08:15:22 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-25 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-26 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-27 X-dag ordinarie utdelning ZENZIP B 0.00 SEK
2024-05-27 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-24 Årsstämma 2024
2024-03-25 Extra Bolagsstämma 2023
2024-02-26 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-24 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-29 X-dag ordinarie utdelning ZENZIP B 0.00 SEK
2023-05-26 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-26 Årsstämma 2023
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-30 X-dag ordinarie utdelning ZENZIP B 0.00 SEK
2022-05-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-27 Årsstämma 2022
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-10-26 Extra Bolagsstämma 2021
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-07 X-dag ordinarie utdelning ZENZIP B 0.00 SEK
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-10 Årsstämma 2020
2020-05-18 X-dag ordinarie utdelning ZENZIP B 0.00 SEK
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-27 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-07 X-dag ordinarie utdelning ZENZIP B 0.00 SEK
2019-05-06 Årsstämma 2019
2019-05-06 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-08 X-dag ordinarie utdelning ZENZIP B 0.00 SEK
2018-05-07 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-07 Årsstämma 2018
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-29 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-09 X-dag ordinarie utdelning ZENZIP B 0.00 SEK
2017-05-08 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-08 Årsstämma 2017
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-26 X-dag ordinarie utdelning ZENZIP B 0.00 SEK
2016-05-25 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-25 Årsstämma 2016
2016-02-26 Bokslutskommuniké 2015

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorIndustri
IndustriAnläggning & bygg
Zenergy tillverkar brandsäkra byggmoduler, bodar och byggelement. Zenergys moduler säljs både som tillfälliga och permanenta bostäder och kan således innefatta exempelvis skolor, förskola, asylboende och studentboende. Störst verksamhet återfinns på den nordiska marknaden. Bolaget grundades 2009 och har sitt huvudkontor i Skillingaryd, Sverige.
2024-05-24 16:15:00

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, SINGAPORE, NYA ZEELAND, JAPAN, SYDKOREA, KANADA, SCHWEIZ, HONGKONG, BELARUS, RYSSLAND ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Zenergy AB (publ) ("Zenergy" eller "Bolaget") har genomfört en företrädesemission av units, bestående av B-aktier samt teckningsoptioner av serie TO2 B ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen tecknades till cirka 80 procent inklusive infriade garantiåtaganden, motsvarande cirka 22 MSEK före avdrag för emissionskostnader och kvittningar. Totalt har 2 203 862 562 B-aktier och 601 053 426 teckningsoptioner av serie TO2 B emitterats samt registrerats vid Bolagsverket. Sista dag för handel med betalda tecknade units ("BTU") är onsdagen den 29 maj 2024. Avstämningsdag för omvandlingen är fredagen den 31 maj 2024, varefter BTU omvandlas till B-aktier samt teckningsoptioner av serie TO2 B. De nyemitterade B-aktierna och teckningsoptionerna förväntas vara tillgängliga på tecknarens depå/vp-konto tisdagen den 4 juni 2024, vilket också blir första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO2 B.

Teckningsoptioner av serie TO2 B

Varje teckningsoption av serie TO2 B som emitterats med anledning av Företrädesemissionen ger innehavare rätt att teckna en (1) ny B-aktie i Zenergy under perioden 2 juni 2025 till och med den 16 juni 2025 till en teckningskurs per B-aktie om 0,0135 SEK. I händelse av att teckningsoptionerna av serie TO2 B utnyttjas fullt ut tillförs Bolaget cirka 8,1 MSEK.

Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO2 B finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.zenergy.se.

Rådgivare

Eminova Partners Corporate Finance AB (https://eminovapartners.se/) har agerat finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi har agerat legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Eminova Fondkommission AB har agerat emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta   

Nicklas Lundin, VD

E-post: nicklas.lundin@zenergy.se

Telefon: 070 777 00 99

Om Zenergy

Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggmaterial för flexibla lösningar. Zenergy baserar sitt modulkoncept på en egenutvecklad, varumärkesskyddad och patenterad teknik: Zenergy ZIP-Element.

För mer information, se Zenergys hemsida www.zenergy.se.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt avseende Företrädesemissionen som beskrivs i detta pressmeddelande kommer att upprättas av Bolaget och publiceras på Bolagets hemsida efter att prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen.

Zenergy har inte vidtagit och kommer inte att vidta några åtgär­der för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i någon annan jurisdi­ktion än Sverige.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Singapore, Nya Zeeland, Japan, Sydkorea, Kanada, Schweiz, Hongkong, Belarus, Ryssland eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, kvalificerade investerare. En investering eller en investeringsåtgärd som beskrivs i detta meddelande kommer endast att genomföras för denna kategori av personer. Andra personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Zenergys avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Zenergy har gjort efter bästa förmåga men som Zenergy inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Zenergy. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna värdepapper varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa värdepapper är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier eller teckningsoptioner kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier och teckningsoptioner inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier eller teckningsoptioner endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Företrädesemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier eller teckningsoptioner.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.