03:00:32 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-11-16 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-02 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2023-05-11 Årsstämma 2023
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-09 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-12 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-02 Årsstämma 2022
2022-05-06 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2022-05-05 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-09 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-07 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-03-10 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-08 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-13 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-09 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2020-06-08 Årsstämma 2020
2020-05-19 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-15 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-15 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-14 Årsstämma 2019
2019-05-31 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-15 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2019-03-19 Extra Bolagsstämma 2019
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-16 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2018-05-15 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-16 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-09-20 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-19 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-18 Årsstämma 2017
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-30 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2016-05-27 Årsstämma 2016
2016-05-27 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-27 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-10 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2015-06-09 Årsstämma 2015
2015-05-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-12 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2014-06-11 Årsstämma 2014
2014-05-30 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-23 Analytiker möte 2014
2014-02-28 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-29 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-30 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-19 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2013-06-18 Årsstämma 2013
2013-05-31 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-19 Analytiker möte 2013
2013-02-25 Bokslutskommuniké 2012
2013-02-25 Extra Bolagsstämma 2013
2012-11-13 15-7 2012
2012-10-19 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-10-18 Extra Bolagsstämma 2012
2012-08-31 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-21 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2012-06-20 Årsstämma 2012
2012-05-31 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-05-30 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-28 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-25 Extra Bolagsstämma 2011
2011-11-10 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-31 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-20 Ordinarie utdelning WNT 0.00 SEK
2011-06-17 Årsstämma 2011
2011-05-17 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-28 Bokslutskommuniké 2010

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
WntResearch är verksamma inom bioteknik och utvecklar en terapi för att motverka cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad på studier av det kroppsegna proteinet WNT5A som setts i studier påverkar tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig. Bolagets läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion och utvärderas i den kliniska fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III. Bolaget grundades år 2007 och har sitt huvudkontor i Malmö.
2022-11-14 13:31:12

Som bolaget tidigare meddelat har ad hoc-analysen visat att Foxy-5 behandlade patienter i NeoFox-studien har statistiskt signifikant TNM nedgradering (sk downstaging) jämfört med patienterna i kontrollarmen. Detta pressmeddelande avser att ge mer detaljer.

Ad hoc-analysen visar en statistiskt säkerställd skillnad mellan kontrollgruppen och Foxy-5 behandlade tjocktarmscancer patienter med avseende på tre prognostiska parametrar vid operationen dvs efter endast tre veckors behandling.

Den viktigaste prognostiska analysen i tjocktarmscancer är den sk TNM graderingen (Staging enligt American Joint Committee on Cancer (AJCC), 8th edition 2017) där man studerar ursprungstumörens invasiva växt genom tarmväggen (T), metastasering till regionala lymfkörtlar (N) och fjärrmetastasering (M). I ett material av 118 patienter, varav 110 patienter ingick i analysen, förelåg ett p-värde på 0,012 till Foxy-5:s fördel för nedgradering av TNM vid operationen. Resultatet förblir sant även vid kontroll av sk baslinjefaktorer såsom ålder, kön samt klinik vid inklusion till studien. Detta tyder på att patienter som behandlas med Foxy-5 har en bättre prognos jämfört med de som inte behandlats.

De detaljerade TNM stadierna delas in i större grupper för att beskriva cancerns framåtskridande. Detta system använder ofta romerska siffror I, II, III och IV samt 0 som beteckningar. Generellt, ju lägre siffra desto mindre spridning av tumören. Analyser visar att patienter som behandlats med Foxy-5 har vid operation en signifikant sänkning av sin stadiegrupp jämfört med när patienten inkluderades i studien (p=0,0275).

En andra prognostisk händelse som studerats är spridning till kärl (vaskulär invasion). De patienter som behandlats med Foxy-5 hade en mindre spridning till omgivande kärl (p=0,0097) vilket även det tyder på att patienter behandlade med Foxy-5 hade en bättre prognos än de som ingick i kontrollgruppen.

En tredje prognostisk parameter som analyserats är nervinvasion (perineural spridning). De patienter som behandlats med Foxy-5 hade en mindre spridning längs med nerverna (p=0,0088) vilket även det stöder tolkningen att Foxy-5 behandlade patienter hade en bättre prognos än de som ingick i kontrollgruppen.

Patienter som drabbas av cancer i tjocktarmen ska få sin tumör bortopererad inom en månad enligt gängse praxis i många länder. Om patienterna ska behandlas med cellgifter eller annan cancerbehandling påbörjas denna behandling som regel först efter operationen. I NeoFox-studien delas patienterna upp i två grupper genom så kallad randomisering. Ad hoc-analysen visar att de två grupperna är balanserade vad det gäller patienternas ålder, kön och kliniker. Patienterna som randomiseras till den aktiva behandlingsgruppen får totalt 9 doser av Foxy-5 under tre veckor innan sin operation. Patienterna i kontrollgruppen får däremot ingen behandling alls mot sin cancer innan operation.

"En tumörs invasion och spridning till omkringliggande vävnader är ett av de första stegen i den metastaseringsprocess som så småningom resulterar i etablering av fjärrmetastaser. Att vi redan efter tre veckors behandling med Foxy-5 tydligt ser minskad invasion och spridning av cancerceller är uppseendeväckande och kan tolkas som att Foxy-5 även i människa har en anti-metastatisk effekt.", säger professor Tommy Andersson, medgrundare till bolaget.  

"I ad hoc-analysen som är avslutad, har vi för första gången i ett patientmaterial på 118 randomiserade patienter, vilket är förhållandevis stort för en fas 2-studie, kunnat bekräfta att de pre-kliniska data vi har också ses i patienter med tjocktarmscancer. Data tyder på en minskad risk för metastasering. Sannolikheten att Foxy-5 fungerar är därmed större än vad den varit tidigare och det är en viktig och positiv brytpunkt eller värdeinflexionspunkt som man säger i detta sammanhang. Mig veterligen, är det här en helt ny verkningsmekanism inom WNT-signaleringen som saknar konkurrens. Jag ser verkligen fram emot den fortsatta utvecklingen och hoppas vi även ska kunna börja utforska andra cancerformer mer", säger VD Pernilla Sandwall.

För vidare upplysningar:

Pernilla Sandwall, VD, WntResearch AB
e-post: pernilla.sandwall@wntresearch.com

Om WntResearch

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår. Även om dagens cancerbehandling har blivit mer effektiv, finns det inga effektiva sätt att förhindra uppkomsten av metastaser som orsakar cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall. Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar i två kliniska fas I-studier. Foxy-5:s säkerhet och effekt utvärderas nu i den pågående klinisk fas 2-studien NeoFox, på patienter med tjocktarmscancer i stadium II-III.

WntResearch säte är i Malmö och bolaget är noterat på Spotlight Stock Market. För mer information se: www.wntresearch.com

Följ WntResearch på Linked in (https://www.linkedin.com/company/wntresearch-ab/)