ta fram förslag på nya ledamöter. De två nya ledamöter som nu föreslås, Christer Nordstedt och Jonas Bergh, har båda har stor erfarenhet och kompetens inom läkemedelsutveckling och onkologi och vi är säkra på att de tillsammans med vår nya VD kommer att stärka bolaget signifikant.

Personligen vill jag tacka för det förtroende jag har haft som tfVD under första kvartalet. Jag lämnar med glädje över VD-skapet till Pernilla som jag vet kommer att ta WntResearch vidare på det bästa av sätt.

Gudrun Anstrén, tf VD 15 februari - 28 april 2022

För vidare upplysningar:

Pernilla Sandwall, VD
Tel: +46 706 306519
E-post: pernilla.sandwall@wntresearch.com

Om WntResearch

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III.

WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com