07:18:21 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
WntResearch är verksamma inom bioteknik. Idag innehas störst affärsverksamhet mot utveckling av läkemedelskandidater för metastaserande cancerformer. Forskningen är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT-5a, som visat sig ha en roll i tumörcellernas spridning. Produkterna licensieras till ett flertal aktörer inom branschen. Huvudkontoret ligger i Malmö.

Kalender

2023-11-16 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-01 Årsstämma 2023
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-09 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-12 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-02 Årsstämma 2022
2022-05-06 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-09 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-07 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-10 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-08 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-13 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-09 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2020-06-08 Årsstämma 2020
2020-05-19 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-15 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-14 Årsstämma 2019
2019-05-31 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-15 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2019-03-19 Extra Bolagsstämma 2019
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-16 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2018-05-15 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-16 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-09-20 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-19 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-18 Årsstämma 2017
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-30 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2016-05-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-27 Årsstämma 2016
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-27 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-10 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2015-06-09 Årsstämma 2015
2015-05-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-12 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2014-06-11 Årsstämma 2014
2014-05-30 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-23 Analytiker möte 2014
2014-02-28 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-29 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-30 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-19 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2013-06-18 Årsstämma 2013
2013-05-31 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-19 Analytiker möte 2013
2013-02-25 Extra Bolagsstämma 2013
2013-02-25 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-13 15-7 2012
2012-10-19 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-10-18 Extra Bolagsstämma 2012
2012-08-31 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-21 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2012-06-20 Årsstämma 2012
2012-05-31 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-05-30 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-28 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-25 Extra Bolagsstämma 2011
2011-11-10 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-31 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-20 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2011-06-17 Årsstämma 2011
2011-05-17 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-28 Bokslutskommuniké 2010
2021-11-18 09:06:21
Väsentliga händelser tredje kvartalet
  • NeoFox - studien återgår till full studieverksamhet och idag har totalt 93 patienter randomiserats till studien.
  • WntResearch tillförordnade VD Anders Rabbe avgår efter årsskiftet.
Väsentliga händelser efter kvartalets utgång
  • Inga väsentliga händelser att rapportera efter kvarta-lets utgång.Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

VD-kommentar

Stort fokus på patientrekrytering och affärsutveckling

Foxy-5 är en unik läkemedelskandidat som kan möta ett stort medicinskt behov i att motverka metastaser. Vi fokuserar nu på att optimera patientrekryteringen för att kunna genomföra en interimanalys på 120 patienter samt att optimera den kliniska utvecklingsplanen mot ett mark-nadsgodkännande av Foxy-5.  

Under hösten har vi lagt stort fokus på att öka rekryteringen av patienter till bolagets absolut viktigast aktivitet, NeoFox -studien, vars syfte är att dokumentera Foxy-5s potentiella effekt i att minska risken för återfall av colon cancer efter operation. Bolagets målsättning att genomföra en interimanalys av 120 patienter i december 2022 står fast.

Vi har även arbetat med affärsutvecklande aktiviteter genom att ytterligare underbygga den kommersiella planen samt tydligare definiera en klinisk utvecklingsplan mot ett potentiellt marknadsgodkännande av Foxy-5.

Detta arbete innefattar att stärka den vetenskapliga plattformen med ytterligare preklinik, jobba vidare med uppskalning av ny tillverkningsprocess för Foxy-5, bygga på patentportföljen samt att intensifiera diskussioner med potentiella partners.

Studieläkemedel och uppskalning av ny tillverkningsprocess för Foxy-5

Under hösten har tillverkning av ytterligare studieläkemedel (Foxy-5) framgångsrikt initierats. Vi räknar med att ca 3 000 nya vialer kommer att finnas tillgängliga under januari 2022 för att säkerställa slutförandet av NeoFox-studien i enlighet med nuvarande studieprotokoll. Utöver detta så har även arbetet med utveckling av en ny och mer kostnadseffektiv tillverkningsmetod av Foxy-5 fortlöpt. Vår strategi är att utveckla förbättrade egenskaper av läkemedelssubstansen med möjlighet att identifiera en bättre formulering av Foxy-5 för fortsatta kliniska studier och framtida kommersiell lansering. Vi har nu lyckats identifiera några potentiella kandidater för ytterligare uppskalning och vi räknar med att kunna presentera resultatet av detta arbete innan årets slut.

Patent

WntResearch har en tydlig strategi som syftar till att kunna bredda och förlänga patentportföljen genom att patentera såväl substans som tillverkningsmetod. Bolaget har parallellt med uppskalning av ny tillverkningsprocess för Foxy-5 utarbetat en ny patentansökan som brett täcker ett flertal kandidater. Målsättningen är främst att säkerställa att vår framtida kommersiella läkemedelsprodukt omfattas av patent som ger största möjliga skydd och exklusivitet för en framgångsrik kommersialisering.

Pågående prekliniska studier

Bolaget genomför nu ytterligare prekliniska studier vars primära syfte är att utvärdera alternativ dosfrekvens av Foxy-5. Finala resultat från dessa studier förväntas under första kvartalet 2022.

Affärsutveckling

För att skapa en tydlig klinisk utvecklingsplan till marknadsregistrering av Foxy-5 och för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett partnersamarbete eller utlicensiering pågår även en intensifierad utvärdering kring de kliniska och kommersiella möjligheter som finns för Foxy-5.

Vi har under hösten byggt vidare på en omfattande marknadsundersökning med syfte att kartlägga konkurrentlandskapet, identifiera medicinska experter samt få ett bredare underlag för den kliniska och kommersiella potentialen med Foxy-5.  Vi har nu en mycket god bild över den övergripande forskningen kring WNT- signalsystem och vi utvärderar nu potentiella forskningssamarbeten med internationellt kända forskargrupper. Målsättningen är bland annat att utforska möjligheter att utveckla Foxy-5 även inom andra indikationer än koloncancer.

Full studieverksamhet mot en interimanalys

Under hösten har NeoFox-studien återgått till full studieverksamhet men rekrytering av patienter har varit trögare än våra förväntningar. Covidpandemin påverkar fortfarande rekryteringen negativt och vi räknar med att även fortsättningsvis behöva vidta åtgärder för att motverka detta. Vi har därför lanserat ett tydligt åtgärdsprogram innefattandes bland annat gemensamma aktiviteter med deltagande läkare, studiesköterskor och våra partners för att ytterligare stimulera patientrekrytering. Vi räknar med att se resultat från detta åtgärdsprogram under de närmaste 3-6 månaderna.

Under året har 35 patienter rekryterats till NeoFox studien vilket innebär att vi i dagsläget har randomiserat 93 patienter till studien. Vår ambition är att efter första kvartalet 2022 kommunicera hur patientrekryteringen utvecklas samt hur tidplanen för att genomföra en interimanalys i december 2022 efterföljs.

Bolagets finansiella utveckling följer planen att kunna driva NeoFox-studien fram till en interimanalys och för att stötta de nödvändiga affärsutvecklande aktiviteter som pågår. Mot denna bakgrund ser jag goda förutsättningar till att kunna inleda flera forskningssamarbeten och potentiella partnerskap för att stärka en tydlig och genomförbar klinisk utvecklingsplan för marknadsregistrering av Foxy-5.

Anders Rabbe, tf verkställande direktör

För fullständig delårsrapport vänligen gå till https://www.wntresearch.com/finansiella-rapporter/

För vidare upplysningar:

Anders Rabbe, tfVD
Tel: +46 707 646 500
E-post: anders.rabbe@wntresearch.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2021, kl. 09.00.

Om WntResearc

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III.

WntResearch är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com.